Filmový priemysel

Filmový priemysel pozostáva z technologických a komerčných inštitúcií vyrábajúcich filmy, napríklad z filmových produkčných spoločností, filmových štúdií, kinematografie, produkcie, písania scenárov, preprodukcie, postprodukcie, filmových festivalov, distribúcie filmov, a z hercov, režisérov a ďalších členov filmového štábu.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor video do 5 minút s témou prenasledovanie. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Prenasledovanie

Úloha: Vytvor video do 5 minút s témou prenasledovanie. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia.

Cieľ: Vytvoriť video do 5 minút na tému prenasledovanie. Vymyslieť námet, rozzáberovať a zostrihať krátke video.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu k videu
 3. Príprava na nakrúcanie - obhliadky miesta, príprava storyboardu
 4. Realizácia – nakrúcanie
 5. Spracovanie na počítači - formát 16:9 / mov, mpeg4 /
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre záznam AV diela
 • vlastnosti používanej kamery
 • nastavenia kamery pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre nakrúcanie
 • pôsobenie svetla na rôzne typy prostredí
 • špecifické nastavenia kamery pre fotografiu celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitný záznam AV diela
 • vlastnosti videoeditora pre následnú postprodukciu
 • vyhľadať hudbu v knižniciach, ktoré nie sú spoplatnené

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné bery AV diela
 • využiť optimálne objektívy pre záznam objektu v rôznych veľkostiach záberov
 • nastaviť zodpovedajúce parametre na kamere pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracovať so statívom
 • pracovať v strihovom programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam AV diela
 • využije optimálne objektívy pre záznam objektu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje v programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor krátke video na smartfón, ktoré bude charakterizovať tvoje trávenie času počas študijného pobytu. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia. Ber do úvahy to, že video bude použité na sociálne siete – FB, IG. Zohľadni pri tvorbe požiadavky na takéto video. Celé video spracuj na mobilnom zariadení - smartfón, tablet.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

instaStory

Úloha: Vytvor krátke video na smartfón, ktoré bude charakterizovať tvoje trávenie času počas študijného pobytu. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia. Ber do úvahy to, že video bude použité na sociálne siete – FB, IG. Zohľadni pri tvorbe požiadavky na takéto video. Celé video spracuj na mobilnom zariadení - smartfón, tablet.

Cieľ: Vytvoriť krátke video z pobytu na smartfón.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu k videu
 3. Príprava na nakrúcanie - obhliadky miesta, príprava storyboardu
 4. Realizácia – nakrúcanie
 5. Spracovanie na počítači - formát 9:16, 1:1 /mov, mpeg4/
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre záznam AV diela
 • vlastnosti používanej kamery
 • nastavenia kamery pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre nakrúcanie
 • pôsobenie svetla na rôzne typy prostredí
 • špecifické nastavenia kamery pre fotografiu celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitný záznam AV diela
 • použiť mobilné zariadenia na záznam a spracovanie videa
 • vlastnosti videoeditora pre následnú postprodukciu
 • vyhľadať hudbu v knižniciach, ktoré nie sú spoplatnené

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné bery AV diela
 • využiť optimálne objektívy pre záznam objektu v rôznych veľkostiach záberov
 • nastaviť zodpovedajúce parametre na kamere pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracovať so statívom
 • pracovať v strihovom programe Premiere Rush a ďalšími z balíka Adobe pre mobilné zariadenia

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam AV diela
 • využije optimálne objektívy pre záznam objektu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje v programe Premiere Rush
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste. Použi všetky veľkostí záberov /7/, využi obrazové aj zvukové možnosti miesta, ktoré predstavuješ.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste

Úloha: Vytvor krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste. Použi všetky veľkostí záberov /7/, využi obrazové aj zvukové možnosti miesta, ktoré predstavuješ.

Cieľ: Vytvoriť krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste, pričom budú použité všetky veľkosti záberov. Overiť schopnosť vytvoriť kvalitný výtvarný záber, znalosť a použitie veľkostí záberov a práce so zvukom.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Obhliadka vybranej lokality
 3. Mizanscéna – zakreslené prostredie /uhly a veľkosti záberov/
 4. Realizácia – natočenie
 5. Spracovanie na počítači – formát 16:9  /mov, mpg4/

Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre záznam AV diela
 • vlastnosti používanej kamery
 • nastavenia kamery pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre nakrúcanie
 • pôsobenie svetla na rôzne typy prostredí
 • špecifické nastavenia kamery pre záznam celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitný záznam AV diela
 • vlastnosti videoeditora pre následnú postprodukciu
 • vyhľadať hudbu v knižniciach, ktoré nie sú spoplatnené

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné bery AV diela
 • využiť optimálne objektívy pre záznam objektu v rôznych veľkostiach záberov
 • nastaviť zodpovedajúce parametre na kamere pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracovať so statívom
 • pracovať v strihovom programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam AV diela
 • využije optimálne objektívy pre záznam objektu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje v programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia AV diela s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBALSTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor súbor 10 fotografií z pobytu v digitálnej verzii a spoj ich s autorským textom do blogu.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Blog z pobytu

Úloha: Vytvor súbor 10 fotografií z pobytu v digitálnej verzii a spoj ich s autorským textom do blogu.

Cieľ: Vytvoriť súbor 10 fotografií spojených autorským textom do celku. Overiť schopnosť vytvoriť kvalitný výtvarný záber a schopnosť napísať text z pobytu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava textu k blogu
 3. Príprava na fotografovanie - čo budem fotiť
 4. Realizácia – nafotenie
 5. Príprava blogu - spojenie textu a fotografií

Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre fotografovanie
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia fotoaparátu pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • pôsobenie svetla na fotografiu
 • špecifické nastavenia fotoaparátu pre fotografiu celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • príprava autorského textu na blog

vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné bery
 • využiť optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné fotografovanie
 • pracovať so statívom
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
 • pracovať s programom na editovanie textu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre kvalitné bery
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
 • pracuje s textom

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ MOŽNOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor zvukovú reportáž z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dala vystavať reportáž.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zvuková reportáž

Úloha: Vytvor zvukovú reportáž z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dala vystavať reportáž.

Cieľ: Vytvoriť zvukovú reportáž z miesta pobytu, pričom treba osloviť aspoň jedného respondenta, napísať k reportáži komentár a nahrať zvuky reprezentujúce prostredie. Overiť schopnosť vytvoriť zvukovú reportáž a znalosť a použitie techniky na záznam zvuku.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Obhliadka vybranej lokality
 3. Príprava rozhovoru
 4. Realizácia – nahrávanie, zostrih rozhovoru, písanie komentáru.
 5. Spracovanie na počítači – wav/mp3 44,1kHz/48kHz, 24bit

Odovzdanie na USB kľúči / cez server – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy práce so zvukovým rekordérom a mikrofónom
 • vlastnosti používaného záznamového zariadenia
 • nastavenia záznamového zariadenia
 • charakteristické vlastnosti mikrofónov
 • vyhodnotiť, v akom prostredí je záznam zvuku možný
 • vlastnosti editora zvuku pre následnú postprodukciu
 • viesť rozhovor s respondentom

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitný záznam zvuku
 • využiť zvukové zariadenie na kvalitný záznam zvuku
 • nastaviť zvukové zariadenie
 • pracovať s mikrofónom
 • pracovať v programe na editovanie zvuku
 • vyhľadať respondenta - osloviť a natočiť s ním rozhovor

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam reportáže
 • využije záznamové zariadenie na optimálne zaznamenanie reportáže
 • nastaví záznamové zariadenie podľa požadovaných parametrov
 • pracuje s mikrofónom
 • pracuje v programe Adobe Audition, alebo iných programov na editáciu zvuku pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia reportáží s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor podcast z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dal vyrobiť podcast.

Termín na vypracovanie: do 30.4. 2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Podcast

Úloha: Vytvor podcast z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dal vyrobiť podcast.

Cieľ: Vytvoriť podcast z miesta pobytu, osloviť aspoň jedného respondenta, napísať k podcastu komentár a nahrať zvuky reprezentujúce prostredie. Overiť schopnosť vytvoriť podcast a znalosť a použitie techniky na záznam zvuku.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Obhliadka vybranej lokality
 3. Príprava podcastu
 4. Realizácia – nahrávanie, zostrih rozhovoru, písanie komentáru
 5. Spracovanie na počítači – wav/mp3 44,1kHz/48kHz, 24bit

Odovzdanie na USB kľúči / cez server – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy práce so zvukovým rekordérom a mikrofónom
 • vlastnosti používaného záznamového zariadenia
 • nastavenia záznamového zariadenia
 • charakteristické vlastnosti mikrofónov
 • vyhodnotiť, v akom prostredí je záznam zvuku možný
 • vlastnosti editora zvuku pre následnú postprodukciu
 • viesť rozhovor s respondentom

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitný záznam zvuku
 • využiť zvukové zariadenie na kvalitný záznam zvuku
 • nastaviť zvukové zariadenie
 • pracovať s mikrofónom
 • pracovať v programe na editovanie zvuku
 • vyhľadať respondenta - osloviť a natočiť s ním rozhovor

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam podcastu
 • využije záznamové zariadenie na optimálne zaznamenanie podcastu
 • nastaví záznamové zariadenie podľa požadovaných parametrov
 • pracuje s mikrofónom
 • pracuje v programe Adobe Auditon, alebo iných zvukových programov pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia reportáží s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Zvoľ si ľubovoľný žáner a vytvor krátke audiovizuálne dielo, nesúce charakteristické znaky a obrazové a zvukové prvky vybraného žánru. Autorsky spracuj modelovú etudu, pracuj s hercom a vytvor fiktívnu predkamerovú realitu.  

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Filmové žánre

Úloha: Zvoľ si ľubovoľný žáner a vytvor krátke audiovizuálne dielo, nesúce charakteristické znaky a obrazové a zvukové prvky vybraného žánru. Autorsky spracuj modelovú etudu, pracuj s hercom a vytvor fiktívnu predkamerovú realitu.  

Cieľ: Vytvoriť krátku audiovizuálnu etudu nesúcu charakteristické znaky zvoleného žánru. Orientovať sa v problematike žánrov, overiť schopnosť pracovať s hercom a vedieť využiť postprodukčný softvér na finálnu editáciu videa.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – práca s hercom na modelovej etude
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu

Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné znaky filmových žánrov
 • O režijnom vedení herca a vytvorení modelovej etudy
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Technické možnosti snímania zvuku
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť modelovú etudu nesúcu charakteristické znaky žánru
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne modelovú etudu nesúcu typické znaky vybraného žánru
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavé audiovizuálne dielo podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor video pohľadnicu z mesta, v ktorom žiješ. Využi statické zábery/fotografie a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Video pohľadnica

Úloha: Vytvor video pohľadnicu z mesta, v ktorom žiješ. Využi statické zábery/fotografie a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Cieľ: Vytvoriť video pohľadnicu zo svojho mesta. Overiť schopnosť kombinovať statické zábery/fotografie a video z exteriéru. Využiť  postprodukčný softvér  na realizáciu videa a dosadiť k obrazu vhodný zvuk.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – využitie vhodnej digitálnej techniky na záznam statického a pohyblivého obrazu v exteriéry
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu

Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy použitia statického obrazu/fotografií vo videu
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Možnosti ozvučenia videa
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavý a ucelený videoklip
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavý videoklip podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor dialógovú situáciu medzi dvoma, alebo troma postavami a pracuj s osou kamery. Využi reálnu predkamerovú scénu alebo naaranžuj fiktívne prostredie. Režijne pracuj s hercom.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Dialóg

Úloha: Vytvor dialógovú situáciu medzi dvoma, alebo troma postavami a pracuj s osou kamery. Využi reálnu predkamerovú scénu alebo naaranžuj fiktívne prostredie. Režijne pracuj s hercom.

Cieľ: Vytvoriť dialógovú situáciu. Overiť schopnosť pracovať s osou kamery. Využiť  postprodukčný softvér  na editáciu videa.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – práca s hercom a osou kamery
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy režijného vedenia herca
 • O správnom využití osy kamery
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Technické možnosti snímania zvuku
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavé audiovizuálne dielo podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

                https://www.youtube.com/watch?v=cj7x2ecFVsA

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor video, v ktorom štylizovanou formou odprezentuješ seba, autoportrét. Využi statické zábery/fotografie, obrazový materiál z vlastného archívu a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autoportrét

Úloha: Vytvor video, v ktorom štylizovanou formou odprezentuješ seba, autoportrét. Využi statické zábery/fotografie, obrazový materiál z vlastného archívu a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Cieľ: Vytvoriť vlastný portrét prostredníctvom videa. Overiť schopnosť kombinovať statické zábery/fotografie, obrazový materiál z vlastného archívu a zvuk. Využiť  postprodukčný softvér  na realizáciu videa a dosadiť k obrazu vhodný zvuk.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – využitie vhodnej digitálnej techniky na záznam statického a pohyblivého obrazu a obrazu z archívu
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu

Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy použitia statického obrazu/fotografií vo videu
 • O spracovaní obrazového materiálu z archívu
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Možnosti ozvučenia videa
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve

Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéri vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavý videoklip podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

                https://www.youtube.com/watch?v=JaBJs84BvKE

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor krátke video zachycujúce javy v prírode. Inšpiruj sa charakteristikami ročných období. Sprostredkuj divákovi emócie bez použitia hovoreného slova.  

Termín na vypracovanie: do 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

FILMOVÝ PRIEMYSEL

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Prírodné javy (ročné obdobia)

Úloha: Vytvor krátke video zachycujúce javy v prírode. Inšpiruj sa charakteristikami ročných období. Sprostredkuj divákovi emócie bez použitia hovoreného slova.  

Cieľ: Vytvoriť video založeného na zachytení atmosféry v exteriéri. Overiť schopnosť pracovať s kamerou v reálnom prostredí a s prirodzeným svetlom. Využiť  postprodukčný softvér na editáciu videa.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – práca v reálnom prostredí
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu

Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy zachytenia videa v exteriéri
 • O správnom využití prirodzeného svetla
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Technické možnosti snímania zvuku
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve

Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

E - elementárna

P - pokročilá

V – vysoká

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavé audiovizuálne dielo podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

                https://www.youtube.com/watch?v=eBxTeK7F-jE