Multimédiá

Multimédiá sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa. Sú určené na informovanie a zábavu publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo na tému príprava jedla. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, hudbu a môže obsahovať grafiku a komentár. Téma je príprava jedla s dôrazom na zrozumiteľnosť a štrukturálne AV vyjadrenie.

Úlohou je natočiť video recept tak, aby bola dodržaná lineárna chronológia prípravy pokrmu.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNA TVORBA

 82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Postup práce - Recept

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo na tému príprava pokrmu. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, hudbu a môže obsahovať grafiku a komentár. Téma je príprava jedla s dôrazom na zrozumiteľnosť a štrukturálne AV vyjadrenie.

Úlohou je natočiť video recept tak, aby bola dodržaná lineárna chronológia prípravy pokrmu.

Zámer/cieľ: Overiť zručnosti vymyslieť, naplánovať, realizovať a dokončiť audiovizuálne dielo v žánri video recept. Rozvinúť schopnosť základného využitia filmovej reči s dôrazom na štruktúru rozprávania a zrozumiteľnosť.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia - vysvetlenie zámeru (cieľa)
 2. Definovanie námetu
 3. Výber receptu
 4. Príprava bodového scenára so zameraním na efektivitu natáčania
 5. Produkčná príprava a príprava natáčacieho plánu
 6. Realizácia natáčania
 7. Strih a finálna úprava obrazu a zvuku
 8. Prezentácia

Očakávaná dĺžka:

30 hodín (5 dní) – teoretická a scenáristická príprava, príprava realizácie, natáčanie, strih, dokončovacie práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky a dramaturgie
 • Základné prvky filmovej reči - veľkosti záberov, kompozície, strihovej jednoty
 • Základy práce s kamerou a svetlom
 • Práca so zvukom – záznam, strih
 • Základy strihovej skladby a práce v strihovom

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládať technickú stránku prípravy a realizácie AV diela
 • Vytvárať, štruktúrovať a pripraviť na realizáciu scenár AV diela
 • Rozvíjať filmovú reč a prepojenie obrazu a zvuku
 • Využívať filmovú reč štruktúrovane a zrozumiteľne

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutie technického minima potrebného na prípravu a realizáciu AV diela P
 • Schopnosť štruktúrovať príbeh a natočiť ho zrozumiteľne P
 • Tvorivosť (kreativita) V
 • Umelecký talent, vôľa, samostatnosť a schopnosť riešenia problémov V
 • Organizovanie a plánovanie práce P
 • Osobnostný rozvoj P
 • Rozhodovanie E
 • Samostatnosť E
 • Technická gramotnosť P
 • Tímová práca E
 • Komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie recept na prípravu pokrmu, ktorý je možný natočiť
 • Vyberie lokáciu – kuchyňu, vhodnú na natáčanie
 • Vybrané témy rozpracuje do podoby bodového scenára (sled obrazov) so zameraním na zrozumiteľnosť rozprávania
 • Zabezpečí produkciu potrebnú na realizáciu diela, vrátane prípravy technického listu a plánu natáčania, surovín a riadu nevyhnutného na prípravu pokrmu
 • Sústredí sa na zrozumiteľnosť odovzdávaných informácii, dramaturgickú stavbu a prácu s filmovým časom
 • Úspešne zvládne samostatné natáčanie bez podpory filmového štábu v kľúčových funkciách – scenár, produkcia, réžia, zvuk, kamera, strih
 • Zvládne úspešne strih a dokončovacie práce vrátane farebnej korekcie a zvukového mixu

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekcia s oponentúrou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha Vypracuj audiovizuální dílo v žánru hudební klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dílo musí být v délce 2-5 minut, musí obsahovat obraz, hudbu a alespoň v částí i synchron obrazu a hudby. Synchronizaci je potřeba docílit využitím techniky „Playback“. Dílo musí být odevzdané v rozlišení 1080p a formátu MP4 (codec H.264). Dílo může být natočené s živými herci, případně může být i animované, pokud je dodržená podmínka synchronizace. Synchron může být zpěv, tanec nebo hraní na hudební nástroj. Pro využití hudby je potřeba mít souhlas autora (lze bezplatně najít například na pixabay.com.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNA TVORBA

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame.

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Hudobný klip

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo v žánri hudobný klip (music video) s využitím techniky „Playback“. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, hudbu a aspoň v časti aj synchrón obrazu a hudby. Synchronizáciu je potrebné docieliť využitím techniky „Playback“. Dielo musí byť odovzdané v rozlíšení 1080p a formáte MP4 (codec H.264). Dielo môže byť natočené so živými hercami, prípadne môže byť aj animované, pokiaľ je dodržaná podmienka synchronizácie. Synchron môže byť spev, tanec alebo hranie na hudobný nástroj. Na využitie hudby je potrebné mať súhlas autora (možno bezplatne nájsť napríklad na pixabay.com.

Zámer/cieľ: Overiť zručnosti vymyslieť, naplánovať, realizovať a dokončiť audiovizuálne dielo v žánri hudobný klip. Rozvinúť schopnosť synchronizácie obrazu a zvuku s využitím techniky „Playback“. Zlepšiť praktické profesijné zručnosti v oblasti technických profesií a rozvinúť umelecké a tvorivé schopnosti v zodpovedajúcich oblastiach.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – vysvetlenie zámeru (cieľa)
 2. Definovanie námetu
 3. Vyhľadanie vhodnej hudby
 4. Zaistenie súhlasu s využitím hudby zo strany autora
 5. Príprava bodového scenára
 6. Produkčná príprava a príprava natáčacieho plánu
 7. Realizácia natáčania
 8. Strih a finálna úprava obrazu a zvuku
 9. Prezentácia

Očakávaná dĺžka:

60 hodín (10 dní) – teoretická a scenáristická príprava, príprava realizácie, natáčanie, strih, dokončovacie práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základy scenáristiky
 • Základy práce s kamerou a svetlom
 • Základy strihovej skladby s dôrazom na rytmus
 • Práca s hudbou – audio zložkou AV diela
 • Práca s technikou „Playback“
 • Základy strihovej skladby a práce v strihovom programe

Zručnosti

Žiak vie:
 • Zvládať technickú stránku prípravy a realizácie AV diela
 • Vnímať a nachádzať tvorivú inšpiráciu
 • Vytvárať, štruktúrovať a pripraviť na realizáciu scenár AV diela
 • Rozvíjať filmovú reč a prepojenie obrazu s hudbou
 • Zvládať techniku „Playback“
 • Nájsť vhodný zvukový sprievod v podobe hudby
 • Zvláda predložiť autorsko-realizačný súhlas s využitím hudby

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Zvládnutie technického minima potrebného na prípravu a realizáciu AV diela P
 • Tvorivé vnímanie a schopnosť interpretácie vnemov P
 • Tvorivosť (kreativita) V
 • Umelecký talent, vôľa, samostatnosť a schopnosť riešenia problémov V
 • Organizovanie a plánovanie práce P
 • Osobnostný rozvoj P
 • Rozhodovanie E
 • Samostatnosť E
 • Technická gramotnosť P
 • Tímova práca E
 • Komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • Práca s hudbou, prispôsobenie sa tempu a rytmu V

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie svoju obľúbenú hudbu z voľne dostupných zdrojov, prípadne od známeho autora, alebo ju zloží sám
 • Vybranú tému rozpracuje do podoby bodového scenára (sled obrazov).
 • Zabezpečí produkciu potrebnú na realizáciu diela, vrátane prípravy technického listu a plánu natáčania a zariadení na prehrávanie hudby počas natáčania (Playback)
 • Sústredí sa na estetické prvky filmovej reči a prispôsobi ich tempu a rytmu vychádzajúceho z vybraného hudobného diela
 • Úspešne zvládne samostatné natáčanie bez podpory filmového štábu v kľúčových funkciách – scenár, produkcia, réžia, zvuk, kamera, strih
 • Zvládne úspešne strih a dokončovacie práce vrátane farebnej korekcie a zvukového mixu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekcia s oponentúrou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo dokumentárneho či/a umeleckého charakteru vo formáte reportáž o svojom obľúbenom mieste. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, zvuk aj grafiku a musí byť odovzdané v rozlíšení 1080p a formáte MP4 (codec H.264). Dielo môže byť zložené aj z fotografií v podobe dynamickej slide show.
Tematický je dielo voľne zadané, musí ale byť autorské (pôvodné) a kľúčové funkcie - scenár, réžia, kamera, zvuk a strih musí realizovať autor osobne. Dielo musí ukázať krajinu alebo obývanú časť krajiny – mesto, dedinu a pod. Dôraz je kladený na estetické predstavenie krajiny a opiera sa o hudbu, prípadne informatívny komentár (komentár nie je povinný).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

MULTIMEDIÁLNA TVORBA

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Moja krajina – Pohľadnica

Úloha: Vypracuj audiovizuálne dielo dokumentárneho či/a umeleckého charakteru vo formáte reportáž o svojom obľúbenom mieste. Dielo musí byť v dĺžke 2-5 minút, musí obsahovať obraz, zvuk aj grafiku a musí byť odovzdané v rozlíšení 1080p a formáte MP4 (codec H.264). Dielo môže byť zložené aj z fotografií v podobe dynamickej slide show.
Tematický je dielo voľne zadané, musí ale byť autorské (pôvodné) a kľúčové funkcie - scenár, réžia, kamera, zvuk a strih musí realizovať autor osobne. Dielo musí ukázať krajinu alebo obývanú časť krajiny – mesto, dedinu a pod. Dôraz je kladený na estetické predstavenie krajiny a opiera sa o hudbu, prípadne informatívny komentár (komentár nie je povinný).

Zámer/cieľ: Overiť zručnosti vymyslieť, naplánovať, realizovať a dokončiť audiovizuálne dielo v rozsahu kľúčových profesijných úkonov samostatne, v súlade s vývojom technológií, AV formátov a komunikácie. Zlepšiť praktické profesijné zručnosti v oblasti technických profesií a rozvinúť umelecké a tvorivé schopnosti v zodpovedajúcich oblastiach.

 

  Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia - vysvetlenie zámeru (cieľa)
 2. Definovanie námetu
 3. Príprava literárneho alebo bodového scenára
 4. Produkčná príprava a príprava natáčacieho plánu
 5. Realizácia natáčania
 6. Strih a finálna úprava obrazu a zvuku
 7. Prezentácia

Očakávaná dĺžka:

120 hodín (20 dní) – teoretická a scenáristická príprava, príprava realizácie, natáčanie, strih, dokončovacie práce.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 •  Základy scenáristiky a dokumentárnej tvorby
 • Základy práce s kamerou a svetlom
 • Rozvíjanie vizuálnej estetiky
 • Výtvarné vnímanie a relevancia
 • Etické vnímanie
 • Základy strihovej skladby a práce v strihovom programe 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvládať technickú stránku prípravy a realizácie AV diela
 • vnímať a nachádzať tvorivú inšpiráciu vo svojom životnom prostredí
 • vytvárať, štruktúrovať a pripraviť na realizáciu scenár AV diela
 • rozvíjať filmovú reč a estetické cítenie
 • nájsť vhodný zvukový sprievod v podobe hudby
 • žiak dokáže vyhľadať relevantné informácie k lokalite a štruktúrovať ich tak, aby pre diváka boli zaujímavé a poučné

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • zvládnutie technického minima potrebného na prípravu a realizáciu AV diela P
 • tvorivé vnímanie a schopnosti interpretácie vnemov P
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, vôľa, samostatnosť a schopnosť riešenia problémov V
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie E
 • samostatnosť E
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • komunikácia (rokovanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný a audio-vizuálny prejav, schopnosť vyjadrovania sa V

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyberie svoju obľúbenú krajinu
 • uskutoční výskum o vybranom mieste a zhromaždí informácie a zaujímavostíi, ktoré sa k nemu viažu
 • vybranú tému rozpracuje do podoby literárneho, prípadne bodového scenára (záznam udalostí)
 • zabezpečí produkciu potrebnú na realizáciu diela, vrátane prípravy technického listu a plánu natáčania
 • sústredí sa na estetické prvky filmovej reči a využije ich za účelom komunikácie aj na emotívnej úrovni
 • úspešne zvládne samostatné natáčanie bez podpory filmového štábu v kľúčových funkciách – scenár, produkcia, réžia, zvuk, kamera, strih
 • zvládne úspešne strih a dokončovacie práce vrátane farebnej korekcie a zvukového mixu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Projekcia s oponentúrou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: