Reklama

Reklama (z latinského slova „clamare“ = kričať, volať) je propagácia (publikovanie, podpora, komunikácia) produktu, informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo na tému príprava jedla. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, hudbu a môže obsahovať grafiku a komentár. Téma je príprava jedla s dôrazom na zrozumiteľnosť a štrukturálne AV vyjadrenie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNA TVORBA

 82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Postup práce - Recept

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo na tému príprava pokrmu. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, hudbu a môže obsahovať grafiku a komentár. Téma je príprava jedla s dôrazom na zrozumiteľnosť a štrukturálne AV vyjadrenie.

Úlohou je natočiť video recept tak, aby bola dodržaná lineárna chronológia prípravy pokrmu.

Zámer/cieľ: Overiť zručnosti vymyslieť, naplánovať, realizovať a dokončiť audiovizuálne dielo v žánri video recept. Rozvinúť schopnosť základného využitia filmovej reči s dôrazom na štruktúru rozprávania a zrozumiteľnosť.

 

  Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia - vysvetlenie zámeru (cieľa)
 2. Definovanie námetu
 3. Výber receptu
 4. Príprava bodového scenára so zameraním na efektivitu natáčania
 5. Produkčná príprava a príprava natáčacieho plánu
 6. Realizácia natáčania
 7. Strih a finálna úprava obrazu a zvuku
 8. Prezentácia

Očakávaná dĺžka:

30 hodín (5 dní) – teoretická a scenáristická príprava, príprava realizácie, natáčanie, strih, dokončovacie práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky a dramaturgie
 • Základné prvky filmovej reči - veľkosti záberov, kompozície, strihovej jednoty
 • Základy práce s kamerou a svetlom
 • Práca so zvukom – záznam, strih
 • Základy strihovej skladby a práce v strihovom programe

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládať technickú stránku prípravy a realizácie AV diela
 • Vytvárať, štruktúrovať a pripraviť na realizáciu scenár AV diela
 • Rozvíjať filmovú reč a prepojenie obrazu a zvuku
 • Využívať filmovú reč štruktúrovane a zrozumiteľne

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutie technického minima potrebného na prípravu a realizáciu AV diela P
 • Schopnosť štruktúrovať príbeh a natočiť ho zrozumiteľne P
 • Tvorivosť (kreativita) V
 • Umelecký talent, vôľa, samostatnosť a schopnosť riešenia problémov V
 • Organizovanie a plánovanie práce P
 • Osobnostný rozvoj P
 • Rozhodovanie E
 • Samostatnosť E
 • Technická gramotnosť P
 • Tímová práca E
 • Komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie recept na prípravu pokrmu, ktorý je možný natočiť
 • Vyberie lokáciu – kuchyňu, vhodnú na natáčanie
 • Vybrané témy rozpracuje do podoby bodového scenára (sled obrazov) so zameraním na zrozumiteľnosť rozprávania
 • Zabezpečí produkciu potrebnú na realizáciu diela, vrátane prípravy technického listu a plánu natáčania, surovín a riadu nevyhnutného na prípravu pokrmu
 • Sústredí sa na zrozumiteľnosť odovzdávaných informácii, dramaturgickú stavbu a prácu s filmovým časom
 • Úspešne zvládne samostatné natáčanie bez podpory filmového štábu v kľúčových funkciách – scenár, produkcia, réžia, zvuk, kamera, strih
 • Zvládne úspešne strih a dokončovacie práce vrátane farebnej korekcie a zvukového mixu

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekcia s oponentúrou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo v žánri hudobný klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, hudbu a aspoň v časti aj synchrón obrazu a hudby. Synchronizáciu je potrebné docieliť využitím techniky „Playback“. Dielo musí byť odovzdané v rozlíšení 1080p a formáte MP4 (codec H.264). Dielo môže byť natočené so živými hercami, prípadne môže byť aj animované, pokiaľ je dodržaná podmienka synchronizácie. Synchron môže byť spev, tanec alebo hranie na hudobný nástroj. Na využitie hudby je potrebné mať súhlas autora (možno bezplatne nájsť napríklad na pixabay.com).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNA TVORBA

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Hudobný klip

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo v žánri hudobný klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, hudbu a aspoň v časti aj synchrón obrazu a hudby. Synchronizáciu je potrebné docieliť využitím techniky „Playback“. Dielo musí byť odovzdané v rozlíšení 1080p a formáte MP4 (codec H.264). Dielo môže byť natočené so živými hercami, prípadne môže byť aj animované, pokiaľ je dodržaná podmienka synchronizácie. Synchron môže byť spev, tanec alebo hranie na hudobný nástroj. Na využitie hudby je potrebné mať súhlas autora (možno bezplatne nájsť napríklad na pixabay.com.

Zámer/cieľ: Overiť zručnosti vymyslieť, naplánovať, realizovať a dokončiť audiovizuálne dielo v žánri hudobný klip. Rozvinúť schopnosť synchronizácie obrazu a zvuku s využitím techniky „Playback“. Zlepšiť praktické profesijné zručnosti v oblasti technických profesií a rozvinúť umelecké a tvorivé schopnosti v zodpovedajúcich oblastiach.

 

 

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – vysvetlenie zámeru (cieľa)
 2. Definovanie námetu
 3. Vyhľadanie vhodnej hudby
 4. Zaistenie súhlasu s využitím hudby zo strany autora
 5. Príprava bodového scenára
 6. Produkčná príprava a príprava natáčacieho plánu
 7. Realizácia natáčania
 8. Strih a finálna úprava obrazu a zvuku
 9. Prezentácia

Očakávaná dĺžka:

60 hodín (10 dní) – teoretická a scenáristická príprava, príprava realizácie, natáčanie, strih, dokončovacie práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky
 • Základy práce s kamerou a svetlom
 • Základy strihovej skladby s dôrazom na rytmus
 • Práca s hudbou – audio zložkou AV diela
 • Práca s technikou „Playback“
 • Základy strihovej skladby a práce v strihovom programe

Zručnosti

Žiak vie:

 

 • Zvládať technickú stránku prípravy a realizácie AV diela
 • Vnímať a nachádzať tvorivú inšpiráciu
 • Vytvárať, štruktúrovať a pripraviť na realizáciu scenár AV diela
 • Rozvíjať filmovú reč a prepojenie obrazu s hudbou
 • Zvládať techniku „Playback“
 • Nájsť vhodný zvukový sprievod v podobe hudby
 • Zvláda predložiť autorsko-realizačný súhlas s využitím hudby

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutie technického minima potrebného na prípravu a realizáciu AV diela P
 • Tvorivé vnímanie a schopnosť interpretácie vnemov P
 • Tvorivosť (kreativita) V
 • Umelecký talent, vôľa, samostatnosť a schopnosť riešenia problémov V
 • Organizovanie a plánovanie práce P
 • Osobnostný rozvoj P
 • Rozhodovanie E
 • Samostatnosť E
 • Technická gramotnosť P
 • Tímova práca E
 • Komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • Práca s hudbou, prispôsobenie sa tempu a rytmu V

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie svoju obľúbenú hudbu z voľne dostupných zdrojov, prípadne od známeho autora, alebo ju zloží sám
 • Vybranú tému rozpracuje do podoby bodového scenára (sled obrazov).
 • Zabezpečí produkciu potrebnú na realizáciu diela, vrátane prípravy technického listu a plánu natáčania a zariadení na prehrávanie hudby počas natáčania (Playback)
 • Sústredí sa na estetické prvky filmovej reči a prispôsobi ich tempu a rytmu vychádzajúceho z vybraného hudobného diela
 • Úspešne zvládne samostatné natáčanie bez podpory filmového štábu v kľúčových funkciách – scenár, produkcia, réžia, zvuk, kamera, strih
 • Zvládne úspešne strih a dokončovacie práce vrátane farebnej korekcie a zvukového mixu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekcia s oponentúrou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Sumarizácia vizuálnych prác rozličných médií do digitálneho portfólia a jeho grafické spracovanie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

REKLAMA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Grafické spracovanie obalu a potlače CD/DVD

Úloha: Sumarizácia vizuálnych prác rozličných médií do digitálneho portfólia a jeho grafické spracovanie.

Cieľ: Vytvoriť autorské výtvarné riešenie portfólia a jeho obalu a potlače.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (vizuálny komunikačný jazyk, písmo, fonty, grafické spracovanie), možnosti digitálnych techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie nápadov layoutu a obalu na papieri alebo v PC, výber prác do portfólia, sumarizácia, digitalizovanie, postprodukcia v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 3. Práca na celkovom vizuálnom grafickom riešení portfólia v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 4. Tlačová podoba portfólia
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy jazyka vizuálnej komunikácie a prepojenie s jazykom vlastnej tvorby
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma, grafické riešenia a úprava
 • príprava prác do autorského portfólia
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma pre grafické riešenie portfólia
 • kompletizovať a digitalizovať svoju tvorbu
 • zvládnuť možnosti práce s obrazom a písmom vo virtuálnom priestore
 • orientovať sa v profesionálnych grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy jazyka vizuálnej komunikácie aj v súvislosti s vlastným výtvarným vyjadrovaním
 • prejde procesom od hľadania možností prvkov, námetov a písma ku finálnemu riešeniu s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami v digitálnom priestore
 • pracuje v grafických programoch Adobe Illustrator a Adobe Photoshop
 • zvládne vytvoriť autorské grafické riešenie portfólia pre prezentáciu aj v jeho fyzickej, printovej podobe
 • zvládne odprezentovať seba a svoje práce v kolektíve, diskusiu k tvorbe či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia portfólia prác – sebaprezentácia s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoriť autorské výtvarné riešenia filmového alebo divadelného plagátu.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

REKLAMA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Plagátová tvorba

Úloha: Vytvoriť autorské výtvarné riešenia filmového alebo divadelného plagátu.

Cieľ: Vedieť vyjadriť svoj umelecký zámer pomocou digitálnych výtvarných postupov a práce s písmom v počítačových softvéroch Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop v podobe dvoch variantov plagátu s divadelnou alebo filmovou tematikou.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (vizuálny komunikačný jazyk, písmo, fonty, výraz, variácia, gradácia, symetria, asymetria, grafické spracovanie), možnosti digitálnych techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie na papieri, prípadný výber referenčných fotografií (vlastné zdroje, internet, príp. dofotenie materiálu)
 3. Práca na filmovom alebo divadelnom plagáte v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy jazyka vizuálnej komunikácie
 • účel písma, prostriedky, vývoj, názvoslovie, fonty, typy fontov
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma
 • možnosti práce s referenčnými zdrojmi
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma v plagátovej tvorbe
 • použiť výrazové možnosti kresby a jej množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus, farebné možnosti práce s obrazom a písmom
 • orientovať sa v profesionálnych grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície, vizuálnej komunikácie
 • prejde procesom od hľadania možností prvkov, námetov a písma ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri prvotných fázach spoznávania tvorby so zdrojmi, kresbou a písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (aj v digitálnom priestore)
 • pracuje v programe Adobe Illustrator, prípadne Adobe Photoshop (variačné, gradačné, kolážové cvičenia, písmo, kreslenie pomocou zdrojov, inšpirácií)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia cvičení a plagátov aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Aplikácia písma v plagátovej tvorbe.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

REKLAMA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Práca s písmom

Úloha: Aplikácia písma v plagátovej tvorbe.

Cieľ: Vedieť vyjadriť svoj umelecký zámer pomocou práce s písmom vo virtuálnom priestore v počítačovom softvéri Adobe Illustrator v podobe dvoch variantov typografického plagátu na ľubovoľnú tému.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (písmo, fonty, výraz, variácia, gradácia, symetria, asymetria, grafické spracovanie), možnosti techník a výtvarných postupov
 2. Cvičenia s vlastnými iniciálami, skicovanie, hľadanie variantov písma
 3. Cvičenia s písmom na papieri (ceruzka, pero, fixka, tuš, kaligrafia)
 4. Práca na typografickom plagáte v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 5. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 6. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • účel písma, prostriedky, vývoj, názvoslovie, fonty
 • základné prvky (vertikály, horizontály, diagonály, oblúky)
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • charakteristické znaky písma: proporcie, duktus, serify, rozpal, typy fontov
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma pre svoju prácu
 • použiť výrazové možnosti písma a jeho množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia písma, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus, farebné možnosti práce s písmom
 • pracovať s písmom a použiť ho v ploche či priestore v podobách typografického plagátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od hľadania možností písma ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri prvotných fázach spoznávania tvorby s písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (ceruzkami, fixkami či perom, alebo s fluidnými, aj farebnými médiami, napr. tušom alebo akrylovými či akvarelovými farbami)
 • pracuje v programe Adobe Illustrator, prípadne Adobe Photoshop (variačné, gradačné, kolážové cvičenia)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia cvičení a plagátov aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: