Digitálna maľba

Digitálna maľba je zameraná na digitálnu maľbu, ilustráciu, 2D a 3D animáciu a modelovanie.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

DIGITÁLNA MAĽBA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autorská výtvarná a multimediálna tvorba

Úloha: Navrhnúť a zrealizovať vlastný ucelený voľný výtvarný projekt.

Cieľ: Vedieť vytvoriť ľubovoľný autorský výtvarný projekt, od návrhu po finálne vizuálne riešenie a inštalovať ho vo výstavnom priestore.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava (inšpirácie z dejín umenia, možnosti techník a výtvarných postupov)
 2. Fáza skicovania nápadov, selekcia, konzultácie, príprava materiálu a techník
 3. Realizácia intermediálnych diel
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a kompozície
 • teórie dejín umenia a výtvarnej kultúry
 • fyzikálny základ farby, vnemy a výrazové možnosti farieb a ich použitie v tvorbe
 • rozlišovanie druhov farieb a pigmentov, pôsobenie farieb, vzájomné kombinovanie, prelínanie, miešanie
 • princípy koláže, symetrie / asymetrie, variovanie, gradovanie a ich pôsobenie v tvorbe
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer - fotografovať, nakresliť, namaľovať, odtláčať, ...
 • vyskúšať si viaceré výtvarné postupy na dosiahnutie želaného výtvarného zážitku
 • použiť výrazové možnosti umeleckého prístupu a jeho množenie, kombinovanie, prelínanie, ...
 • zvládnuť rytmické a metrické radenia základných prvkov, usporiadanosť a neusporiadanosť, farebný rytmus
 • procesy previesť do podoby uceleného vizuálneho diela umiestneného v priestore

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, tvarov a kompozície
 • prejde procesom od samostaného hľadania nápadu, náhodnej, sústredenej a možno hravej tvorby ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami
 • v prípade potreby pracuje v programe Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, viesť podnetnú diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia výtvarného projektu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to understands the general principles and tools for digital art creations with in given parameter (terminology, working environment, artist roles in a media project and basic art theory etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / Theory: Game art in general / Basic theory and applications

Task: to understands the general principles and tools for digital art creations with in given parameter (terminology, working environment, artist roles in a media project and basic art theory etc.)

Objective: Usable digital art for animation and game design

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Use and apply art theory in creative design and produce usable visual creations for a media product. 
 • General work flow and artist roles in a media production
 • Stylistic and spatial characteristics and use of digital art
 • Basic terms, limitations, user terms, copyrights and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of digital art theory in their work appropriately. 
 • appropriately apply different working methods to digital image formats.
 • apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create digital art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basic theries and Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • software and hardware basics provided.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to use general tools for digital art creations with in given parameter (brush work, filter tools, transform tools, image samples, etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / digital painting in photoshop / Basic software use

Task: to use general tools for digital art creations with in given parameter (brush work, filter tools, transform tools, image samples, etc.)

Objective: Usable digital  art for animation and game design. Task: introduction to basic digital painting tools. Make a first digital art piece. Use linework and colours on multiple layers and add color filters. Task: “What do I like to create?” freeform digital art piece.

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Use dgital art tools to design and produce usable visual creations for a media product. 
 • produce a usable high-quality concept images.
 • Stylistic and spatial characteristics
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of digital art tools in their work appropriately. 
 • appropriately apply different image formats to a picture and perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create digital art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • software and hardware basics provided.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to use general tools for digital art creations with in given parameter (brush work, filter tools, transform tools, image samples, etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / digital colours and swatches in photoshop / Basic software use

Task: to use general tools for digital art creations with in given parameter (brush work, filter tools, transform tools, image samples, etc.)

Objective: Usable digital  art for animation and game design. Task: introduction to basic digital painting tools. Make a first digital art piece. Use linework and colours on multiple layers and add color filters.

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Use dgital art tools to design and produce usable visual creations for a media product. 
 • produce a usable high-quality concept images.
 • Stylistic and spatial characteristics
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of digital art tools in their work appropriately. 
 • appropriately apply different image formats to a picture and perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create digital art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • software and hardware basics provided.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation

 

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to use general tools for digital art creations with in given parameter (brush work, filter tools, transform tools, image samples, etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / digital colours and swatches in photoshop / Basic software use

Task: to use general tools for digital art creations with in given parameter (brush work, filter tools, transform tools, image samples, etc.)

Objective: Usable digital  art for animation and game design. Task: introduction to basic digital painting tools. Make a first digital art piece. Use linework and colours on multiple layers and add color filters.

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Use dgital art tools to design and produce usable visual creations for a media product. 
 • produce a usable high-quality concept images.
 • Stylistic and spatial characteristics
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of digital art tools in their work appropriately. 
 • appropriately apply different image formats to a picture and perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create digital art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • software and hardware basics provided.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation
 • See colour swatches instruction video included in materials provided:

 

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to understands the general principles and tools for digital art creations within given parameter (terminology, working environment, artist roles in a media project and basic art theory etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / Theory: character art / Basic theory and applications

Task: to understands the general principles and tools for digital art creations within given parameter (terminology, working environment, artist roles in a media project and basic art theory etc.)

Objective: Usable digital art for animation and game design

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use.
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Use and apply art theory in creative design and produce usable visual creations for a media product. 
 • General work flow and artist roles in a media production
 • Stylistic and spatial characteristics and use of digital art
 • Basic terms, limitations, user terms, copyrights and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of digital art theory in their work appropriately. 
 • appropriately apply different working methods to digital image formats.
 • apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create digital art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basic theries and Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • software and hardware basics provided.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation

 

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: To understands the general principles and tools for digital art creations within given parameter (Size scale, Colour scale, grey scale, composition)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / Practical environment art: Scale and composition / Basic theory and applications

Task: To understands the general principles and tools for digital art creations within given parameter (Size scale, Colour scale, grey scale, composition)

Objective: Usable digital environment art for animation and game design

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use.
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Use and apply art theory in creative design and produce usable environmental visuals for a media product. 
 • General workflow and artist roles in a media production
 • Stylistic desing work and spatial characteristics work and use of digital art
 • Basic terms, limitations, user terms, copyrights, and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of digital art theory in their work appropriately. 
 • appropriately apply different working methods to digital image formats.
 • apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create digital art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basic theries and Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • software and hardware basics provided.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation


NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to create general conceptual art design and a stylistic creation based on given parameter (spatial composition, image samples style, amount of detail, etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / matte painting, speed painting / Basic software use

Task: to create general conceptual art design and a stylistic creation based on given parameter (spatial composition, image samples style, amount of detail, etc.)

Objective: Usable concept art for animation and game design Task: Use photo mashing techniques and digital art tools to create a digital art piece

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • design and produce usable visual creations for a media product. 
 • based on a ready-made plan, produce a usable high-quality concept images.
 • Stylistic and spatial characteristics
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of perspective, colour theory and image composition in their work appropriately. 
 • appropriately apply different image formats to a picture and perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create high quality concept art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to create initial conceptual game type spesific level design and a stylistic creation based on given parameter (style of game, minigame, platformer etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concepting a game part 3 / DEMO Level design / Basic software use

Task: to create initial conceptual game type spesific level design and a stylistic creation based on given parameter (style of game, minigame, platformer etc.)

Objective: Usable conceptual game design

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic anatomy and form
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • design and produce usable step by step narrative and visual design for a media product. 
 • based on a ready-made plan, produce a workable storyboard or high-quality concept images.
 • Stylistic and functional level design
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of colour and image composition in their work appropriately. 
 • appropriately apply the key principles perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable game concept to use in game industry in a creative software (adobe photoshop, procreate , clipstudio paint, etc.)   
 • Basic of creative work /use of  basic theory, tools and techniques in software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: To understands the general principles and tools for digital art creations within given parameter (Basics:  scale, Colour, basic composition)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic concept art / environment art theory / Basic theory and applications

Task: To understands the general principles and tools for digital art creations within given parameter (Basics:  scale, Colour, basic composition)

Objective: Usable digital environment art for animation and game design

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic perspective theory and form
 4. Evaluation of use: PC/Mac based computing software and hardware use.
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Use and apply art theory in creative design and produce usable environmental visuals for a media product. 
 • General workflow and artist roles in a media production
 • Stylistic desing work and spatial characteristics work and use of digital art
 • Basic terms, limitations, user terms, copyrights, and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of digital art theory in their work appropriately. 
 • appropriately apply different working methods to digital image formats.
 • apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design and create digital art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate, clip studio paint, etc.)   
 • understand the Basic theries and Basics of creative work and can use basic tools and techniques in a suitable software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design concept work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to create initial conceptual character design and a stylistic creation based on given parameter (style, amount of detail, characteristics etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic character design part 3 / pose sheet / Basic software use

Task: to create initial conceptual character design and a stylistic creation based on given parameter (style, amount of detail, characteristics etc.)

Objective: Usable concept art for animation and game design

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic anatomy and form
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • design and produce usable visual character creations for a media product. 
 • based on a ready-made plan, produce a workable storyboard or high-quality concept images.
 • Stylistic and anatomical characteristics
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of colour and image composition in their work appropriately. 
 • appropriately apply the key principles of cropping a picture and perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable concept art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate , clipstudio paint, etc.)   
 • Basic of creative work work /use of  basic tools and techniques in software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design conpect work.

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Tutorial provided in link
 • software and hardware basics provided.
 • Applicable in P2P student teaching and teacher training.
 • Comparability to student work.
 • Step by step tutorial for student evaluation

Link below:

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to create initial conceptual character design and a stylistic creation based on given parameter (style, amount of detail, characteristics etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic character design part 2 / expression sheet / Basic software use

Task: to create initial conceptual character design and a stylistic creation based on given parameter (style, amount of detail, characteristics etc.)

Objective: Usable concept art for animation and game design

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic anatomy and form
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • design and produce usable visual creations for a media product. 
 • based on a ready-made plan, produce a workable storyboard or high-quality concept images.
 • Stylistic and anatomical characteristics
 • Basic terms and use of content

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of colour and image composition in their work appropriately. 
 • appropriately apply the key principles of cropping a picture and perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable concept art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate , clipstudio paint, etc.)   
 • Basic of creative work work /use of  basic tools and techniques in software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design conpect work.

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to create initial conceptual character design and a stylistic creation based on given parameter (style, amount of detail, characteristics etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic character design part 1 / character sheet / Basic software use

Task: to create initial conceptual character design and a stylistic creation based on given parameter (style, amount of detail, characteristics etc.)

Objective: Usable concept art for animation and game design. Task: create a basic tree point charactes sheet.

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic anatomy and form
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.
 •  

  Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • design and produce usable visual entities for a media product. 
 • based on a ready-made plan, produce a workable storyboard or high-quality concept images.
 • Stylistic and anatomical characteristics
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of colour and image composition in their work appropriately. 
 • appropriately apply the key principles of cropping a picture and perspectives as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable concept art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate , clipstudiopaint, etc.)   
 • Basic of creative work work /use of  basic tools and techniques in software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design conpect work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NEW OPPORTUNITIES
IN THE FIELD OF MULTIMEDIA

Sprievodný text úlohy:

Task: to create initial conceptual game/animation/level in a with a balanced palette of colours ( setting a specific mood, creating a evil or good character etc.)

Termín na vypracovanie: until 30.4.2024

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art 15cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/en/ammatillinen/3507160/tutkinnonosat/3559420

Úroveň EQF

3 354 4

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Basic art theory in concept art / Dynamic colour science / Basic software use

Task: to create initial conceptual game/animation/level in a with a balanced palette of colours ( setting a specific mood, creating a evil or good character etc.)

Objective: colour specific and distinguishable concept art for animation and game design

Task: Use basics of color theory in your digital art piece.

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Basics of the use of creative software,
 3. Understanding basic anatomy and form
 4. Evaluation of use: PC based computing software and hardware use
 5. Submitting work on for individual or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h-21h (2-3 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned.

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • design and produce colour specific concept art for a media product. 
 • based on a ready-made plan, produce high-quality concept images.
 • Stylistic and purposeful color management
 • Basic terms and use of content.

Zručnosti

Žiak vie:
 • apply the key principles of colour and image composition in their work appropriately. 
 • appropriately apply the key principles of colour science as well as showing dimensions.
 • find out about and apply stylistic features of art and design history to the extent required by the work.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design usable colour spesific concept art for animation- and game industry in creative software (adobe photoshop, procreate , clipstudio paint, etc.)   
 • Basic of art theory in creative work /use of  basic tools and techniques in software.
 • follow the basics of a software application suitable for a creative design conpect work.
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: