Vizuálne efekty

Vizuálne efekty (skratka VFX) sú tvorivé procesy, pomocou ktorých sa vo vizuálnych médiách postprodukčne v počítačoch vytvárajú a upravujú 2D alebo 3D obrazy (zábery) mimo živého nakrúcania kamerou.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Task: Create a simple 3D-motion capture animations and assets

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Working in animation and special effects production, 30 cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Creative Concept art creation

Task: Create a simple 3D-motion capture animations and assets

Objective: Create a digital animation with motion capture technology and data. Verify the ability to make use of 3D animation in media sector.

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. basic use of motion capture system, IR-cameras, animation board and capture software
 3. Creating basic motion capture animation data
 4. Computer processing, Suitable file formats
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h (2 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

 

 

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:

 

 • Students use the basic techniques of 3D motion capture tech to the extent required by their work.
 • Students describe the different stages of motion capture processes and know the basic operation of the equipment required
 • Students work with a customer-oriented approach and take into account the effects of their work on production costs.
 • Students document key stages of their work and justify their solutions.
 • Students work responsibly and with initiative, and develop and maintain their vocational competence.

Zručnosti

Žiak vie:
 • describe the different stages of an animation and special effects production and understand how this production process progresses
 • use the hardware and applications of animation and special effects production to the extent required by their tasks
 • work with a customer-oriented approach and take into account the effects of their work on production costs
 • document key stages of their work and justify their solutions
 • work responsibly and with initiative, and develop and maintain their vocational competence.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable motion capture data and animations
 • use the basic tools of 3D-applications and motion capture equipment
 • follow the basics of a software application suitable for a digital creative 3D work
 • understands and exports appropriate file formats
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

Working in animation and special effects production / Motion Capture

 

The student were divided into groups. each group had time to get to know  the softwares basic function, camera calibration, motion track performance and capture. the work took aprox. 2-3 hours per group and was completed within two day period.

Captured data consists of simple motion scenarios. jumps, running, rolling, spinning and dance.

 

data and video examples in file:

 

https://raahenkoulutus-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jussi_kotka_brahe_fi/Er-vNwcfBhJOuH_vFp-1q4cBD4R3n188zIm2Vx3NaQJzng?e=w1fUZO

 

 

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Task: Create a simple 3D-object and asset

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Media sector 3D modelling, 15 cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

3D asset creation

Task: Create a simple 3D-object and asset

Objective: Create a digital 3d-object. Verify the ability to make use of 3D graphic design in media sector. Make use of a Basic 3d-sculpting tools to make an usable 3d

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Creating simple 3d object
 3. surface texturing using 2d images
 4. Computer processing, Suitable file formats
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h (2 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Students use the basic techniques of 3D modelling to the extent required by their work.
 • Students describe the different stages of a 3D modelling work process and understand how it progresses.
 • Students work with a customer-oriented approach and take into account the effects of their work on production costs.
 • Students document key stages of their work and justify their solutions.
 • Students work responsibly and with initiative, and develop and maintain their vocational competence.

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • describe the different stages of a 3D modelling work process and understand how it progresses
 • use the basic techniques of 3D modelling to the extent required by their work
 • work with a customer-oriented approach and take into account the effects of their work on production costs
 • document key stages of their work and justify their solutions
 • work responsibly and with initiative, and develop and maintain their vocational competence.

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable 3D-objects and 3D-assets
 • use the basic tools of 3D-applications
 • follow the basics of a software application suitable for a digital creative 3D work
 • understands and exports appropriate file formats

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation and materials included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

3D-modelling (Simple object and assets)

 

 • The students created and prepared basic #d-assets and object in blender. (PC)
 • Students input was generally enthusiastic and receptive. Some students took extra time in their work and honed their 3D-assets from

polygonal models to simple textured models as well.

 • Use of basic sculpting tools was generally in a good level since the students had some basic knowledge of the subject matter from the start
 • Some students had no prior experience but showed no issues to grasp the basic tool sets.

 

example 3d model files and png. image files included in links below:

 

3D Model

Rendered_3D_Images

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLATI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor 3d model postavy v štúdiu Zbrush.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

virtuálna grafika

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

3D model postavy (model vytvorený v Zbrush)

Úloha: Vytvor 3d model postavy v štúdiu Zbrush.

Cieľ: Naučiť sa pracovať v Zbrush štúdiu. Preniesť návrh postavy z papiera do virtuálneho 3d priestoru.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Realizácia – príprava referenčných obrázkov
 3. Realizácia – príprava skíc
 4. Realizácia – modelovanie 3d postavy v štúdiu Zbrush
 5. Spracovanie na počítači – formát HDTV 16:9
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • práca so zdrojmi a referenčnými obrázkami
 • naskicovať výtvarný návrh postavy
 • ovládanie a tvorba v programe Zbrush
 • export hotového modelu

Zručnosti

Žiak vie:
 • nakresliť skicu postavy podľa vlastných predstáv pomocou grafického tabletu
 • premodelovať postavu zo skice do 3d priestoru pomocou grafického tabletu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá referenčné obrázky pre projekt
 • pripraví skice pre model postavy
 • vymodeluje v programe Zbrush postavu
 • vyexportuje postavu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia premietaním animácie s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor 3d model objektu v 3d štúdiu.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

virtuálna grafika

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

3D model objektu (model vytvorený v 3d štúdiu)

Úloha: Vytvor 3d model objektu v 3d štúdiu.

Cieľ: Naučiť sa modelovať v 3d štúdiu. Preniesť skicu do virtuálneho 3d priestoru.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Realizácia – príprava referenčných obrázkov
 3. Realizácia – príprava skíc
 4. Realizácia – modelovanie 3d objektu v 3d štúdiu
 5. Spracovanie na počítači – formát HDTV 16:9
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • ovládanie základných nástrojov 3d štúdia
 • pohyb vo virtuálnom 3d priestore
 • základy modelovania v 3d štúdiu
 • nastavenie výstupov v 3d štúdiu

Zručnosti

Žiak vie:
 • orientovať sa a pohybovať vo virtuálnom 3d priestore pomocou hardvéru
 • modelovať v 3d štúdiu pomocou hardvéru
 • renderovať

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá referenčné obrázky pre 3d objekt
 • pripraví skice pre 3d objekt
 • vymodeluje 3d objekt v programe Blender, alebo inom 3d štúdiu
 • vyrenderuje 3d objekt v programe Blender, alebo inom 3d štúdiu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia premietaním objektu s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: