Propagačné výtvarníctvo

Propagačné výtvarníctvo rieši úlohy v odbore grafického, úžitkového a priestorového dizajnu. Teoreticky a prakticky rieši zadania, napríklad: návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrh prvkov firemnej identity a jej použitia, realizácia obalového dizajnu, orientačných systémov, rozvrhnutia výstavných plôch, návrhy interiérových a exteriérových riešení a 3D objektov.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autorská výtvarná a multimediálna tvorba

Úloha: Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Cieľ: Vedieť vytvoriť ľubovoľný autorský výtvarný projekt, od návrhu po finálne vizuálne riešenie a inštalovať ho vo výstavnom priestore.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (inšpirácie z dejín umenia, možnosti techník a výtvarných postupov)
 2. Fáza skicovania nápadov, selekcia, konzultácie, príprava materiálu a techník
 3. Realizácia intermediálnych diel
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • teórie dejín umenia a výtvarnej kultúry
 • fyzikálny základ farby, vnemy a výrazové možnosti farieb a ich použitie v tvorbe
 • rozlišovanie druhov farieb a pigmentov, pôsobenie farieb, vzájomné kombinovanie, prelínanie, miešanie
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer - fotografovať, nakresliť, namaľovať, odtláčať, ...
 • vyskúšať si viaceré výtvarné postupy na dosiahnutie želaného výtvarného zážitku
 • použiť výrazové možnosti umeleckého prístupu a jeho množenie, kombinovanie, prelínanie, ...
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia základných prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus
 • procesy previesť do podoby uceleného vizuálneho diela umiestneného v priestore

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od samostaného hľadania nápadu, náhodnej, sústredenej a možno hravej tvorby ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami
 • v prípade potreby pracuje v programe Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, viesť podnetnú diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia výtvarného projektu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vyskúšať si možnosti klasických grafických techník - tlače z výšky (linoryt) a tlače z hĺbky (suchá ihla), prípadne experimentálnych grafických prístupov (napr. pečiatky, monotypia a pod).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Klasické grafické techniky

Úloha: Vyskúšať si možnosti klasických grafických techník - tlače z výšky (linoryt) a tlače z hĺbky (suchá ihla), prípadne experimentálnych grafických prístupov (napr. pečiatky, monotypia a pod).

Cieľ: Vytvoriť súbor výtlačkov autorských grafík rozličnými technikami.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava, ukážky prác a inšpirácií
 2. Skicovanie návrhov
 3. Príprava štočkov, pečiatok
 4. Tlačové skúšky, korekcie a samotná produkcia výtlačkov
 5. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 6. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • chápanie plochy a hĺbky v tlači ako možnosť vyjadriť umelecký zámer
 • použitie čiary ako základného prostriedku kresby aj pri grafických technikách
 • porovnanie a použitie svetla a tieňa vo výtvarnej práci
 • výrazové možnosti svetla v súvislosti s objemom a štruktúrou v plošnom a plastickom prejave
 • teoretické zázemie klasických grafických techník, príklady z dejín umenia a súčasnej tvorby
 • digitalizovanie a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • navrhnúť, nakresliť, pripraviť a vytlačiť voľné grafiky suchým / mokrým postupom
 • vyskúšať si maliarskejší efekt škvrny pri experimentálnejšej monotypií
 • použiť výrazové možnosti línie a plochy a jej množenie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia základných prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, rytmus
 • vytvoriť ornament a použiť ho v ploche či priestore
 • ručné grafické procesy previesť aj do virtuálnej podoby

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • samostatnosť P
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom grafických techník od návrhov ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými, grafickými technikami (najmä s linorytom, suchou ihlou, pečiatkami, slepotlačou či monotypiami)
 • pri korekcií a príprave aj pre digitálnu prezentáciu pracuje v programe Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia výtvarného súboru prác aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Komiks, storyboard

Úloha: Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Cieľ: Vedieť samostatne vymyslieť, rozfázovať a ľubovoľnými technikami výtvarne spracovať kreslený príbeh (formát A3).

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava, hľadanie zdrojov a inšpirácií, možnosti digitálnych techník aj výtvarných postupov
 2. Skicovanie na papieri, prípadný výber referenčných fotografií a materiálu (vlastné zdroje, internet, príp. dofotenie materiálu)
 3. Práca na komikse ľubovoľnými technikami (kresba ceruzkou, perom, fixkami, akvarel,...), alebo digitálne v softvéroch Adobe Illustrator či Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, vizuálnej komunikácie a filmového príbehu
 • účel kresleného príbehu a jeho genéza v umení
 • možnosti vlastného výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných výtvarných prístupov a postupov
 • možnosti práce s referenčnými zdrojmi
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer v grafickom príbehu
 • zvoliť a použiť vhodný typ príbehu, kresby, a písma v storyboarde
 • použiť výrazové možnosti kresby a jej množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie, farebné možnosti práce s obrazom a písmom
 • pracovať v grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a filmového príbehu
 • prejde procesom od hľadania vlastných námetov grafických príbehov a autorského výtvarného vyjadrenia sa až ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri tvorbe so zdrojmi, kresbou a písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (aj v digitálnom priestore)
 • pri postrodukcii (prípadne počas celej tvorby komiksu) pracuje v programoch Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia storyboardu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Sumarizácia vizuálnych prác rozličných médií do digitálneho portfólia a jeho grafické spracovanie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Grafické spracovanie obalu a potlače CD/DVD

Úloha: Sumarizácia vizuálnych prác rozličných médií do digitálneho portfólia a jeho grafické spracovanie.

Cieľ: Vytvoriť autorské výtvarné riešenie portfólia a jeho obalu a potlače.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (vizuálny komunikačný jazyk, písmo, fonty, grafické spracovanie), možnosti digitálnych techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie nápadov layoutu a obalu na papieri alebo v PC, výber prác do portfólia, sumarizácia, digitalizovanie, postprodukcia v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 3. Práca na celkovom vizuálnom grafickom riešení portfólia v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 4. Tlačová podoba portfólia
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy jazyka vizuálnej komunikácie a prepojenie s jazykom vlastnej tvorby
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma, grafické riešenia a úprava
 • príprava prác do autorského portfólia
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma pre grafické riešenie portfólia
 • kompletizovať a digitalizovať svoju tvorbu
 • zvládnuť možnosti práce s obrazom a písmom vo virtuálnom priestore
 • orientovať sa v profesionálnych grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy jazyka vizuálnej komunikácie aj v súvislosti s vlastným výtvarným vyjadrovaním
 • prejde procesom od hľadania možností prvkov, námetov a písma ku finálnemu riešeniu s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami v digitálnom priestore
 • pracuje v grafických programoch Adobe Illustrator a Adobe Photoshop
 • zvládne vytvoriť autorské grafické riešenie portfólia pre prezentáciu aj v jeho fyzickej, printovej podobe
 • zvládne odprezentovať seba a svoje práce v kolektíve, diskusiu k tvorbe či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia portfólia prác – sebaprezentácia s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvoriť autorské výtvarné riešenia filmového alebo divadelného plagátu.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Plagátová tvorba

Úloha: Vytvoriť autorské výtvarné riešenia filmového alebo divadelného plagátu.

Cieľ: Vedieť vyjadriť svoj umelecký zámer pomocou digitálnych výtvarných postupov a práce s písmom v počítačových softvéroch Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop v podobe dvoch variantov plagátu s divadelnou alebo filmovou tematikou.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (vizuálny komunikačný jazyk, písmo, fonty, výraz, variácia, gradácia, symetria, asymetria, grafické spracovanie), možnosti digitálnych techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie na papieri, prípadný výber referenčných fotografií (vlastné zdroje, internet, príp. dofotenie materiálu)
 3. Práca na filmovom alebo divadelnom plagáte v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy jazyka vizuálnej komunikácie
 • účel písma, prostriedky, vývoj, názvoslovie, fonty, typy fontov
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma
 • možnosti práce s referenčnými zdrojmi
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma v plagátovej tvorbe
 • použiť výrazové možnosti kresby a jej množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus, farebné možnosti práce s obrazom a písmom
 • orientovať sa v profesionálnych grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície, vizuálnej komunikácie
 • prejde procesom od hľadania možností prvkov, námetov a písma ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri prvotných fázach spoznávania tvorby so zdrojmi, kresbou a písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (aj v digitálnom priestore)
 • pracuje v programe Adobe Illustrator, prípadne Adobe Photoshop (variačné, gradačné, kolážové cvičenia, písmo, kreslenie pomocou zdrojov, inšpirácií)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia cvičení a plagátov aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Aplikácia písma v plagátovej tvorbe.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Práca s písmom

Úloha: Aplikácia písma v plagátovej tvorbe.

Cieľ: Vedieť vyjadriť svoj umelecký zámer pomocou práce s písmom vo virtuálnom priestore v počítačovom softvéri Adobe Illustrator v podobe dvoch variantov typografického plagátu na ľubovoľnú tému.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (písmo, fonty, výraz, variácia, gradácia, symetria, asymetria, grafické spracovanie), možnosti techník a výtvarných postupov
 2. Cvičenia s vlastnými iniciálami, skicovanie, hľadanie variantov písma
 3. Cvičenia s písmom na papieri (ceruzka, pero, fixka, tuš, kaligrafia)
 4. Práca na typografickom plagáte v Adobe Illustrator / prípadne Adobe Photoshop
 5. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 6. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • účel písma, prostriedky, vývoj, názvoslovie, fonty
 • základné prvky (vertikály, horizontály, diagonály, oblúky)
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • charakteristické znaky písma: proporcie, duktus, serify, rozpal, typy fontov
 • možnosti výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných typov písma
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • zvoliť a použiť vhodný typ písma pre svoju prácu
 • použiť výrazové možnosti písma a jeho množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia písma, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus, farebné možnosti práce s písmom
 • pracovať s písmom a použiť ho v ploche či priestore v podobách typografického plagátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od hľadania možností písma ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri prvotných fázach spoznávania tvorby s písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (ceruzkami, fixkami či perom, alebo s fluidnými, aj farebnými médiami, napr. tušom alebo akrylovými či akvarelovými farbami)
 • pracuje v programe Adobe Illustrator, prípadne Adobe Photoshop (variačné, gradačné, kolážové cvičenia)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia cvičení a plagátov aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Realistická figurálna štúdia podľa skutočnosti – štúdia lebky, hlavy podľa modelu (živý model alebo sadrový odliatok), variácie techník (kresba ceruzkou, kresba perom, tieňovanie, šrafovanie).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Figurálna kresba

Úloha: Realistická figurálna štúdia podľa skutočnosti – štúdia lebky, hlavy podľa modelu (živý model alebo sadrový odliatok), variácie techník (kresba ceruzkou, kresba perom, tieňovanie, šrafovanie).

Cieľ: Vedieť vytvoriť kresebný súbor (min. 2 ks formátu A2 + skice) figurálnych štúdií rozličnými technikami.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava, možnosti techník a výtvarných postupov
 2. Nácvik lineárnej kresby, celofigurálne pohybové skice
 3. Realizácia kresebného súboru
 4. Digitalizácia a archivácia kresieb, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia kresieb, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • podstata a význam figurálneho kreslenia
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, kompozície a anatomickej stavby ľudského tela
 • použitie čiary ako základného prostriedku kresby
 • škály, výrazové možnosti svetla v súvislosti s objemom v plošnom a plastickom prejave
 • popis mechanizmov pohybov ľudského tela
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť umelecký zámer v realistickej kresbe
 • použiť viaceré výrazové možnosti čiary, svetla a tieňa
 • zachytiť základné konštrukčné vzťahy, proporcie a pohybové možnosti figúry v časových ohraničeniach
 • aplikovať znalosti anatomickej stavby ľudského tela na kresebný lineárny a plastický prejav
 • samostatne kresliť figurálne prvky podľa skutočnosti s dôrazom na konštrukciu, proporčné vzťahy, plasticitu, výraz

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • samostatnosť P
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, kompozície a anatomickej stavby ľudského tela
 • prejde procesom realizácie kresby podľa skutočnosti, od prvotného skicovania, merania (vizovanie) až po tvarové, pohybové a svetelné figurálne štúdie
 • dokáže pracovať so základnými výtvarnými technikami (ceruzkou, uhlíkom, fixkou, pierkom a tušom)
 • pri postprodukcii pracuje v programe Adobe Photoshop (korekcie fotografií alebo skenov výtvarných prác)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia kresebného súboru aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte sériu gradačných, variačných a permutačných cvičení so škvrnou vo finálnej podobe počítačovej grafiky.

 

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Škvrna

Úloha: Vytvorte sériu gradačných, variačných a permutačných cvičení so škvrnou vo finálnej podobe počítačovej grafiky.

Cieľ: Vedieť spracovať náhodné výtvarné hry so škvrnou rozličnými médiami vo virtuálnom priestore v počítačovom softvéri Adobe Photoshop, v počte min. 3 ks grafických variácií.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (abstrakcia, škvrna, náhodná hra, variácia, gradácia, symetria, asymetria, grafické spracovanie), možnosti techník a výtvarných postupov
 2. Hry so škvrnou na papieri
 3. Práca v Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • chápanie farebnej škvrny ako jedného zo základných výrazových prostriedkov
 • fyzikálny základ farby, vnemy a výrazové možnosti farieb a ich použitie v tvorbe
 • rozlišovanie druhov farieb a pigmentov, pôsobenie farieb, vzájomné kombinovanie, prelínanie, miešanie
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer
 • namaľovať, odtláčať a definovať výrazové možnosti škvrny, či množstva škvŕn
 • hrať sa so škvrnou, odreagovať sa, vyskúšať si efekt škvrny na dosiahnutie želaného výtvarného zážitku
 • použiť výrazové možnosti škvrny a jej množenie, kombinovanie, prelínanie
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia základných prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus
 • vytvoriť ornament a použiť ho v ploche či priestore
 • náhodné procesy previesť do podoby počítačovej grafiky v digitálnom priestore

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od náhodnej, hravej tvorby ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (najmä s farebnými médiami – akrylovými, temperovými, anilínovými a akvarelovými farbami)
 • pracuje v programe Adobe Photoshop (variačné, gradačné, kolážové cvičenia)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia výtvarného súboru prác aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte sériu návrhov piktogramov alebo logotypov pomocou štylizácií východiskovej lineárnej štúdie prírodného prvku.

 

 

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Štylizácia prvku

Úloha: Vytvorte sériu návrhov piktogramov alebo logotypov pomocou štylizácií východiskovej lineárnej štúdie prírodného prvku.

Cieľ: Pochopiť proces štylizácie prvku a vytvoriť kresebný súbor tohto procesu (min. 3 ks formátu A3).

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (abstrahovanie a štylizovanie), možnosti techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie, nácvik lineárnej kresby rôznych prírodných prvkov v menšej mierke ceruzkou
 3. Vecná štúdia zvoleného prírodného prvku ceruzkou alebo uhlíkom
 4. Skicovanie piktogramov a logotypov
 5. Zväčšenina a finálna kresba piktogramu alebo logotypu fixkou alebo tušom
 6. Digitalizácia a archivácia kresieb, postprodukcia na počítači
 7. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • chápanie čiary ako základného prostriedku kresby
 • plocha a tvar (definovateľný a nedefinovateľný, jednoduchý a zložitý)
 • proces štylizácie a abstrahovania, hľadania podstaty prvku, zjednodušovania tvaru a jeho možnosti
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť umelecký zámer v realistickej aj štylizovanej, schematizovanej kresbe
 • použiť viaceré výrazové možnosti čiary
 • samostatne kresliť prvky podľa skutočnosti s dôrazom na zachytenie tvaru
 • zvládnuť kresbu prírodného prvku linkou a následne ho pomocou štylizácie zabstrahovať do podoby piktogramu či logotypu
 • previesť kresbu do digitálnej podoby v grafickom softvéri

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • samostatnosť P
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom realizácie kresby podľa skutočnosti, od prvotného skicovania, tvarových štúdií až po schematizovanie, štylizovanie a abstraktný prejav
 • dokáže pracovať so základnými výtvarnými technikami (ceruzkou, uhlíkom, fixkou, pierkom a tušom)
 • zvládne základy práce v programoch Adobe Illustrator (prevedenie kresby do virtuálneho priestoru) a Adobe Photoshop (korekcie fotografií alebo skenov výtvarných prác)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia kresebného súboru aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Realistická kresba podľa skutočnosti – zátišie, prírodný prvok, variácie techník (kresba ceruzkou, kresba perom, tieňovanie, šrafovanie).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Kresba podľa skutočnosti

Úloha: Realistická kresba podľa skutočnosti – zátišie, prírodný prvok, variácie techník (kresba ceruzkou, kresba perom, tieňovanie, šrafovanie).

Cieľ: Vedieť vytvoriť kresebný súbor (min. 3 ks formátu A3) vecných štúdií rozličnými technikami.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava, možnosti techník a výtvarných postupov
 2. Skicovanie, nácvik lineárnej kresby perom, ceruzkové štúdie rôznych matérií v menšej mierke, tieňovanie a šrafovanie
 3. Realizácia kresebného súboru
 4. Digitalizácia a archivácia kresieb, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia kresieb, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • použitie čiary ako základného prostriedku kresby
 • porovnanie a použitie svetla a tieňa vo výtvarnej práci
 • škály, výrazové možnosti svetla v súvislosti s objemom a štruktúrou v plošnom a plastickom prejave
 • digitalizovanie a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť umelecký zámer v realistickej kresbe
 • použiť viaceré výrazové možnosti čiary
 • samostatne kresliť prvky podľa skutočnosti s dôrazom na vyjadrenie materiálov, svetla a tieňa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • samostatnosť P
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • prejde procesom realizácie kresby podľa skutočnosti, od prvotného skicovania, merania (vizovanie) až po tvarové, materiálové a svetelné štúdie
 • dokáže pracovať so základnými výtvarnými technikami (ceruzkou, uhlíkom, fixkou, pierkom a tušom)
 • pri postprodukcii pracuje v programe Adobe Photoshop (korekcie fotografií alebo skenov výtvarných prác)
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia kresebného súboru aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: