Fotografia

Je obraz vytvorený pôsobením svetla na svetlocitlivý materiál alebo polovodičový snímač a následne prenesený na papier či iné médium.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 10 fotografií zvierat (pes, mačka, ovca)

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zviera

Úloha: Vytvor súbor 10  fotografií zvierat (pes, mačka, ovca)

Cieľ: Vytvoriť súbor 10 fotografií rrôznych zvierat, s možnosťou samostatne rozhodnúť, či pôjde o výtvarné snímky na hranici abstrakcie, alebo sa bude jednať o dokumentárny súbor.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Vysvetlenie postupu
 3. Výber vhodnej techniky
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (usb, uloženie na disk).
 7. Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 30 hodín (3-5 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má len indikatívny charakter. Hostitelská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenia fotoaparátu
 • práca s rôznou ohniskovou vzdialenosťou, rôznymi časmi expozície
 • vlastnosti Photoshopu pre úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať príležitosť k fotografovaniu zvierat
 • nastaviť zodpovedajúcu expozíciu
 • venuje dostatočnú pozornosť príprave - vyberie zodpovedajúcu techniku pre vybrané zviera
 • využiť prehliadač Bridge pre výber najkvalitnejších záberov
 • upraviť snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw  

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práca s fotoaparátom - výber techniky, nastavenie
 • zásady bezpečnosti pri práci v prírode
 • postprodukcia

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá alebo vytvorí vhodnú príležitosť pre fotografovanie zvieraťa
 • využije optimálne objektívy 
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop

 

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 9 fotografií textúry rôznych povrchov v exteriéri.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Textúry povrchu

Úloha: Vytvor súbor 9 fotografií textúry rôznych povrchov v exteriéri.

Cieľ: Vytvoriť súbor fotografií rôznych povrchov, overiť schopnosť ovládať fotoaparát, správne nastaviť expozíciu, dosiahnuť maximálnu ostrosť a technickú kvalitu.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia - objasnenie zámeru, ukážky
 2. Hľadanie prostredí - prírodných aj umelých povrchov
 3. Výber vhodnej techniky (filtre, statív)
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia – retuš
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (usb, uloženie na disk). Hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodin (2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má len indikatívny charakter. Hostitelská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu a objektívu
 • nastavenie fotoaparátu  pre dosiahnutie maximálnej ostrosti a technickej kvality
 • vlastnosti rôznych povrchov (odrazivosť svetla)

Zručnosti

Žiak vie:
 • určiť vhodnú dennú dobu - svetlo pre dokonalé plastické podanie rôznych povrchov
 • zvoliť objektív s odpovedajúcou ohniskovou vzdialenosťou
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky 
 • pracovať so statívom
 • využiť prehliadač Bridge pre výber najkvalitnejších záberov
 • vyretušovať drobné nedokonalosti
 • doostriť a farebne upraviť fotografie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatne vyberá fotoaparáty a objektívy pre zadaný záber architektúry
 • je schopný zvoliť najvhodnejšiu dobu pre kvalitnný záber
 • dokončit fotografiu v postprodukcii
 • doostriť a upraviť farebnosť
 • archivovať

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodné povrchy vizuálne zaujímavé pre fotografovanie
 • využije optimálne objektívy a filtre
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, zvládne  základnú úpravu v Camera raw
 • archivuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor minimálne 4 fotografií, na ktorých bude tečúca voda zobrazená s dlhým expozičným časom.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Fotografovanie tečúcej vody

Úloha: Vytvor súbor minimálne 4 fotografií, na ktorých bude tečúca voda zobrazená s dlhým expozičným časom.

Cieľ: Vytvoriť súbor fotografií s výrazným využitím dlhého času expozície, s tečúcou vodou.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia - objasnenie zámeru
 2. Praktická ukážka
 3. Výber vhodnej techniky
 4. Realizácia – fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (USB, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodín (1-2 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, schpností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má len indikatívny charakter. Hostitelská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu, použitie filtrov
 • práca s rôznou ohniskovou vzdialenosťou
 • pravidlá kompozície
 • vlastnosti Photoshopu pre úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodný záber v prírode
 • vybrať vhodnú dobu fotografovania, zaujímavé svetelné podmienky
 • nastaviť zodpovedajúcu expozíciu
 • použiť ND filter v prípade potreby
 • využiť prehliadať Bridge pre výber najkvalitnejších záberov
 • upraviť snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s fotoaparátom – výber techniky, nastavenie V
 • vyhľadať vhodnú pozíciu umožňujúcu správne komponovanie V
 • pravidlá kompozície P
 • postprodukcia P
 • analyzovanie a riešenie problémov P
 • organizovanie a plánnovanie práce P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhľadá zaujímavé zábery s tečúcou vodou, vyberie vhodnú dobu pre fotografovanie
 • Nastaví fotoaparát, experimentuje s rôznyi expozičnými časmi
 • Využije prehliadač fotografií
 • Pracuje v programe Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií a ich obhajoba, ústne overenie.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoř soubor alespoň 12  fotografií různých skladebních principů

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Skladební principy

Úloha: Vytvoř soubor alespoň 12  fotografií různých skladebních principů

Cíl: Vytvořit soubor fotografií s výrazným využitím skladebních principů: zlatý řez, rytmus, diagonální kompozice, vertikální kompozice, horizontální kompozice, symetrie. Skladební principy bude fotograf hledat, ne aranžovat.

Harmonogram realizace:

 1. Zadání cvičení – objasnění záměru
 2. Vysvětlení skladebních principů, ukázky
 3. Výběr vhodné techniky
 4. Realizace - fotografování
 5. Postprodukce
 6. Odevzdání digitálních výstupů (usb, uložení na disk). Hodnocení.

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodin (1-2 dni) - teoretická příprava, praxe a ověření získaných znalostí, zručností a kompetencí

Vysvětlivky: Navrhnutý počet hodin a dní má pouze indikativní charakter. Hostitelská škola si může časový harmonogram přizpůsobit aktuálním potřebám studentů a možnostem školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Principy skladby obrazu (zlatý řez, rytmus...)
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavení fotoaparátu
 • práce s různou ohniskovou vzdáleností
 • vlastnosti Photoshopu pro úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhledat skladební principy
 • vybrat vhodnou dobu fotografování, zajímavé světelné podmínky
 • nastavit odpovídající expozici
 • využít prohlížeč Bridge pro výběr nejkvalitnějších záběrů
 • upravit snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • práci s fotoaparátem – výběr techniky, nastavení
 • pravidla kompozice
 • postprodukci

 

 

Vysvětlivky: Úroveň zvládnutí:

E - elementární

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 •  Vyhledá zajímavé objekty, situace, při fotografování výrazně využije skladební principy.
 • Na fotografiích bude jednoznačně poznatelné, o který skladební princip se jedná
 • experimentuje s nastavením expozice – podle potřeby využije krátké nebo naopak dlouhé pásmo ostrosti
 • využije prohlížeč fotografií
 • pracuje v programu Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografí, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor minimálne 10 fotografií celkov, polocelkov a detailov architektúry.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Architektúra severských stavieb

Úloha: Vytvor súbor minimálne 10 fotografií celkov, polocelkov a detailov architektúry.

Cieľ: Vytvoriť súbor 10 fotografiu architektúry severských stavieb. Overiť schopnosť vytvoriť kvalitný výtvarný záber architektúry, vybrať vhodnú architektúru, vhodný výber detailov.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Hľadanie vhodného prostredia, - budovy, lokalita
 3. Výber vhodnej techniky (filtre, statív)
 4. Realizácia – fotografovanie
 5. Postprodukcia – retuš, vyrovnávanie zvislíc
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (USB uloženie na disk), hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodín (3-4 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter, časový harmonogram sa môže prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre fotografovanie exteriéru a interiéru
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu pre vytvorenie vhodnej svetelnej atmosféry
 • vlastnosti objektívov použitých na fotografovanie
 • zvláda prácu s využitím hĺbky ostrosti
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodnú pozíciu umožňujúcu správne komponovanie
 • zvoliť objektív o zodpovedajú ohniskovej vzdialenosti
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky celku
 • pracovať so statívom a vyrovnaním záberu
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • vytvoriť snímku interiéru a exteriéru a ich následnú postprodukciu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatne vyberá fotoaparáty a objektívy pre zadaný záber architektúry V
 • je schopný zvoliť najvhodnejší čas pre kvalitný záber V
 • dokončiť fotografiu v postprodukcii V
 • správne popísať jednotlivé zábery, doplniť chýbajúce metadata a systematicky ich archivovať P

   •  pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, schopnosť improvizácie) V

          •  tvorivosť V

          •  umelecký talent V

          •  analyzovanie a riešenie problémov P

          •  informačná gramotnosť P

          •  manuálna schopnosť P

          •  organizovanie a plánovanie práce P

 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 •  fyzická zdatnosť E
 •  komunikácia (jednanie s ľuďmi) P

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyhľadá vhodné miesto na fotografovanie architektúry, vhodný uhol pohľadu
 • Využije optimálne objektívy a filtre
 • Nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • Nájde typické znaky severskej architektúry
 • Využije prehliadač fotografií
 • Pracuje v programe Adobe Photoshop, zvládne základnú úpravu v Camera Raw
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentace souborů fotografií, obhajoba, ústní ověření.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor reportážnych fotografií z neopakovateľnej udalosti.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 – Multimediální tvorba v reklamě

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reportáž z neopakovateľnej udalosti

Úloha: Vytvor súbor reportážnych fotografií z neopakovateľnej udalosti.

Cieľ: Vytvorenie reportáže 10-20 fotografií z udalosti, ktorá sa odohráva v okolí (svadba, oslava sviatkov).

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – voľba udalosti
 3. Scenár – príprava na jednotlivé očakávateľné typické momenty danej udalosti
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na usb/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín (1 deň) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitej techniky
 • princípy reportážnej fotografie

Zručnosti

Žiak vie:
 • predvídať jednotlivé typické fázy udalosti
 • nastaviť techniku pre optimálnu realizáciu svojho zámeru
 • byť včas pripravený na fotografovanie tej-ktorej časti
 • komunikovať
 • využiť Adobe Photoshop

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • komunikáciu pri reportážnej fotografii
 • znalosť techniky
 • upraviť v Adobe Photoshop

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyberie si udalosť, ktorá sa v danom období odohraje v jeho okolí
 • pripraví scenár jednotlivých častí udalosti, ktoré možno vopred očakávať (svadba – bozk, hádzanie kytice, športová udalosť – dobehnutie do cieľa)
 • nafotografuje udalosť tak, aby zachytil čo najviac podstatných momentov pre udalosť typických
 • upraví v Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií, ktoré by slúžili ako reklamná kampaň značky športového oblečenia/športových potrieb.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografia a nové médiá

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamná fotografia - šport

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií, ktoré by slúžili ako reklamná kampaň značky športového oblečenia/športových potrieb.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – rekvizity, model, prostredie (skica)
 3. Realizácia – fotografovanie
 4. Postprodukcia
 5. Grafické spracovanie – logo, písmo
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na USB/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 16 hodín (4 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencie

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitej techniky
 • prácu s modelom
 • postprodukciu

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvoliť vhodné prostredie pre fotografovanie
 • vybrať vhodný model (modely)
 • vytvoriť technicky brilantné a pôsobivé fotografie
 • upraviť fotografie v Adobe Photoshop
 • pridať k fotografii logo, prípadne písmo

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • Práci s osvětlovací technikou (světla, difuzéry, odrazné desky)
 • Upravit v Adobe Photoshop

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Účastníkovi bude zadaná úloha nafotografovať 6 ľubovoľných záberov, ktoré budú vystihovať filozofiu danej značky.
 • Pripraví prostredie, modely a rekvizity pre fotografovanie jednotlivých záberov. Naplánuje harmonogram fotografovania.
 • Nafotografuje štýlovo jednotný súbor. Fotografie by mali byť použiteľné ako reklamné plagáty, prípadne kalendár.
 • Upraví v Adobe Photoshop, pridá k fotografiám logo.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor sériu ateliérových reklamných zátiší na existujúcu značku nealkoholického nápoja.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografia a nové médiá

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamná fotografia - nápoj

Úloha: Vytvor sériu ateliérových reklamných zátiší na existujúcu značku nealkoholického nápoja.

Cieľ: Vytvorenie súboru 5 reklamných fotografií použiteľných ako celostránková reklama v časopise alebo leták.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – rekvizity, svetlá, technika, ateliér
 3. Realizácia – fotografovanie
 4. Postprodukcia
 5. Grafické spracovanie – logo, písmo
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na USB/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodín (3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby zátišia a reklamného zátišia

 • technické možnosti použitej techniky

 • prácu s umelým osvetlením v ateliéri

 • pravidlá pre svietenie skla (priesvit, lesky)

 • postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvoliť vhodné predmety na fotografovanie reklamného zátišia (vhodné poháre, ovocie, iné komponenty)
 • nastaviť osvetlenie pre prácu so sklom (práca s difúznou plochou, softboxy a pod.)
 • pracovať s umelým osvetlením lampy/záblesky
 • využiť Adobe Photoshop, v prípade potreby montáž z viacerých záberov
 • pridať k fotografii logo, prípadne písmo

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prácu s osvetľovacou technikou v ateliéri
 • upraviť v Adobe Photoshop
 • samostatnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • flexibilita, schopnosť improvizácie
 • komunikačné schopnosti s kultivovaným slovným prejavom
 • organizovanie a plánovanie práce
 • schopnosťou prezentovať idey, analyzovať a riešiť problémy

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie vhodný nápoj, naplánuje 5 rôznych fotografií na rôzne varianty nápoja (rôzne príchute, ovocie a pod.), nakreslí skicu alebo popíše plán.
 • Pripraví rekvizity pre fotografovanie jednotlivých záberov (Vhodné poháre, slamky, ovocie, dekorácie).
 • Nafotografuje jednotlivé reklamné zátišie tak, aby bol súbor štýlovo jednotný (reklamná kampaň jednej značky).
 • Upraví v Adobe Photoshop, pridá k fotografiám logo, prípadne jednoduchý slogan.

 

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií na rôzne produkty rovnakej značky kozmetiky.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Fotografia a nové médiá

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Reklamná fotografia - kozmetika

Úloha: Vytvor 6 reklamných fotografií na rôzne produkty rovnakej značky kozmetiky.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – rekvizity, svetlá, technika, ateliér
 3. Realizácia – fotografovanie
 4. Postprodukcia
 5. Grafické spracovanie – logo, písmo
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na USB/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodín (3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby zátišia a reklamného zátišia
 • technické možnosti použitej techniky
 • prácu s umelým osvetlením v ateliéri
 • pravidlá svietenia rôznych materiálov (sklo, kov, plast)
 • postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvoliť vhodné predmety pre fotografovanie reklamného zátišia (vhodné dekoratívne doplnky k jednotlivým produktom)
 • nastaviť osvetlenie pre prácu rôznymi materiálmi (sklo, kov, plast) lampy/záblesky
 • využiť Adobe Photoshop, v prípade potreby montáž z viacerých záberov
 • pridať k fotografii logo, prípadne písmo

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prácu s osvetľovacou technikou v ateliéri
 • upraviť v Adobe Photoshop

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • účastníkovi bude zadaná úloha nafotografovať 6 daných produktov jednej kozmetickej značky
 • pripraví rekvizity pre fotografovanie jednotlivých záberov (vhodný podklad, dekoratívne doplnky)
 • nafotografuje jednotlivé reklamné zátišie tak, aby bol súbor štýlovo jednotný (reklamná kampaň jednej značky)
 • upraví v Adobe Photoshop, pridá k fotografiám logo, prípadne jednoduchý slogan
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 10 fotografií s rôznymi prírodnými detailmi.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Prírodný detail

Úloha: Vytvor súbor 10 fotografií s rôznymi prírodnými detailmi.

Cieľ: Vytvoriť súbor 10 fotografií rôznych prírodných detailov. Fotografie budú tvoriť ucelený súbor.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Vysvetlenie postupu a praktická ukážka
 3. Výber vhodnej techniky
 4. Realizácia – fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (USB, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 10 hodín (2-3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter, časový harmonogram sa môže prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti objektívov použitých na fotografovanie
 • filtre
 • pomôcky na odrážanie svetla, svietenie v exteriéri
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodné prostredie a deň pre fotografovanie prírodných detailov
 • vyhľadať výtvarné, zaujímavé prírodné detaily
 • zvoliť objektív, prípadne filter
 • nastaviť zodpovedajúcu expozíciu
 • pracovať so statívom
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • upraviť snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatne vyberá fotoaparáty a objektívy P
 • samostatne nastaví správnu expozíciu P
 • samostatne experimentuje s pomôckami na odrazenie svetla, záblesky, baterkou P
 • postprodukcia P
 • kreativita V
 • analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť V
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • technická gramotnosť V
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa P
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) P
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodný motív v prírode
 • využije optimálne objektívy a filtre
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • experimentuje s rôznymi spôsobmi nasvietenia (zrkadlo, biela alebo strieborná odrazná plocha, blesk)
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií a ich obhajoba, ústne overenie.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 5 portrétov rôznych osôb v exteriéri (v prírode, v meste).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06  Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor fotografií portrétov v exteriéri

Úloha: Vytvor súbor 5 portrétov rôznych osôb v exteriéri (v prírode, v meste).

Cieľ: Vytvoriť súbor 5 portrétov, overiť schopnosť poradiť si s výberom prostredia/pozadia pre umiestnenie portrétu, schopnosť práce s prirodzeným svetlom as modelom.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Hľadanie prostredia – lokality
 3. Výber modelov, príprava, výber vhodného oblečenia (farebnosť)
 4. Realizácia – fotografovanie
 5. Postprodukcia – retuš
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (usb, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodín (3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • typy objektívov vhodné na fotografovanie portrétu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých na fotografovanie
 • pomôcky pre rozptyl a odrazenie prirodzeného svetla
 • skladobné princípy
 • spôsoby editácie

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodné prostredie pre fotografovanie portrétu
 • využiť optimálne objektívy na rozostrenie pozadia, čo najmenšiu deformáciu
 • nastaviť zodpovedajúcu expozíciu
 • pracovať s modelom, komunikovať
 • využiť prehliadač na výber najkvalitnejších záberov
 • pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
 • pracovať v module Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálnou gramotnosťou (počítačovej spôsobilosti) V
 • pružnosťou v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analýza a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizácia a plánovánie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) P
 • kultivovaný verbálny prejav, schopnosť vyjadriť sa  P

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodné miesto na fotografovanie portrétu
 • využije optimálne objektívy pre využitie menšej hĺbky ostrosti
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu pre zhotovenie brilantnej snímky a využitie ako rozostreného pozadia, tak ostrého pozadia
 • pracuje s modelom – venuje sa príprave (stráži vhodné oblečenie, úpravu vlasov)
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, upraví portrét, zvládne základnú úpravu v Camera Raw

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 6 fotografií s rôznym prístupom k zachyteniu pohybu.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zachytenie pohybu

Úloha: Vytvor súbor 6 fotografií s rôznym prístupom k zachyteniu pohybu.

Cieľ: Vytvoriť súbor 6 fotografií, 2 s pohybovou neostrosťou, 2 so „zamrznutým“ pohybom, 2 panning.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Vysvetlenie postupu a praktická ukážka
 3. Výber vhodnej techniky
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (usb, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín (2 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu pre prácu s rôznymi časmi expozície
 • vlastnosti objektívov použitých na fotografovanie
 • filtre umožňujúce fotografovanie dlhým časom
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodné prostredie a deň pre prácu s dlhým časom uzávierky
 • zvoliť objektív, prípadne filter
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre rôzne spôsoby zobrazenia pohybu
 • pracovať so statívom
 • rozhodnúť, ktorý typ pohybu fotografovať s pohybovou neostrosťou a kde použiť „panning“ (pohyb fotoaparátu v smere pohybu)
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • upraviť snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw, zvýrazniť pohybovú neostrosť pomocou filtrov

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatne vyberá fotoaparáty a objektívy
 • samostatne nastaví správnu expozíciu v manuálnom režime
 • experimentuje s rôznymi časmi uzávierky
 • postprodukciu

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodný motív pre fotografovanie pohybu (najmenej 3 rôzne motívy)
 • využije optimálne objektívy a filtre
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • experimentuje s rôznymi expozičnými časmi, pohybom fotoaparátu, filtrami
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 6 fotografií nájdených zátiší.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Nájdené zátišie

Úloha: Vytvor súbor 6 fotografií nájdených zátiší.

Cieľ: Vytvoriť súbor 6 fotografií nájdených zátiší (skupiny objektov náhodne zoskupených, bez zásahu fotografa.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Vysvetlenie postupu
 3. Výber vhodnej techniky
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (usb, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín (2 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu
 • práca s rôznou ohniskovou vzdialenosťou, rôznymi časmi expozície
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať zaujímavé objekty a zoskupenie objektov
 • vybrať vhodnú dobu fotografovania, zaujímavé svetelné podmienky
 • nastaviť zodpovedajúcu expozíciu
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • upraviť snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prácu s fotoaparátom – výber techniky, nastavenia
 • prácu so svetlom – využitie pomôcok, odrazných plôch na osvetlenie objektov
 • postprodukciu

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá zaujímavé objekty v zaujímavých svetelných podmienkach
 • využije optimálne objektívy
 • experimentuje s nastavením expozície – podľa potreby využije krátke alebo naopak dlhé pásmo ostrosti
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografiou, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 5 fotografií s použitím luminografie v krajine.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA    82 – 41 – M/02

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Luminografia

Úloha: Vytvor súbor 5 fotografií s použitím luminografie v krajine.

Cieľ: Vytvoriť súbor 5 fotografií, na ktorých bude zakomponovaná kresba svetelným zdrojom.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Vysvetlenie postupu a praktická ukážka
 3. Výber vhdnej techniky (baterka, bodové svetlo, statív)
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (usb, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 6 hodín (1-2 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu pre prácu s dlhým časom expozície
 • vlastnosti objektívov použitých na fotografovanie
 • zvláda prácu s dlhým časom expozície
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodné prostredie a deň pre prácu s dlhým časom uzávierky
 • zvoliť objektív, prípadne ND filter
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • pracovať so statívom
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • zakomponovať prvok maľovania svetlom do obrazu, vytvoriť zmysluplnú kombináciu kresby svetlom a fotografie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatne vyberá fotoaparáty a objektívy
 • je schopný zvoliť najvhodnejší čas pre kvalitný záber
 • postprodukciu

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodné miesto pre snímku, do ktorej zmysluplne zakomponuje kresbu svetelným zdrojom
 • využije optimálne objektívy a filtre
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • vytvorí súbor výtvarne fungujúcich záberov
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, zvládne základnú úpravu v Camera Raw

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvoriť súbor minimálne 10 fotografií krajiny.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIE

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Fotografie krajiny

Úloha: Vytvoriť súbor minimálne 10 fotografií krajiny.

Cieľ: Vytvoriť súbor minimálne 10 fotografií krajiny, overiť schopnosť zvoliť a vybrať vhodné prostredie a dobu pre fotografovanie (ranná hmla, východ slnka a pod. podľa ročnej doby), predviesť prezentáciu snímok.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Hľadanie prostredia – lokality
 3. Výber vhodnej techniky (filtre, statív, objektívy)
 4. Realizácia – fotografovanie
 5. Postprodukcia - retuš
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (USB, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodín (4 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter, časový harmonogram sa môže prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre fotografovanie krajiny
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu pre vytvorenie vhodnej vizuálnej atmosféry
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých na fotografovanie
 • zvláda svetelné podmienky fotografovanej scény
 • špecifické nastavenie fotoaparátu pre fotografiu celku, polocelku a detailu
 • pozná podmienky využitia hyperfokálnej vzdialenosti a vie nastaviť
  zodpovedajúca hĺbku ostrosti
 • základy vytvorenia sférickej panoráma
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodnú pozíciu umožňujúcu správne komponovanie
 • vybrať a využiť optimálne objektívy pre záber fotografovania a detailu
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky celku
 • zvoliť vhodnú expozíciu pre snímanie vodných zdrojov
 • pracovať so statívom a vyrovnaním záberu
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • vytvoriť snímku krajiny a krajinného detailu a následnú postprodukciu

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • vyhľadať vhodnú pozíciu umožňujúcu správne komponovanie V
 • vybrať a využiť optimálne objektívy pre záber fotografovania a detailu V
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky celku P
 • zvoliť vhodnú expozíciu pre snímanie vodných zdrojov P
 • pracovať so statívom a vyrovnaním záberu P
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov P
 • vytvoriť snímku krajiny a krajinného detailu a následnú postprodukciu P
 • kreativitu V

          •  analyzovanie a riešenie problémov P

          •  informačná gramotnosť P

          •  zručnosť P

          • organizovanie a plánovanie práce P

          • rozhodovanie P

          • samostatnosť P

          • technická gramotnosť P

          • tímová práca P

          • fyzická zdatnosť E

          • komunikácia (jednanie s ľuďmi) P

          • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P

          • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodné miesto pre fotografovanie krajiny
 • využije optimálne objektívy a filtre
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu pre zhotovenie brilantnej snímky
 • nájde zaujímavú dominantu v krajine
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop a v module Camera Raw
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií, obhajoba prác, ústne overenie.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor 10 - 15 fotografií celkov, polocelkov a detailov architektúry.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Architektúra - historická

Úloha: Vytvor súbor 10 - 15 fotografií celkov, polocelkov a detailov architektúry.

Cieľ: Vytvoriť súbor 10 - 15 fotografiu historickej architektúry, overiť schopnosť poradiť si s výberom budov, orientácia v historických slohoch, výber detailov.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, ukážky
 2. Hľadanie prostredia, budov - lokality
 3. Výber vhodnej techniky (filtre, statív)
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia – retuš, vyrovnávanie zvislíc
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (usb, uloženie na disk). Hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodín (4 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • slohy historickej architektúry a ich typické znaky (gotika, renesancia, baroko, secesia)
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu pre vytvorenie vhodnej svetelnej atmosféry
 • vlastnosti objektívov použitých na fotografovanie
 • zvláda prácu s využitím hĺbky ostrosti
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodnú pozíciu umožňujúcu správne komponovanie
 • zvoliť objektív o zodpovedajú ohniskovej vzdialenosti
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky celku
 • pracovať so statívom a vyrovnaním záberu
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • vyretušovať zložitejšie rušivé objekty (autá, ľudí) a vyrovnať zvislé línie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatne vyberá fotoaparáty a objektívy pre zadaný záber architektúry
 • je schopný zvoliť najvhodnejší čas pre kvalitný záber
 • dokončiť fotografiu v postprodukcii
 • správne popísať jednotlivé slohy a ich typické znaky
 • archivovať

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodné miesto na fotografovanie architektúry, vhodný uhol pohľadu
 • využije optimálne objektívy a filtre
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • pomenuje správne sloh, prípadne aj konkrétnu budovu
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, upraví zvislé línie, zvládne základnú úpravu v Camera raw
 • archivuje
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií, obhajoba

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŹITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor minimálne 15 fotografií dokumentujúcich život v danej lokalite.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Dokumentárny súbor zo života dediny/mesta

Úloha: Vytvor súbor minimálne 15 fotografií dokumentujúcich život v danej lokalite.

Cieľ: Vytvoriť súbor minimálne 15 fotografií dokumentárneho charakteru. Fotografie budú tvoriť ucelený súbor, zároveň každá bude samostatnou výpoveďou.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Vysvetlenie postupu a oboznámenie sa s prostredím
 3. Výber vhodnej techniky
 4. Realizácia – fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Odovzdanie digitálnych výstupov (USB, uloženie na disk). Hodnotenie.

Očakávaná dĺžka:

 • 20 hodín (3-4 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter, časový harmonogram sa môže prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitého fotoaparátu
 • nastavenie fotoaparátu
 • prostredie
 • základné princípy dokumentárnej fotografie
 • vlastnosti Photoshopu na úpravu fotografií

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať vhodné motívy z daného prostredia
 • komunikovať s neznámymi ľuďmi
 • vysvetliť fotografovaným svoj zámer
 • nastaviť zodpovedajúcu expozíciu
 • využiť prehliadač Bridge na výber najkvalitnejších záberov
 • upraviť snímky v Adobe Photoshop a Camera Raw

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • samostatne vyberá fotoaparáty a objektívy V
 • samostatne sa pohybuje v novom prostredí, nájde jeho typické znaky V

   •  preukáže konštruktívne myslenie V

 • preukáže tvorivosť (kreativitu) V
 • informačná gramotnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • samostatné rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • fyzická zdatnosť E -
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)  E -
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá vhodné miesto a príležitosť na fotografovanie
 • využije optimálne objektívy
 • nastaví zodpovedajúcu expozíciu
 • vhodne komunikuje s fotografovanými ľuďmi, objasní im svoj zámer, dosiahne ich súhlas s fotografovaním
 • využije prehliadač fotografií
 • pracuje v programe Adobe Photoshop
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súborov fotografií a ich obhajoba, ústne overenie.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor krátke dielo / video pre sociálne siete (instagram, facebook) / 1 minúta.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 Multimediálna tvorba

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Tvorba audiovizuálneho diela pre sociálne siete

Úloha: Vytvor krátke dielo / video pre sociálne siete (instagram, facebook) / 1 minúta.

Cieľ: Tvorba krátkeho audiovizuálneho diela.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – scenár, schéma
 3. Výber vhodnej techniky (fotoaparát, mobilný telefón, mikrofón)
 4. Realizácia - natáčanie
 5. Postprodukcia
 6. Prezentácia diela na sociálnych sieťach.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodín (3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy tvorby audiovizuálneho diela
 • technické možnosti použitej techniky
 • postprodukciu v Premiere Pro (prípadne iná alternatíva pre postprodukciu)

Zručnosti

Žiak vie:
 • pripraviť koncept audiovizuálneho diela
 • zvoliť vhodné prostredie
 • nastaviť techniku, venovať pozornosť obrazu aj zvuku
 • pracovať v tíme
 • využiť Adobe Premiere Pro, prípadne zvolí inú alternatívu pre postprodukciu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • v spolupráci s kolegami pripraví koncept audiovizuálneho diela
 • je schopný dodržať časový harmonogram natáčania
 • rozdeliť tímové úlohy a realizovať zámer
 • vybrať najlepšie zábery
 • upraviť v Adobe Premiere

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • v tíme pripraví scenár krátkeho audiovizuálneho diela (1 minúta – 1,2 minúty)

 • nájde vhodné miesto na natáčanie

 • realizuje zámer

 • využije Adobe Premiere, prípadne zvolí inú alternatívu

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor fotografií interiéru budovy.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 – Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Interiér architektúry

Úloha: Vytvor súbor fotografií interiéru budovy.

Cieľ: Vytvorenie súboru 5 – 10 fotografií daného interiéru.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – svetlá, technika
 3. Realizácia - fotografovanie
 4. Postprodukcia
 5. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na usb/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín (2 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitej techniky
 • princípy fotografie architektúry
 • postprodukciu

 

Zručnosti

Žiak vie:
 • nájsť vhodný uhol záberu pre najlepšie vystihnutie priestoru / interiéru
 • nastaviť techniku pre ostrý a brilantný záber
 • pracovať s umelým osvetlením lampy/záblesky
 • využiť Adobe Photoshop, porovnať zbiehajúce sa línie

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • fotografickú a osvetľovaciu techniku
 • upraviť v Adobe Photoshop

 

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyberie vhodnú dennú dobu pre fotografovanie daného interiéru
 • pripraví techniku – fotoaparát, vhodné objektívy, statív
 • nafotografuje interiéry tak, aby fotografie čo najlepšie prezentovali daný interiér (použitie pre realitnú kanceláriu, prezentáciu architekta a pod.)
 • upraví v Adobe Photoshop

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor súbor abstraktných (nefiguratívnych) fotografií.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

82-43-N/06 Multimediálna tvorba

Úroveň EQF

4, 6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Abstraktná fotografia

Úloha: Vytvor súbor abstraktných (nefiguratívnych) fotografií.

Cieľ: Tvorba fotografií založených na kompozícii svetla a tieňa, bez figuratívneho zobrazenia.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava – voľba vhodného štýlu fotografovania
 3. Výber vhodnej techniky
 4. Realizácia - fotografovanie
 5. Postprodukcia
 6. Prezentácia fotografií /odovzdanie digitálne na usb/disk a pod.

Očakávaná dĺžka:

 • 12 hodín (3 dni) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • technické možnosti použitej techniky
 • významných autorov 20. storočia, ktorí pracovali s abstrakciou vo fotografii

Zručnosti

Žiak vie:
 • zvoliť zaujímavý motív pre prácu s abstrakciou
 • nastaviť techniku pre optimálnu realizáciu svojho zámeru
 • vybrať výtvarne fungujúce zábery
 • využiť Adobe Photoshop

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • schopnosť komponovať zaujímavý abstraktný obraz
 • znalosť techniky a možností výtvarného využitia objektívov/filtrov
 • upraviť v Adobe Photoshop

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyberie štýl fotografie, môže sa inšpirovať autormi avantgardy 20. storočia
 • pripraví súbor abstraktných fotografií
 • upraví v Adobe Photoshop, v prípade potreby prevedie do čiernobielej
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDiÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú vytvorené zátišia v určitom špecifickom prostredií, prípadne vo fotoateliéri. 2 fotografie budú nájdené zátišia v reálnom prostredí - vonku, doma, mimo ateliér. Fotografovanie s prirodzeným svetlom a s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zátišie

Úloha: Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú vytvorené zátišia v určitom špecifickom prostredií, prípadne vo fotoateliéri. 2 fotografie budú nájdené zátišia v reálnom prostredí - vonku, doma, mimo ateliér. Fotografovanie s prirodzeným svetlom a s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Cieľ: Naučiť sa pracovať s rekvizitami, vnímať kompozíciu, symboliku, vplyv farieb, práca so svetlom. Hľadať náhodné zátišia, ktoré v sebe budú niesť silný vizuálny – ideový odkaz (materiálnosť, dobové veci, osobné veci, reklama, bizarnosť).

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, inšpiračné zdroje z dejín fotografie a maľby, technické vysvetlenie (správne objektívy).
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • čerpať inšpiráciu z umeleckých kníh a internetu na spracovanie témy 
 • využiť znalosti o fotografovaní zátišia, o základoch kompozície, svetla
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálnych modelov, rekvizity, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 farebných fotografii, z toho ľubovoľný počet záberov bude mať za predlohu maľby z dejín umenia a ostatné fotografie budú mať ako predlohu fotografie z dejín umenia. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri. 

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Parafráza

Úloha: Nafotografujte 5 farebných fotografii, z toho ľubovoľný počet záberov bude mať za predlohu maľby z dejín umenia a ostatné fotografie budú mať ako predlohu fotografie z dejín umenia. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri. 

Cieľ: Naučiť sa pracovať s vizuálnou predlohou (obrazom, fotografiou) a vytvoriť jej parafrázu - čo najviac sa vizuálne priblížiť k danej predlohe, pričom významy diela môžu byť pozmenené. Vyhľadať obraz a fotografiu z dejín umenia, naštudovať si niečo o autorovi a danom diele.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, výskum diel - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne námety z umeleckých kníh na spracovanie témy
 • využiť znalosti o kompozícii, svetle, symbolike, farbe
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne námety, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú obsahovať celú figúru a pózu, výraz tváre v určitom špecifickom prostredí, prípadne vo fotoateliéri, kde si scénografiu vytvorí študent sám. 2 fotografie môžu byť detaily — na produkt.  Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Móda

Úloha: Nafotografujte 5 fotografií, z toho 3 zábery budú obsahovať celú figúru a pózu, výraz tváre v určitom špecifickom prostredí, prípadne vo fotoateliéri, kde si scénografiu vytvorí študent sám. 2 fotografie môžu byť detaily — na produkt.  Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – vo fotografickom ateliéri.

Cieľ: Naučiť sa pracovať s modelom, vnímať telo, pózy, výrazy, práca so stylingom a svetlom. Naučiť sa spolupracovať, vytvárať spoločný výsledok, komunikovať vlastné vízie a nápady. Vnímať spojenie prostredia a oblečenia – módy.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, výskum diel - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • čerpať inšpiráciu z umeleckých kníh a internetu na spracovanie témy 
 • využiť znalosti o fotografovaní portrétu, figúry, o základoch kompozície, svetle, symbolike
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky  pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálnych modelov, rekvizity, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 10 farebných fotografií, z toho 5 záberov nájdených farebných situácii (kontrast, monochromatickosť, psychologické vplývanie farebných kombinácii) a 5 fotografii vytvorených zátiší študentom - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Farba

Úloha: Nafotografujte 10 farebných fotografií, z toho 5 záberov nájdených farebných situácii (kontrast, monochromatickosť, psychologické vplývanie farebných kombinácii) a 5 fotografii vytvorených zátiší študentom - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Cieľ: Naučiť sa kreatívne pracovať s farbou vo fotografii. Vyhľadať zaujímavé farebné spojenia, kontrastné a monochromatické farebné situácie, fotografovanie v exteriéri a interiéri.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s farebným objektami- technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri (nájdené kompozície, tvorené kompozície).
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne predmety pre kreatívne zábery farebnej fotografie
 • využiť znalosti o farebných kontrastoch, vplyvoch farieb - psychologicky
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať so statívom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti)  
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E
 • Vysvetlivky: Úroveň ovládania:
 • E - elementárna
 • P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne námety, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 5 fotografii. 3 budú zachytávať vás – fyzicky (portrét, telo) a 2 zábery budú obsahovať symboly, prostredia a veci, ktoré vás  vystihujú. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – fotografickým ateliérom.  

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autoportrét

Úloha: Nafotografujte 5 fotografii. 3 budú zachytávať vás – fyzicky (portrét, telo) a 2 zábery budú obsahovať symboly, prostredia a veci, ktoré vás  vystihujú. Fotografovanie s prirodzeným svetlom ale aj s umelým svetlom – fotografickým ateliérom.  

Cieľ Naučiť sa pracovať s modelom (sebou) a výtvárať portréty na základe určitých špecifických charakeristík. Charakeristika sa môže týkať fyzických čŕt, tváre, subjektívnych vlastností alebo odkazov a znakov v špecifickom prostredí – portrétovaný sa nemusí na fotografii objaviť fyzicky.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru, analýza.
 2. Práca s literatúrou, internetom, výskum diel - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri, vytváranie kompozícii.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na PC.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG; označiť: meno, názov úlohy a poradové číslo.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné nastavenie fotoaparátu
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • vlastnosti fotoeditora pre postprodukciu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • čerpať inšpiráciu z umeleckých kníh na spracovanie témy
 • využiť znalosti o fotografovaní portrétu, o základoch kompozície, svetle, symbolike
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať s rekvizitami, modelom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programoch Lightroom a Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (fotografické spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

 V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne rekvizity, prostredia a kompozície
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo ateliérové fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 4 fotografie rôznych zátiší s použitím jedného skleneného pohára, dvoch a viacerých. K fotografovaniu treba využívať kvalitné dizajnové sklenené poháre, fľašky, vázy a podobne. Počas zadania je dôležité fotografovať vo fotografickom ateliéri a používať rôzne príslušenstvo: svetlá, tienidlá, lightbox, presvetľovací stôl a statív.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Fotografické zátišie - sklo

Úloha: Nafotografujte 4 fotografie rôznych zátiší s použitím jedného skleneného pohára, dvoch a viacerých. K fotografovaniu treba využívať kvalitné dizajnové sklenené poháre, fľašky, vázy a podobne. Počas zadania je dôležité fotografovať vo fotografickom ateliéri a používať rôzne príslušenstvo: svetlá, tienidlá, lightbox, presvetľovací stôl a statív.

Cieľ: Naučiť sa pracovať vo fotografickom ateliéri. Využívať rôzne fotografické svetlá a pomôcky. Pracovať s presvetľovacím stolom, sklom a lightboxom. Naučiť sa pracovať so svetlom a skleneným materiálom. Základ pre produktovú fotografiu.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Fotografovanie ateliéri so zábleskovými svetlami.
 3. Konzultácia fotografických záberov.
 4. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy práce vo fotografickom ateliéri
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia fotoaparátu pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti svietenia
 • pôsobenie svetla na rôzne typy predmetov
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • použitie rôznych pomôcok vo fotografickom ateliéri
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • nájsť vhodné sklenené pomôcky na fotografovanie
 • využiť optimálne svietenie na prácu so sklom
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • pracovať so statívom
 • pracovať s fotografickým ateliérom a rôznymi technickými pomôckami
 • vytvoriť správnu kompozíciu na tvorbu produktového zátišia
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Odfotografujte čo najkreatívnejšie plochy, miesta, ktoré obsahujú štruktúru a rytmus - súbor 10 fotografií. 5 fotografií - štruktúra, 5 fotografií - rytmus.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor fotografií na tému rytmus a štruktúra

Úloha: Odfotografujte čo najkreatívnejšie plochy, miesta, ktoré obsahujú štruktúru a rytmus - súbor 10 fotografií. 5 fotografií - štruktúra, 5 fotografií - rytmus.

Cieľ: Naučiť sa vidieť a zachytiť skryté krásy povrchov a štruktúr, ktoré tvoria abstraktné obrazy, či rytmické opakovanie prvkov.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Fotografovanie.
 3. Konzultácia fotografických záberov.
 4. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy tvorby kompozície
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • princípy využívania štruktúry a rytmusu vo fotografií
 • základné princípy práce vo fotografickom ateliéri
 • použitie špecifických objektívov (makro)

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať kreatívne zábery štruktúry a rytmusu
 • pracovať vo fotografickom ateliérí s predmetmi a tvoriť zátišie na danú tému
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • nastaviť svetlá vo fotografickom ateliéri
 • pracovať s rôznymi druhmi objektívov (napríklad makro)
 • pracovať so svetelnými podmienkami prirodzeného svetla
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Zachyťte (vyjadrite) fotografiou pohyb. Naznačením pohybu - panningu a zamrznutím pohybu - súbor 4 fotografií. Súbor treba doplniť o ďalšie dva zábery s použítim dlhého času - kreatívne.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor fotografií na tému pohyb

Úloha: Zachyťte (vyjadrite) fotografiou pohyb. Naznačením pohybu - panningu a zamrznutím pohybu - súbor 4 fotografií. Súbor treba doplniť o ďalšie dva zábery s použítim dlhého času - kreatívne.

Cieľ: Naučiť sa pracovať s časom vo fotoaparáte a osvojiť si základné postupy fotografovania pohybu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Práca s expozíciou - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri.
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy tvorby pohybu pomocou fotografie
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia času / expozície /
 • pôsobenie času na pohyb vo výslednom obraze
 • špecifické nastavenia fotoaparátu pre fotografiu s dlhým časom
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu - statív

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne športy/miesto/ľudí pre kvalitné bery pohybu
 • využiť optimálne nastavenia pre záber pohybu 
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné fotografovanie
 • pracovať so statívom
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Nafotografujte 10 fotografií makro, z toho 5 záberov s použitím krátkej hĺbky ostrosti a 5 s použitím veľkej hĺbky ostrosti - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor makro fotografií

Úloha: Nafotografujte 10 fotografií makro, z toho 5 záberov s použitím krátkej hĺbky ostrosti a 5 s použitím veľkej hĺbky ostrosti - spolu 10 fotografií. Počas zadania je dôležité fotografovať v exteriéri s prirodzeným svetlom, môže sa však využívať aj fotografický ateliér - práca s umelým svetlom.

Cieľ: Naučiť sa kreatívne využívať fotoaparát na prácu s clonou a malou hĺbkou ostrosti a osvojiť si základy kompozície. Vyhľadať zaujímavé štruktúry a prírodné detaily, ktoré sa môžu fotografovať v exteriéri, či interiéri.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza.
 2. Práca s makro objektívom - technické vysvetlenie.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri (fotografický ateliér).
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy hĺbky ostrosti pri makro fotografií
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia fotoaparátu pre rôzne typy svetla (prirodzené/umelé)
 • charakteristické vlastnosti objektívov
 • princípy umelého a prirodzeného svetla v makro fotografií
 • chápe nastaveniu svetiel vo fotografickom ateliéri
 • špecifické nastavenia fotoaparátu pre makro fotografiu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne predmety pre kreatívne zábery makro fotografie
 • využiť optimálne objektívy pre záber detailu
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre prirodzené alebo umelé svietenie
 • pracovať so statívom
 • pracovať vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Tematicky a formálne zachyťte pomocou fotografie význam slova kontrast. Súbor 6 fotografií. K téme je možné využívať denné, či umelé svetlo vo fotografickom ateliéri.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2023

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FOTOGRAFIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Súbor fotografií na tému kontrast

Úloha: Tematicky a formálne zachyťte pomocou fotografie význam slova kontrast. Súbor 6 fotografií. K téme je možné využívať denné, či umelé svetlo vo fotografickom ateliéri.

Cieľ: Naučiť sa vidieť svet vo fotografických kompozíciách, všímať si línie, čisté kompozície, farebné a tvarové kontrasty.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie úlohy, analýza a rozbor problematiky.
 2. Práca s hľadaním kontrastu v exteriéri. Práca s tvorbou kontrastu vo fotografickom ateliéri.
 3. Fotografovanie v exteriéri a interiéri (fotografický ateliér).
 4. Konzultácia fotografických záberov.
 5. Spracovanie fotografií na počítači.

Odovzdanie prác v digitálnej podobe vo formáte JPG.

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy tvorby kompozície
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • princípy využívania farby vo fotografií
 • princípy využívania línie, bodu, rytmusu, kontrastu v obraze
 • bezpečnosť pri práci vo fotografickom ateliéri

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať kreatívne zábery s využitím kontrastu
 • pracovať vo fotografickom ateliérí s predmetmi a tvoriť zátišie na tému kontrast 
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky
 • nastaviť svetelné podmienky vo fotografickom ateliéri
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov

pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne svetelné podmienky
 • využije optimálne objektívy pre danú tému a zábery
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje vo fotografickom ateliéri
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: