Úžitková maľba

Svet maľby v postindustriálnej spoločnosti nasýtenej intermediálnymi technológiami sa hýbe v jednej rovine so súčasnými trendmi. Ide o činnosť v oblasti grafického dizajnu, reklamy, propagácie, využitie klasických i moderných maliarskych technik, práca s viacerými špeciálnymi grafickými počítačovými aplikáciami (programami).

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ÚŽITKOVÁ MAĽBA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autorská výtvarná a multimediálna tvorba

Úloha: Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Cieľ: Vedieť vytvoriť ľubovoľný autorský výtvarný projekt, od návrhu po finálne vizuálne riešenie a inštalovať ho vo výstavnom priestore.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (inšpirácie z dejín umenia, možnosti techník a výtvarných postupov)
 2. Fáza skicovania nápadov, selekcia, konzultácie, príprava materiálu a techník
 3. Realizácia intermediálnych diel
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • teórie dejín umenia a výtvarnej kultúry
 • fyzikálny základ farby, vnemy a výrazové možnosti farieb a ich použitie v tvorbe
 • rozlišovanie druhov farieb a pigmentov, pôsobenie farieb, vzájomné kombinovanie, prelínanie, miešanie
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer - fotografovať, nakresliť, namaľovať, odtláčať, ...
 • vyskúšať si viaceré výtvarné postupy na dosiahnutie želaného výtvarného zážitku
 • použiť výrazové možnosti umeleckého prístupu a jeho množenie, kombinovanie, prelínanie, ...
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia základných prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus
 • procesy previesť do podoby uceleného vizuálneho diela umiestneného v priestore

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od samostaného hľadania nápadu, náhodnej, sústredenej a možno hravej tvorby ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami
 • v prípade potreby pracuje v programe Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, viesť podnetnú diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia výtvarného projektu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ÚŽITKOVÁ MAĽBA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Komiks, storyboard

Úloha: Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Cieľ: Vedieť samostatne vymyslieť, rozfázovať a ľubovoľnými technikami výtvarne spracovať kreslený príbeh (formát A3).

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava, hľadanie zdrojov a inšpirácií, možnosti digitálnych techník aj výtvarných postupov
 2. Skicovanie na papieri, prípadný výber referenčných fotografií a materiálu (vlastné zdroje, internet, príp. dofotenie materiálu)
 3. Práca na komikse ľubovoľnými technikami (kresba ceruzkou, perom, fixkami, akvarel,...), alebo digitálne v softvéroch Adobe Illustrator či Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, vizuálnej komunikácie a filmového príbehu
 • účel kresleného príbehu a jeho genéza v umení
 • možnosti vlastného výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných výtvarných prístupov a postupov
 • možnosti práce s referenčnými zdrojmi
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer v grafickom príbehu
 • zvoliť a použiť vhodný typ príbehu, kresby, a písma v storyboarde
 • použiť výrazové možnosti kresby a jej množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie, farebné možnosti práce s obrazom a písmom
 • pracovať v grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a filmového príbehu
 • prejde procesom od hľadania vlastných námetov grafických príbehov a autorského výtvarného vyjadrenia sa až ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri tvorbe so zdrojmi, kresbou a písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (aj v digitálnom priestore)
 • pri postrodukcii (prípadne počas celej tvorby komiksu) pracuje v programoch Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia storyboardu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: