Hodnotenie

HODNOTIACI FORMULÁR JEDNOTKY VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV

Projekt: Laboratórium inovácií a tvorivosti, č. 2020-1-SK01-KA202-078338

Názov oblasti umenia a kreatívneho priemyslu / kvalifikácia: FOTOGRAFIA

Názov jednotky výsledkov vzdelávania (JVV): Súbor fotografií architektúry v digitálnom prostredí

Úloha: Vytvor súbor 10 fotografií architektúry v digitálnej verzii. Použi aspoň 3 veľkostí záberov.

Cieľ: Vytvoriť súbor 10 fotografií, pričom budú použité aspoň 3 veľkosti záberov. Overiť schopnosť vytvoriť kvalitný výtvarný záber a znalosť a použite veľkostí záberov.

Žiak (meno a priezvisko)

 

 

Hodnotitelia (meno a priezvisko)

 

 

Hodnotiace kritériá

Vykonal/a

s pomocou

Vykonal/a samostatne

Splnil/a

(dátum a podpis)

Nesplnil/a

(dátum a podpis)

Praktická časť (prípravná časť a samostatná práca):

  • prípravné práce  
  • realizácia zadania podľa témy (úlohy)
 

 

 

 

Prezentácia JVV:

  • kvalitatívne a esteticko-prezentačné spracovanie témy (obhajoba, projekcia, vernisáž, premiéra a pod.)
 

 

 

 

V .... Dňa: ....

Podpisy hodnotiteľov: