Grafický dizajn

Grafický dizajn je jedným zo základných prvkov reklamnej komunikácie. Takmer všetko, čo v reklamnej komunikácii vnímame zrakovým orgánom, môžeme označiť za grafický dizajn – či už sú to ilustrácie, fotografie, typografia alebo infografika. 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vyberte si jedno z slovenských/zahraničných miest a navrhnite preň aktualizovaný variant mestského znaku. Zoznámte sa s historickým znakom a jeho heraldickými prvkami. Nové riešenie by malo mať moderné prvky, byť jednoduchšie a malo by slúžiť na komunikáciu radnice smerom k verejnosti.

 

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pre digitálne médiá (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Štylizácia mestského znaku

Úloha: Vyberte si jedno z slovenských/zahraničných miest a navrhnite preň aktualizovaný variant mestského znaku. Zoznámte sa s historickým znakom a jeho heraldickými prvkami. Nové riešenie by malo mať moderné prvky, byť jednoduchšie a malo by slúžiť na komunikáciu radnice smerom k verejnosti.

 

Cieľ: Cieľom projektu je zoznámenie sa s regionálnou históriou, s heraldikou a s typom zákazky, ktorá má jasné formálne obmedzenia. Žiaci si osvoja princípy redizajnu ako jednej z metód vizuálnej komunikácie.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia a vysvetlenie zámeru
 2. Získavanie informácií o zvolenej téme, skicovanie možných riešení
 3. Hľadanie vhodnej vizuálnej skratky, ilustratívne/technické formy, práca s významom symbolov
 4. Realizácia a spracovanie vizuálnych prvkov návrhu (práca v grafickom softvéri)
 5. Práca s typografiou, kompletizácia, príprava tlačových dát
 6. Príprava prezentácie a vizualizácie finálneho riešenia
 7. Odovzdanie súborov do zdieľaného úložiska na internom disku, alebo cloude

Očakávaná dĺžka:

 • 28 hodín (7 dní) – teoretická príprava, praktická činnosť, overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné princípy kompozície
 • Skladbu vizuálnych plánov
 • Voľbu fontu podľa situácie použitia
 • Princípy redizajnu a vizuálna komunikácia
 • Nastavenie softvéru pre vektorovú aj rastrovú grafiku
 • Princípy teórie farby
 • Typografické pravidlá
 • Vhodné formáty digitálnych súborov pre finálny výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť rešerš tematického okruhu
 • Predložiť ideu vlastného riešenia témy
 • Zvoliť správny technologický postup práce s vektorovou aj rastrovou grafikou
 • Vybrať vhodné písmo a vhodne s ním pracovať
 • Nastaviť layout dokumentu
 • Pracovať s príslušným softvérom
 • Pripraviť súbory na odovzdanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitálnou gramotnosťou a počítačovou spôsobilosťou
 • Samostatným kreatívnym myslením (adaptabilita, flexibilita, improvizačná spôsobilosť)
 • Schopnosťou prezentovať idey, analyzovať a riešiť problémy
 • Schopnosťou pracovať s informáciami
 • Zručností
 • Spôsobilostí pre plánovanie a organizáciu práce
 • Zmyslom pre tímovú spoluprácu
 • Technickou gramotnosťou
 • Komunikačnými schopnosťami a kultivovaným slovným prejavom

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Predkladá samostatne spracované návrhy a možné riešenia
 • Ovláda grafický softvér
 • Je schopný pripraviť súbory na online publikovanie i tlač
 • Pracuje s informačnými zdrojmi
 • Je vybavený komunikačnými schopnosťami, samostatne prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia vlastného návrhu a ústna obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Navrhnite jednoduchú kruhovú samolepku, ktorá reflektuje súčasnú klimatickú krízu. Využite iba dve tlačové farby. Snažte sa nájsť úderný vizuálny motív, ktorý následne podporte adekvátnou typografiou. Priemer samolepky by mal byť 10 cm. Je potrebné navrhnúť aj výrez samolepky.

 

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pre digitálne médiá (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Návrh ekologickej samolepky

Úloha: Navrhnite jednoduchú kruhovú samolepku, ktorá reflektuje súčasnú klimatickú krízu. Využite iba dve tlačové farby. Snažte sa nájsť úderný vizuálny motív, ktorý následne podporte adekvátnou typografiou. Priemer samolepky by mal byť 10 cm. Je potrebné navrhnúť aj výrez samolepky.

 

Cieľ: Cieľom projektu je sa vyjadriť k aktuálnej téme, poukázať na najväčšie zdroje znečistenia a zahrievania planéty, ktoré k zhoršeniu situácie prispievajú a pokúsiť sa jednoduchou formou verbalizovať možné riešenia.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia a vysvetlenie zámeru
 2. Získavanie informácií o zvolenej téme, skicovanie
 3. Hľadanie vhodnej vizuálne skratky, ilustrácie, symbolu
 4. Realizácia a spracovanie vizuálnych prvkov návrhu (práca v grafickom softvéri)
 5. Práca s typografiou, kompletizácia, príprava tlačových dát
 6. Príprava prezentácie a vizualizácie finálneho riešenia
 7. Odovzdanie súborov do zdieľaného úložiska na internom disku, alebo cloude

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodín (5 dní) – teoretická príprava, praktická činnosť, overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné princípy kompozície
 • Skladbu vizuálnych plánov
 • Voľbu fontu podľa situácie použitia
 • Princípy ideamakingu a vizuálna komunikácia
 • Nastavenie softvéru pre vektorovú aj rastrovú grafiku
 • Princípy teórie farby
 • Typografické pravidlá
 • Vhodné formáty digitálnych súborov pre finálny výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť rešerš tematického okruhu
 • Predložiť ideu vlastného riešenia témy
 • Zvoliť správny technologický postup práce s vektorovou aj rastrovou grafikou
 • Vybrať vhodné písmo a vhodne s ním pracovať
 • Nastaviť layout dokumentu
 • Pracovať s príslušným softvérom
 • Pripraviť súbory na odovzdanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitálnou gramotnosťou a počítačovou spôsobilosťou
 • Samostatným kreatívnym myslením (adaptabilita, flexibilita, improvizačná spôsobilosť)
 • Schopnosťou prezentovať idey, analyzovať a riešiť problémy
 • Schopnosťou pracovať s informáciami
 • Zručností
 • Spôsobilostí pre plánovanie a organizáciu práce
 • Zmyslom pre tímovú spoluprácu
 • Technickou gramotnosťou
 • Komunikačnými schopnosťami a kultivovaným slovným prejavom

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:

 

 • Predkladá samostatne spracované návrhy a možné riešenia
 • Ovláda grafický softvér
 • Je schopný pripraviť súbory na online publikovanie i tlač
 • Pracuje s informačnými zdrojmi
 • Je vybavený komunikačnými schopnosťami, samostatne prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia vlastného návrhu a ústna obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvorte logotyp k medzinárodnému projektu, ktorý je zameraný na spoluprácu medzi tromi strednými odbornými školami. Návrh by mal byť použiteľný ako v tlači, tak na sociálnych sieťach, v online prostredí aj v prípadnej animácii.

 

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pre digitálne médiá (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Logotyp k mezinárodnému školskému projektu

Úloha: Vytvorte logotyp k medzinárodnému projektu, ktorý je zameraný na spoluprácu medzi tromi strednými odbornými školami. Návrh by mal byť použiteľný ako v tlači, tak na sociálnych sieťach, v online prostredí aj v prípadnej animácii.

 

Cieľ: Cieľom projektu je navrhnúť funkčný prvok vizuálnej komunikácie, ktorá obsahuje názov projektu, reflektuje princípy spolupráce zahraničných škôl a zdieľanie kultúrneho bohatstva medzi zainteresovanými krajinami.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia a vysvetlenie zámeru
 2. Rešerše daného segmentu a spôsobov vizuálnej komunikácie
 3. Ideamaking – hľadanie vhodných atribútov, ktoré by vystihovali národné špecifiká jednotlivých štátov/škôl (skicovanie, vytváranie moodbordu)
 4. Realizácia a spracovanie vizuálnych prvkov návrhu (práca v grafickom softvéri)
 5. Práca s typografiou, kompletizácia, príprava tlačových dát
 6. Príprava prezentácie a vizualizácie finálneho riešenia
 7. Odovzdanie súborov do zdieľaného úložiska na internom disku, alebo cloude

Očakávaná dĺžka:

 • 36 hodín (9 dní) – teoretická príprava, praktická činnosť, overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné princípy kompozície
 • Skladbu vizuálnych plánov
 • Voľbu fontu podľa situácie použitia
 • Princípy ideamakingu a vizuálna komunikácia
 • Nastavenie softvéru pre vektorovú aj rastrovú grafiku
 • Princípy teórie farby
 • Typografické pravidlá
 • Vhodné formáty digitálnych súborov pre finálny výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť rešerš tematického okruhu
 • Predložiť ideu vlastného riešenia témy
 • Zvoliť správny technologický postup práce s vektorovou aj rastrovou grafikou
 • Vybrať vhodné písmo a vhodne s ním pracovať
 • Nastaviť layout dokumentu
 • Pracovať s príslušným softvérom
 • Pripraviť súbory na odovzdanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitálnou gramotnosťou a počítačovou spôsobilosťou
 • Samostatným kreatívnym myslením (adaptabilita, flexibilita, improvizačná spôsobilosť)
 • Schopnosťou prezentovať idey, analyzovať a riešiť problémy
 • Schopnosťou pracovať s informáciami
 • Zručností
 • Spôsobilostí pre plánovanie a organizáciu práce
 • Zmyslom pre tímovú spoluprácu
 • Technickou gramotnosťou
 • Komunikačnými schopnosťami a kultivovaným slovným prejavom

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Predkladá samostatne spracované návrhy a možné riešenia
 • Ovláda grafický softvér
 • Je schopný pripraviť súbory na online publikovanie i tlač
 • Pracuje s informačnými zdrojmi
 • Je vybavený komunikačnými schopnosťami, samostatne prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia vlastného návrhu a ústna obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVĚ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvorte informačný plagát (formát B1), ktorý bude pojednávať o určitom špecifickom prírodnom fenoméne. Vybrať si môžete z oblasti biológie, geológie, mykológie, botaniky a ďalšie. Použite výrazné vizuálne prvky a typografiu.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pro digitálne médiá (kód: 34-045-M)

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Informačný plagát

Úloha: Vytvorte informačný plagát (formát B1), ktorý bude pojednávať o určitom špecifickom prírodnom fenoméne. Vybrať si môžete z oblasti biológie, geológie, mykológie, botaniky a ďalšie. Použite výrazné vizuálne prvky a typografiu.

 

Cieľ: Cieľom projektu je naštudovať konkrétny prírodný fenomén a získané poznatky vyjadriť pomocou vizuálnej skratky hlavných princípov. Pomocou schém, rezov, procesov a vhodných popisov vysvetliť nepoučenému divákovi, o čo sa jedná.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia, vysvetlenie zámeru
 2. Získavanie informácií o zvolenom segmente, vytváranie myšlienkových máp
 3. Hľadanie vhodnej vizuálnej skratky, riešenie schémy, rezu, vyjadrenie princípu
 4. Realizácia a spracovanie vizuálnych prvkov návrhu (práca v grafickom softvéri)
 5. Práca s typografiou, kompletizácia, príprava tlačových dát
 6. Príprava prezentácie a vizualizácie finálneho riešenia
 7. Odovzdanie súborov do zdieľaného úložiska na internom disku, alebo cloude

Očakávaná dĺžka:

 • 36 hodín (9 dní) – teoretická príprava, praktická činnosť, overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné princípy kompozície
 • Skladbu vizuálnych plánov
 • Voľbu fontu podľa situácie použitia
 • Princípy ideamakingu a vizuálnej komunikácie
 • Nastavenie softvéru pre vektorovú aj rastrovú grafiku
 • Princípy teórie farby
 • Typografické pravidlá
 • Vhodné formáty digitálnych súborov pre finálny výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť rešerš tematického okruhu
 • Predložiť ideu vlastného riešenia témy
 • Zvoliť správny technologický postup práce s vektorovou aj rastrovou grafikou
 • Vybrať vhodné písmo a vhodne s ním pracovať
 • Nastaviť layout dokumentu
 • Pracovať s príslušným softvérom
 • Pripraviť súbory na odovzdanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitálnou gramotnosťou a počítačovou spôsobilosťou
 • Samostatným kreatívnym myslením (adaptabilita, flexibilita, improvizačná spôsobilosť)
 • Schopnosťou prezentovať idey, analyzovať a riešiť problémy
 • Schopnosťou pracovať s informáciami
 • Zručností
 • Spôsobilostí pre plánovanie a organizáciu práce
 • Zmyslom pre tímovú spoluprácu
 • Technickou gramotnosťou
 • Komunikačnými schopnosťami a kultivovaným slovným prejavom

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Predkladá samostatne spracované návrhy a možné riešenia
 • Ovláda grafický softvér
 • Je schopný pripraviť súbory na online publikovanie i tlač
 • Pracuje s informačnými zdrojmi
 • Je vybavený komunikačnými schopnosťami, samostatne prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia vlastného návrhu a ústna obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvorte kreatívne poňatý grafický návrh na potlač 0,5 l rozloženého plášťa obalu Tetra Pak pre mliečny nápoj. Výsledný návrh odprezentujte taktiež pomocou vizualizácie v produktovej fotografii.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Grafický design

Art grafik/grafička (kód: 34-017-H)

Grafik/grafička pre digitálne médiá (kód: 34-045-M)

 

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Grafický návrh obalu na mliečny nápoj (Tetra Pak)

Úloha: Vytvorte kreatívne poňatý grafický návrh na potlač 0,5 l rozloženého plášťa obalu Tetra Pak pre mliečny nápoj. Výsledný návrh odprezentujte taktiež pomocou vizualizácie v produktovej fotografii.

 

Cieľ: Cieľom projektu je vytvoriť funkčný grafický návrh obalu mliečneho nápoja. Návrh by mal obsahovať špecifické prvky vizuálnej identity produktu, vhodný obrazový motív a všetky povinné textové údaje o výrobcovi, o zložení nápoja a výživových hodnotách.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia a vysvetlenie zámeru
 2. Rešerše daného segmentu výrobkov a spôsobov ich propagácie
 3. Ideamaking – hľadanie vhodného motívu pre vizuálny prvok a identitu produktu (skicovanie, vytváranie moodbordu)
 4. Realizácia a spracovanie vizuálnej identity výrobku a ústredného motívu (práca v grafickom softvéri)
 5. Aplikácia prvkov do rozloženého plášťa, doplnenie všetkých špecifických prvkov obalu, príprava tlačových dát
 6. Príprava prezentácie a vizualizácie finálneho riešenia
 7. Odovzdanie súborov do zdieľaného úložiska na internom disku, alebo cloude

Očakávaná dĺžka:

36 hodín (9 dní) – teoretická príprava, praktická činnosť, overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné princípy kompozície
 • Skladbu vizuálnych plánov
 • Voľbu fontu podľa situácie použitia
 • Princípy ideamakingu
 • Nastavenie softvéru pre vektorovú aj rastrovú grafiku
 • Princípy teórie farby
 • Spôsoby rozloženia plášťa trojrozmerného objektu
 • Vhodné formáty digitálnych súborov pre finálny výstup

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť rešerš tematického okruhu
 • Predložiť ideu vlastného riešenia témy
 • Zvoliť správny technologický postup práce s vektorovou aj rastrovou grafikou
 • Vybrať vhodné písmo a vhodne s ním pracovať
 • Nastaviť layout dokumentu
 • Pracovať s príslušným softvérom
 • Pripraviť súbory na odovzdanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Digitálnou gramotnosťou a počítačovou spôsobilosťou
 • Samostatným kreatívnym myslením (adaptabilita, flexibilita, improvizačná spôsobilosť)
 • Schopnosťou prezentovať idey, analyzovať a riešiť problémy
 • Schopnosťou pracovať s informáciami
 • Zručností
 • Spôsobilostí pre plánovanie a organizáciu práce
 • Zmyslom pre tímovú spoluprácu
 • Technickou gramotnosťou
 • Komunikačnými schopnosťami a kultivovaným slovným prejavom

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Predkladá samostatne spracované návrhy a možné riešenia
 • Ovláda grafický softvér
 • Je schopný pripraviť súbory na online publikovanie i tlač
 • Pracuje s informačnými zdrojmi
 • Je vybavený komunikačnými schopnosťami, samostatne prezentuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia vlastného návrhu a ústna obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: