Umenie a edukácia

Ak chceme zrealizovať kvalitný mobilitný projekt Erasmus+, potrebujeme  mať jasno v tom, čo  a prečo sa má žiak počas mobility naučiť a ako to odmerať a to aj v umeleckej,  kreatívnej oblasti.

V tejto neľahkej úlohe nám pomôžu vedecké pedagogické disciplíny - metodika a didaktika, pomocou ktorých vymedzíme pojmy, stanovíme Vzdelávacie výstupy (VV) - vyjadrujú to, čo učiaci sa vie, chápe a je schopný urobiť pri ukončení procesu vzdelávania. Sú to výsledky vzdelávania, ktoré sú definované z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií a ktoré sú potrebné na výkon určitých pracovných činností, úloh alebo súboru činností daného povolania alebo skupiny povolaní.

Vzdelávacie výstupy sú v zmysle Európskeho kvalifikačného rámca definované v kategóriách:

  1. Vedomostí – súbor faktov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa vzťahujú na oblasť práce a štúdia. Delia sa na teoretické a praktické vedomosti;
  2. Zručností - spôsobilosť uplatňovať vedomosti a využívať know-how na splnenie úloh a riešenie problémov. Sú opísané ako kognitívne (vrátane využívania logického, intuitívneho a kreatívneho myslenia) alebo praktické (vyžadujú si manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov);
  3. Kompetencií - predstavujú overenú schopnosť využiť vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a/alebo metodické schopnosti v pracovných alebo vzdelávacích situáciách a profesijnom a osobnom rozvoji. Opisujú sa z hľadiska zodpovednosti a samostatnosti.

Umelecké školy v celej Európskej únii majú oproti iným školám obrovskú výhodu. Je ňou spoločný jazyk - umenie. Rečou umenia sa dohovoríte na Slovensku, v Luxembursku, Nemecku, Francúzsku ... skrátka v každej z 27 krajín Európskej únie.  Viac ako 500 miliónov ľudí z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu sa tak môže stretávať na spoločnej platforme, čo môžu využívať aj žiaci umeleckých škôl na mobilitných projektoch Erasmus+.

Odborní umeleckí pedagógovia zo slovenskej Filmovej školy Košice si všimli toto špecifikum, ktoré sa v praxi pretavuje do umeleckých diel, či kreatívnej tvorby študentov umeleckých škôl. Aj vďaka mnohým hodinám, ktoré absolvovali na „job shadowing“-u čiže pozorovaním kolegov pri práci na zahraničných školách, zistili, že jedným zo spoločných foriem hodnotenia je aj prezentácia umeleckých diel, či kreatívnych výstupov žiakov.

Na všetkých umeleckých školách - bez rozdielu – sú najdôležitejšími výstupmi jednotky vzdelávania, ktoré sú umeleckými, či kreatívnymi počinmi,  a to od tých najjednoduchších cvičení až po zložité kompozičné diela - klauzúrne práce.

Vznikol tak nápad vytvoriť „bielu knihu cvičení – vzdelávacích výstupov“, ktorá pomôže všetkým pedagógom a žiakom umeleckých škôl pri implementácii projektov Erasmus+. Jednotlivé zadania z tohto portfólia je možné zoskupovať do väčších celkov, alebo využívať len ako doplnkovú aktivitu k hlavnej projektovej úlohe.

Biela kniha je otvorenou platformou, ktorá navyše pomáha zosieťovať umelecké školy z celej európskej únie a ponúka prehľad o druhoch ateliérov a ich vybavení v zapojených školách.

Na začiatku tejto myšlienky stáli tri školy: Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová zo Slovenska, Michael – střední a vyšší odborná škola reklamní tvorby z Čiech a Education Centre Brahe / Media Centre Lybecker z Fínska. Na stránku www.erasmusplusart.eu pridali viac ako sto jednotiek učenia a keďže každá obsahuje aj  kreatívne riešenie, návštevník má možnosť nahliadnuť do umeleckého portfólia žiakov a pedagógov týchto škôl.

Prostredníctvom jednoduchého formulára sa však môže zaregistrovať každá škola či spoločnosť z umeleckej, mediálnej a kreatívnej oblasti a stať sa členkou tejto  umeleckej rodiny. Získa tak možnosť zapojiť sa do každoročnej súťaže Erasmusplus Grand Prix s umeleckým dielom alebo kreatívnym počinom zo svojej produkcie a možnosť spolupráce s tými najlepšími ateliérmi a talentmi v Európskej únii.