Vzorová jednotka vzdelávania

Európska únia (EÚ) má niekoľko spoločných nástrojov, ktoré jednotlivcom pomáhajú pri prenose, uznávaní a akumulácii ich hodnotených výsledkov vzdelávania, pri dosahovaní kvalifikácie alebo pri účasti na celoživotnom vzdelávaní.

Využívanie vzdelávacích výstupov je jedným z týchto nástrojov. Používa flexibilné a individualizované vzdelávacie cesty vrátane nadnárodnej mobility a umenia.

Vzdelávacie výstupy definujú, čo má učiaci sa ovládať, čomu má rozumieť a byť schopný robiť na konci vzdelávacieho procesu. Vzdelávacie výstupy sú v zmysle Európskeho kvalifikačného rámca definované v kategórii vedomostí, zručností a kompetencií (resp. samostatnosti a zodpovednosti).

 

 

 

Ak si škola či spoločnosť z umeleckej, mediálnej a kreatívnej oblasti 

staň sa členom našej umeleckej rodiny.

Prostredníctvom jednoduchého formulára 

JVV_formular_v_SJ.docx UEO_form_in_EN.docx 

pošli navrhovanú JVV/UEO aj s kontaktnými údajmi na info@erasmusplusart.eu 

a my ju pridáme.

Ďakujeme!

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV

Názov oblasti umenia a kreatívneho priemyslu / Názov kvalifikácie

ANIMÁCIA

 • 02 Umenia a humanitné odbory
 • 021 Umenia
 • 0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia
 • 0210 Umenia ďalej nedefinované
 • 0213 Výtvarné umenia
   

Vysvetlivky: úroveň Európskeho kvalifikačného rámca (EKR)

EKR úroveň / EQF level 

(Európsky kvalifikačný rámec/  European Qualifications Framework)

3, 4, 5

Názov jednotky vzdelávacích výstupov (JVV)

Vysvetlivky:
JVV = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnoti-teľná.

Animované logo

Úloha: Vytvor animované logo. Využi už existujúce grafické logo svojej školy, alebo navrhni nové logo. Logo animuj digitálne alebo klasickou animáciou.
Cieľ: Vytvoriť digitálne alebo klasicky animované logo. Overiť schopnosť využiť plošnú grafiku v animácií. Využiť vhodný digitálny nástroj na realizáciu animácie, alebo animovať vhodnou klasickou metódou.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava konceptu animácie loga
 3. Zakreslenie animácie loga do storyboardu
 4. Realizácia – využitie vhodného softvéru na digitálnu animáciu, alebo využitie vhodného klasického postupu animácie
 5. Spracovanie na počítači, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky vzdelávania v členení:

Vedomosti

(Poznatky nadobudnuté v priebehu vzdelávania, učenia sa alebo skúsenosťou, osvojené a pochopené informácie (fakty, teórie, postupy atď.), všeobecné alebo odborné (faktické).)

Žiak vie:
 • Základné postupy použitia 2D grafiky v animácií
 • Princípy digitálnej alebo klasickej jednoduchej  animácie loga
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu animáciu 2D loga
 • Možnosti animovania loga klasickou technikou animácie
 • O postupoch vytvárania animácie v programe Adobe Photoshop, Adobe After Effects a iné, pri tvorbe digitálnej animácie loga
 • Export animácie loga do videa

Zručnosti

(Motorická/intelektová schopnosť jedinca uplatniť vedomosti, materiály, prostriedky a nástroje v praxi (napr. pri výkone určitej špecifickej činnosti.)

Žiak vie:
 • Vytvoriť vhodnú animáciu grafického loga
 • Zakresliť návrh animácie loga do storyboardu
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu animáciu
 • Vytvoriť animáciu loga klasickou technikou animácie
 • Technicky správne exportovať animované logo do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

(Také rozumové/zmyslové/motorické kvality/vlastnosti jednotlivca, ktoré sú nevyhnutným predpokladom využitia nadobudnutých vedomostí a zručností na kvalitné vykonanie požadovanej činnosti v určitom prostredí (pracovnom, študijnom, osobnom) a za určitých okolností, napr. interakcia s ľuďmi.)
https://www.sustavapovolani.sk

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodnú animáciu loga digitálnou alebo klasickou technikou animácie
 • zakreslí návrh animácie loga do storyboardu
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu animáciu
 • vytvorí animáciu loga klasickou technikou animácie
 • technicky správne exportuje animáciu do videa
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, Adobe After Effect, a iné
Overenie výsledkov jednotky vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutej jednotky vzdelávania: