Dizajn interiéru

Interiéry budov navrhujú interiéroví dizajnéri. Interiérový dizajn je často nesprávne považovaný za dekorácie interiéru, v skutočnosti je to zložitá a odborná profesia, ktorá zahŕňa prácu s ďalšími odborníkmi, ako sú architekti a inžinieri, ktorí sú súčasťou väčších projektov. Interiér tvoria súčasti akými sú nábytok, príslušenstvo, povrchová úprava, vybavenie a zariadenie interiéru, osvetlenie, kúrenie, chladenie, vetranie, klimatizácia, požiarna ochrana atď.

Ak si škola či spoločnosť z umeleckej, mediálnej a kreatívnej oblasti 

staň sa členom našej umeleckej rodiny.

Prostredníctvom jednoduchého formulára TU

pošli navrhovanú JVV na info@erasmusplusart.eu a my ju pridáme.

Ďakujeme!

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Spracuj zadanie danej úlohy na návrh interiéru miestnosti.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

Design interiéru 82-41-M/11

82-43-N/06

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Spracovanie zadania návrhu interiéru

Úloha: Spracuj zadanie danej úlohy na návrh interiéru miestnosti.

Cieľ: Grafické a textové spracovanie zadanie k návrhu interiéru

Harmonogram realizácie:

 1. Zhrnutie a konkretizácia úlohy zadania
 2. Výber vhodnej formy grafických a technických podkladov
 3. Zakreslenie daného pôdorysu do programu Rhino/SketchUp
 4. Slovné zhrnutie zámeru klienta a designéra
 5. Grafické spracovanie v InDesigne
 6. Prezentácia výslednej snímky - odovzdanie finálneho pdf na usb a server

Očakávaná dĺžka:

 • 4 hodiny - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba orientačný charakter. Podľa aktuálneho projektu/zadávateľa sa môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy/zadávateľa praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné pravidlá kompozície

Zručnosti

Žiak vie:
 • pracovať v programe Rhino/SketchUp
 • pracovať v grafickom programe Adobe InDesign

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • narysovať technický pôdorys
 • zhrnúť požadované podklady klienta
 • počítačová gramotnosť
 • technická gramotnosť
 • kreativita
 • umelecký talent
 • flexibilita a schopnosť improvizácie
 • manuálna zručnosť

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie sám hlavné body zadania daného interiéru
 • Pracuje s grafickými a 3D modelovacími programami
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v elektronickej/printovej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Nakresli niekoľko skíc na návrh interiéru miestnosti.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

Design interiéru 82-41-M/11

82-43-N/06

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Priestorová kresba k návrhu interiéru

Úloha: Nakresli niekoľko skíc na návrh interiéru miestnosti.

Cieľ: Vytvorenie súboru skíc daného interiéru.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie – konkretizácia úlohy
 2. Výber uhla pohľadu v danom interiéri
 3. Výber vhodných kresliacich pomôcok (ceruzka, fixka, kolorovacie fixy, akvarelové farby)
 4. Zakreslenie horizontu a úbežníkov perspektívy
 5. Do danej naskicovanej perspektívy zakresliť nábytok
 6. Zakresliť materiály a znázorniť ilúziu priestoru pomocou farby a jej sýtosti
 7. Prezentácia výslednej snímky - odovzdanie kresby

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba orientačný charakter. Podľa aktuálneho projektu/zadávateľa sa môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy/zadávateľa praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné pravidlá perspektívy
 • Techniku kresby ceruzkou/fixou
 • Techniku maľby akvarelom/fixou

Zručnosti

Žiak vie:
 • pracovať s perspektívou
 • vie využiť farebné spektrum daného výtvarného materiálu
 • vybrať vhodný uhol záberu pre najlepšie vystihnutie priestoru/interiéru

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • priestorovú kresbu
 • perspektívu

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie vhodný uhol pohľadu, ktorý najlepšie vypovedá o danom interiéri
 • Pracuje s kresebným materiálom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie vo fyzickej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor rešerš k danej téme z dizajnu interiéru/produktu (detská izba, kúpeľňa, lampička…).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Rešerše k návrhu interiéru

Úloha: Vytvor rešerš k danej téme z dizajnu interiéru/produktu (detská izba, kúpeľňa, lampička…).

Cieľ: Vytvorenie rešerše na jednu/dve A3 k danému návrhu.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie – upresnenie úlohy
 2. Výber problematiky, na ktorú sa žiak chce v rámci témy sústrediť (ergonómia/technológia/trendy…)
 3. Výber fotografií vo vhodnom rozlíšení k danej téme
 4. Návrh vhodnej grafickej podoby rešeršu
 5. Spracovanie a export finálneho .pdf
 6. Prezentácia výslednej snímky - odovzdanie digitálne (usb/server) a printovo

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba orientačný charakter. Podľa aktuálneho projektu/zadávateľa sa môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy/zadávateľa praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • štýly v interiérovom dizajne
 • ergonómiu v interiérovom dizajne
 • orientuje sa v súčasných trendoch interiérov

Zručnosti

Žiak vie:
 • základné pravidlá grafickej úpravy tlačovín
 • pracovať a vybrať vhodné typy písma
 • vie pracovať v programoch Adobe InDesign a Adobe Photoshop

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prezentáciu v grafickej podobe
 • orientáciu v interiérových trendoch

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie vhodnú podobu grafickej úpravy rešerše daného interiéru
 • Vyberie vhodné a dostatočne kvalitné fotografické podklady
 • Dokáže spracovať problematiku danej témy na úrovni návrhu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie vo digitálnej/fyzickej podobe (USB/server/tlač)

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Vytvor set vizualizácií z návrhu interiéru miestnosti vytvoreného v programe SketchUp

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Render návrhu interiéru

Úloha: Vytvor set vizualizácií z návrhu interiéru miestnosti vytvoreného v programe SketchUp

Cieľ: Vytvorenie súboru 3 – 5 vizualizácií daného interiéru

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – konkretizácia úlohy

 2. Výber zdrojového SketchUp modelu (študent použije svoj model, ktorý predtým vymodeloval/model študentovi poskytol zadávateľ)

 3. Výber vhodného renderovacieho programu – študent si vyberie program podľa školských/firemných možností
  (V-ray, Lumion, Enscape, Twin motion)

 4.  

  Príprava materiálov – upravenie povrchových materiálov

  5. Nastavenie svetiel v renderovacom programe

  6. Výber uhla pohľadu a kvality výslednej snímky

  7. Renderovanie (časová dotácia podľa hardvéru počítača)
  8. Postprodukcia – úprava výslednej snímky v programe Adobe Photoshop
  9. Prezentácia výslednej snímky - odovzdanie digitálne na USB/TEAMS/server školy

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín (2 dni) bez času samostatného renderovania - výpočtu - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba orientačný charakter. Podľa aktuálneho projektu/zadávateľa sa môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy/zadávateľa praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné modelovacie skúsenosti v programe SketchUp
 • technické možnosti renderovacieho programu
 • princípy fotografie interiéru, ktoré uplatňuje na vizualizáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vybrať, aplikovať a upravovať materiály povrchov
 • pracovať s reálnym aj skrytým osvetlením priestoru
 • vybrať vhodný uhol záberu pre najlepšie vystihnutie priestoru/interiéru
 • využiť Adobe Photoshop na úpravu vizualizácie; svetelné, farebné aj lineárne úpravy

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • vybraný renderovací program
 • úpravu fotografií v Adobe Photoshop

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie vhodný uhol pohľadu, ktorý najlepšie vypovedá o danom interiéri
 • Pracuje s galériou materiálov a dokáže ich upravovať podľa konkrétneho prvku/modelu/interiéru
 • Pracuje so svetlom, vďaka nemu vytvára čo najrealistickejšiu výslednú vizualizáciu
 • Dokáže dotiahnuť vizualizáciu v programe Adobe Photoshop

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej podobe

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Úloha: Navrhni moodboard na návrh interiéru miestnosti.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Design interiéru

82-43-N/06 Multimediálna tvorba v reklame

Úroveň EQF

4,6

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Moodboard k návrhu interiéru

Úloha: Navrhni moodboard na návrh interiéru miestnosti.

Cieľ: Vytvorenie moodboardu na jednu/dve A3 k danému návrhu interiéru

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie – upresnenie úlohy
 2. Konkretizácia zadaného priestoru a klienta
 3. Výber vhodného štýlu interiérového designu
 4. Výber fotografií vo vhodnom rozlíšení k moodboardu
 5. Návrh vhodnej grafickej podoby moodboardu
 6. Spracovanie a export finálneho .pdf
 7. Prezentácia výslednej snímky - odovzdanie digitálne (usb/server) a printovo

Očakávaná dĺžka:

 • 8 hodín – teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba orientačný charakter. Podľa aktuálneho projektu/zadávateľa sa môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy/zadávateľa praxe.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • štýly v interiérovom dizajne
 • orientuje sa v súčasných trendoch interiérov

Zručnosti

Žiak vie:
 • základné pravidlá grafickej úpravy tlačovín
 • pracovať a vybrať vhodné typy písma
 • vie pracovať v programoch Adobe InDesign a Adobe Photoshop

 

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • prezentáciu v grafickej podobe
 • orientáciu v interiérových trendoch
 • flexibilita
 • schopnosť improvizovať
 • analyzovať a riešiť problémy
 • samostatné rozhodovanie
 • technická gramotnosť
 • počítačová gramotnosť
 • schopnosť organizácie a plánovania práce

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • Vyberie vhodnú podobu grafickej úpravy moodboardu daného interiéru
 • Vyberie vhodné a dostatočne kvalitné fotografické podklady
 • Dokáže prezentovať klientov svoj zámer, akým chce riešiť výsledný interiér cez moodboardový návrh
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia diela, odovzdanie v digitálnej/fyzickej podobe (USB/server/tlač)

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: