Audiovízia

Audiovizuálne prostriedky sprostredkúvajúce a šíriace umeleckú, spravodajskú a podobnú produkciu.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Komiks, storyboard

Úloha: Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Cieľ: Vedieť samostatne vymyslieť, rozfázovať a ľubovoľnými technikami výtvarne spracovať kreslený príbeh (formát A3).

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava, hľadanie zdrojov a inšpirácií, možnosti digitálnych techník aj výtvarných postupov
 2. Skicovanie na papieri, prípadný výber referenčných fotografií a materiálu (vlastné zdroje, internet, príp. dofotenie materiálu)
 3. Práca na komikse ľubovoľnými technikami (kresba ceruzkou, perom, fixkami, akvarel,...), alebo digitálne v softvéroch Adobe Illustrator či Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, vizuálnej komunikácie a filmového príbehu
 • účel kresleného príbehu a jeho genéza v umení
 • možnosti vlastného výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných výtvarných prístupov a postupov
 • možnosti práce s referenčnými zdrojmi
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer v grafickom príbehu
 • zvoliť a použiť vhodný typ príbehu, kresby, a písma v storyboarde
 • použiť výrazové možnosti kresby a jej množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie, farebné možnosti práce s obrazom a písmom
 • pracovať v grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a filmového príbehu
 • prejde procesom od hľadania vlastných námetov grafických príbehov a autorského výtvarného vyjadrenia sa až ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri tvorbe so zdrojmi, kresbou a písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (aj v digitálnom priestore)
 • pri postrodukcii (prípadne počas celej tvorby komiksu) pracuje v programoch Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia storyboardu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor video do 5 minút s témou prenasledovanie. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Prenasledovanie

Úloha: Vytvor video do 5 minút s témou prenasledovanie. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia.

Cieľ: Vytvoriť video do 5 minút na tému prenasledovanie. Vymyslieť námet, rozzáberovať a zostrihať krátke video.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu k videu
 3. Príprava na nakrúcanie - obhliadky miesta, príprava storyboardu
 4. Realizácia – nakrúcanie
 5. Spracovanie na počítači - formát 16:9 / mov, mpeg4 /
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre záznam AV diela
 • vlastnosti používanej kamery
 • nastavenia kamery pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre nakrúcanie
 • pôsobenie svetla na rôzne typy prostredí
 • špecifické nastavenia kamery pre fotografiu celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitný záznam AV diela
 • vlastnosti videoeditora pre následnú postprodukciu
 • vyhľadať hudbu v knižniciach, ktoré nie sú spoplatnené

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné zábery AV diela
 • využiť optimálne objektívy pre záznam objektu v rôznych veľkostiach záberov
 • nastaviť zodpovedajúce parametre na kamere pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracovať so statívom
 • pracovať v strihovom programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam AV diela
 • využije optimálne objektívy pre záznam objektu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje v programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor krátke video na smartfón, ktoré bude charakterizovať tvoje trávenie času počas študijného pobytu. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia. Ber do úvahy to, že video bude použité na sociálne siete – FB, IG. Zohľadni pri tvorbe požiadavky na takéto video. Celé video spracuj na mobilnom zariadení - smartfón, tablet.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

instaStory

Úloha: Vytvor krátke video na smartfón, ktoré bude charakterizovať tvoje trávenie času počas študijného pobytu. Vymysli námet, rozzáberuj - použi všetky veľkosti záberov a použi svoje vedomosti, ktoré spojíš do jednoduchého cvičenia. Ber do úvahy to, že video bude použité na sociálne siete – FB, IG. Zohľadni pri tvorbe požiadavky na takéto video. Celé video spracuj na mobilnom zariadení - smartfón, tablet.

Cieľ: Vytvoriť krátke video z pobytu na smartfón.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu k videu
 3. Príprava na nakrúcanie - obhliadky miesta, príprava storyboardu
 4. Realizácia – nakrúcanie
 5. Spracovanie na počítači - formát 9:16, 1:1 /mov, mpeg4/
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre záznam AV diela
 • vlastnosti používanej kamery
 • nastavenia kamery pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre nakrúcanie
 • pôsobenie svetla na rôzne typy prostredí
 • špecifické nastavenia kamery pre fotografiu celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitný záznam AV diela
 • použiť mobilné zariadenia na záznam a spracovanie videa
 • vlastnosti videoeditora pre následnú postprodukciu
 • vyhľadať hudbu v knižniciach, ktoré nie sú spoplatnené

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné zábery AV diela
 • využiť optimálne objektívy pre záznam objektu v rôznych veľkostiach záberov
 • nastaviť zodpovedajúce parametre na kamere pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracovať so statívom
 • pracovať v strihovom programe Premiere Rush a ďalšími z balíka Adobe pre mobilné zariadenia

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam AV diela
 • využije optimálne objektívy pre záznam objektu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje v programe Premiere Rush
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste. Použi všetky veľkostí záberov /7/, využi obrazové aj zvukové možnosti miesta, ktoré predstavuješ.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste

Úloha: Vytvor krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste. Použi všetky veľkostí záberov /7/, využi obrazové aj zvukové možnosti miesta, ktoré predstavuješ.

Cieľ: Vytvoriť krátke audiovizuálne predstavenie dominanty v meste, pričom budú použité všetky veľkosti záberov. Overiť schopnosť vytvoriť kvalitný výtvarný záber, znalosť a použitie veľkostí záberov a práce so zvukom.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Obhliadka vybranej lokality
 3. Mizanscéna – zakreslené prostredie /uhly a veľkosti záberov/
 4. Realizácia – natočenie
 5. Spracovanie na počítači – formát 16:9  /mov, mpg4/
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre záznam AV diela
 • vlastnosti používanej kamery
 • nastavenia kamery pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre nakrúcanie
 • pôsobenie svetla na rôzne typy prostredí
 • špecifické nastavenia kamery pre záznam celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitný záznam AV diela
 • vlastnosti videoeditora pre následnú postprodukciu
 • vyhľadať hudbu v knižniciach, ktoré nie sú spoplatnené

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné zábery AV diela
 • využiť optimálne objektívy pre záznam objektu v rôznych veľkostiach záberov
 • nastaviť zodpovedajúce parametre na kamere pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracovať so statívom
 • pracovať v strihovom programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam AV diela
 • využije optimálne objektívy pre záznam objektu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné nakrúcanie
 • pracuje so statívom
 • pracuje v programe Adobe Premiere / Premiere Rush / DaVinci pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia AV diela s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor súbor 10 fotografií z pobytu v digitálnej verzii a spoj ich s autorským textom do blogu.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Blog z pobytu

Úloha: Vytvor súbor 10 fotografií z pobytu v digitálnej verzii a spoj ich s autorským textom do blogu.

Cieľ: Vytvoriť súbor 10 fotografií spojených autorským textom do celku. Overiť schopnosť vytvoriť kvalitný výtvarný záber a schopnosť napísať text z pobytu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava textu k blogu
 3. Príprava na fotografovanie - čo budem fotiť
 4. Realizácia – nafotenie
 5. Príprava blogu - spojenie textu a fotografií
 6. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu pre fotografovanie
 • vlastnosti používaného fotoaparátu
 • nastavenia fotoaparátu pre rôzne typy svetla
 • charakteristické vlastnosti objektívov použitých pre fotografovanie
 • pôsobenie svetla na fotografiu
 • špecifické nastavenia fotoaparátu pre fotografiu celku, polocelku a detailu
 • použitie stabilizačných pomôcok obrazu pre kvalitnú fotografiu
 • príprava autorského textu na blog
 • vlastnosti fotoeditora pre následnú postprodukciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitné zábery
 • využiť optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaviť zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné fotografovanie
 • pracovať so statívom
 • využiť prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracovať v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
 • pracovať s programom na editovanie textu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre kvalitné bery
 • využije optimálne objektívy pre záber celku, polocelku a detailu
 • nastaví zodpovedajúce expozičné podmienky pre denné alebo nočné fotografovanie
 • pracuje so statívom
 • využije prehliadač pre výber najkvalitnejších záberov
 • pracuje v programe Adobe Photoshop pri postprodukcii
 • pracuje s textom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia súboru fotografií s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor zvukovú reportáž z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dala vystavať reportáž.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Zvuková reportáž

Úloha: Vytvor zvukovú reportáž z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dala vystavať reportáž.

Cieľ: Vytvoriť zvukovú reportáž z miesta pobytu, pričom treba osloviť aspoň jedného respondenta, napísať k reportáži komentár a nahrať zvuky reprezentujúce prostredie. Overiť schopnosť vytvoriť zvukovú reportáž a znalosť a použitie techniky na záznam zvuku.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Obhliadka vybranej lokality
 3. Príprava rozhovoru
 4. Realizácia – nahrávanie, zostrih rozhovoru, písanie komentáru.
 5. Spracovanie na počítači – wav/mp3 44,1kHz/48kHz, 24bit
 6. Odovzdanie na USB kľúči / cez server – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy práce so zvukovým rekordérom a mikrofónom
 • vlastnosti používaného záznamového zariadenia
 • nastavenia záznamového zariadenia
 • charakteristické vlastnosti mikrofónov
 • vyhodnotiť, v akom prostredí je záznam zvuku možný
 • vlastnosti editora zvuku pre následnú postprodukciu
 • viesť rozhovor s respondentom

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitný záznam zvuku
 • využiť zvukové zariadenie na kvalitný záznam zvuku
 • nastaviť zvukové zariadenie
 • pracovať s mikrofónom
 • pracovať v programe na editovanie zvuku
 • vyhľadať respondenta - osloviť a natočiť s ním rozhovor

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam reportáže
 • využije záznamové zariadenie na optimálne zaznamenanie reportáže
 • nastaví záznamové zariadenie podľa požadovaných parametrov
 • pracuje s mikrofónom
 • pracuje v programe Adobe Audition, alebo iných programov na editáciu zvuku pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia reportáží s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor podcast z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dal vyrobiť podcast.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Podcast

Úloha: Vytvor podcast z miesta pobytu. Napíš komentár, oslov aspoň jedného respondenta, nahraj zvuky v prostredí tak, aby sa z nich dal vyrobiť podcast.

Cieľ: Vytvoriť podcast z miesta pobytu, osloviť aspoň jedného respondenta, napísať k podcastu komentár a nahrať zvuky reprezentujúce prostredie. Overiť schopnosť vytvoriť podcast a znalosť a použitie techniky na záznam zvuku.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Obhliadka vybranej lokality
 3. Príprava podcastu
 4. Realizácia – nahrávanie, zostrih rozhovoru, písanie komentáru
 5. Spracovanie na počítači – wav/mp3 44,1kHz/48kHz, 24bit
 6. Odovzdanie na USB kľúči / cez server – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy práce so zvukovým rekordérom a mikrofónom
 • vlastnosti používaného záznamového zariadenia
 • nastavenia záznamového zariadenia
 • charakteristické vlastnosti mikrofónov
 • vyhodnotiť, v akom prostredí je záznam zvuku možný
 • vlastnosti editora zvuku pre následnú postprodukciu
 • viesť rozhovor s respondentom

Zručnosti

Žiak vie:
 • vyhľadať optimálne miesto pre kvalitný záznam zvuku
 • využiť zvukové zariadenie na kvalitný záznam zvuku
 • nastaviť zvukové zariadenie
 • pracovať s mikrofónom
 • pracovať v programe na editovanie zvuku
 • vyhľadať respondenta - osloviť a natočiť s ním rozhovor

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne miesto pre záznam podcastu
 • využije záznamové zariadenie na optimálne zaznamenanie podcastu
 • nastaví záznamové zariadenie podľa požadovaných parametrov
 • pracuje s mikrofónom
 • pracuje v programe Adobe Auditon, alebo iných zvukových programov pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia reportáží s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Zvoľ si ľubovoľný žáner a vytvor krátke audiovizuálne dielo, nesúce charakteristické znaky a obrazové a zvukové prvky vybraného žánru. Autorsky spracuj modelovú etudu, pracuj s hercom a vytvor fiktívnu predkamerovú realitu.  

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Filmové žánre

Úloha: Zvoľ si ľubovoľný žáner a vytvor krátke audiovizuálne dielo, nesúce charakteristické znaky a obrazové a zvukové prvky vybraného žánru. Autorsky spracuj modelovú etudu, pracuj s hercom a vytvor fiktívnu predkamerovú realitu.  

Cieľ: Vytvoriť krátku audiovizuálnu etudu nesúcu charakteristické znaky zvoleného žánru. Orientovať sa v problematike žánrov, overiť schopnosť pracovať s hercom a vedieť využiť postprodukčný softvér na finálnu editáciu videa.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – práca s hercom na modelovej etude
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné znaky filmových žánrov
 • O režijnom vedení herca a vytvorení modelovej etudy
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Technické možnosti snímania zvuku
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť modelovú etudu nesúcu charakteristické znaky žánru
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne modelovú etudu nesúcu typické znaky vybraného žánru
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavé audiovizuálne dielo podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor video pohľadnicu z mesta, v ktorom žiješ. Využi statické zábery/fotografie a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Video pohľadnica

Úloha: Vytvor video pohľadnicu z mesta, v ktorom žiješ. Využi statické zábery/fotografie a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Cieľ: Vytvoriť video pohľadnicu zo svojho mesta. Overiť schopnosť kombinovať statické zábery/fotografie a video z exteriéru. Využiť  postprodukčný softvér  na realizáciu videa a dosadiť k obrazu vhodný zvuk.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – využitie vhodnej digitálnej techniky na záznam statického a pohyblivého obrazu v exteriéry
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy použitia statického obrazu/fotografií vo videu
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Možnosti ozvučenia videa
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavý a ucelený videoklip
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavý videoklip podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor dialógovú situáciu medzi dvoma alebo troma postavami a pracuj s osou kamery. Využi reálnu predkamerovú scénu alebo naaranžuj fiktívne prostredie. Režijne pracuj s hercom.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenie a humanitné odbory

021 Umenie

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenie ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenie

 

Vysvětlivky: skupiny odborů podle ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Dialóg

Úloha: Vytvor dialógovú situáciu medzi dvoma alebo troma postavami a pracuj s osou kamery. Využi reálnu predkamerovú scénu alebo naaranžuj fiktívne prostredie. Režijne pracuj s hercom.

Cieľ: Vytvoriť dialógovú situáciu. Overiť schopnosť pracovať s osou kamery. Využiť postprodukčný softvér na editáciu videa.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – práca s hercom a osou kamery
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči - hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy režijného vedenia herca
 • O správnom využití osi kamery
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného pre digitálnu postprodukciu videa
 • Technické možnosti snímania zvuku
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéri vhodnom pre postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéri vhodnom pre postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavé audiovizuálne dielo podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

                https://www.youtube.com/watch?v=cj7x2ecFVsA

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor video, v ktorom štylizovanou formou odprezentuješ seba, autoportrét. Využi statické zábery/fotografie, obrazový materiál z vlastného archívu a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Autoportrét

Úloha: Vytvor video, v ktorom štylizovanou formou odprezentuješ seba, autoportrét. Využi statické zábery/fotografie, obrazový materiál z vlastného archívu a videosekvencie. Obrazový materiál edituj do krátkeho pútavého klipu so zvukom.

Cieľ: Vytvoriť vlastný portrét prostredníctvom videa. Overiť schopnosť kombinovať statické zábery/fotografie, obrazový materiál z vlastného archívu a zvuk. Využiť  postprodukčný softvér  na realizáciu videa a dosadiť k obrazu vhodný zvuk.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – využitie vhodnej digitálnej techniky na záznam statického a pohyblivého obrazu a obrazu z archívu
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy použitia statického obrazu/fotografií vo videu
 • O spracovaní obrazového materiálu z archívu
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Možnosti ozvučenia videa
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéri vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavý videoklip podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

                https://www.youtube.com/watch?v=JaBJs84BvKE

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor krátke video zachycujúce javy v prírode. Inšpiruj sa charakteristikami ročných období. Sprostredkuj divákovi emócie bez použitia hovoreného slova.  

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

AUDIOVÍZIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Prírodné javy (ročné obdobia)

Úloha: Vytvor krátke video zachycujúce javy v prírode. Inšpiruj sa charakteristikami ročných období. Sprostredkuj divákovi emócie bez použitia hovoreného slova.  

Cieľ: Vytvoriť video založeného na zachytení atmosféry v exteriéri. Overiť schopnosť pracovať s kamerou v reálnom prostredí a s prirodzeným svetlom. Využiť  postprodukčný softvér na editáciu videa.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava idey a námetu
 3. Vypracovanie technického scenára
 4. Realizácia – práca v reálnom prostredí
 5. Spracovanie v strihovom programe, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy zachytenia videa v exteriéri
 • O správnom využití prirodzeného svetla
 • Princípy digitálneho záznamu videa
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu postprodukciu videa
 • Technické možnosti snímania zvuku
 • O postupoch editácie obrazu a zvuku v strihových programoch Adobe Premiere a DaVinci Resolve
 • Export finálneho videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť audiovizuálny útvar podľa zadania
 • Zaznamenať ideu do technického scenára
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • Vytvoriť ideovo pútavé a ucelené video
 • Technicky správne exportovať zaznamenaný obraz a zvuk do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na danú tému
 • zaznamená ideu do technického scenára
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na postprodukciu obrazu a zvuku
 • vytvorí pútavé audiovizuálne dielo podľa zadania
 • technicky správne exportuje obraz a zvuk do videa
 • pracuje v programe Adobe Premiere, DaVinci Resolve a iné

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

                https://www.youtube.com/watch?v=eBxTeK7F-jE

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte v tíme kompletný dokumentárny film o košickom zvone URBAN s využitím znalostí z jeho histórie.

Poznámka: táto JVV je obsahovo náročnejšia a je určená pre skupinovú prácu na dlhšie obdobie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – kamera, zvuk, strih

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3 354

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Dokumentárny film - zvon URBAN

Úloha: Vytvorte v tíme kompletný dokumentárny film o košickom zvone URBAN s využitím znalostí z jeho histórie.

Cieľ: Vytvoriť skrátený filmový doku-príbeh, ktorý by ukázal schopnosti študentov realizovať krátke filmové útvary.

Využijeme pritom znalosti filmového rozprávania aj radenia rôznych veľkostí záberov.

 

Základná verzia príbehu a historický kontext: ZVON URBAN

 

Zvon Urban je veľký bronzový artefakt v centre mesta Košice. Je to zvon, ktorý bol výrazne poškodený pri požiari Urbanovej veže v 70. rokoch minulého storočia. Pôvodná gotická veža bola postavená na prelome 14. a 15. storočia ako zvonica v tom čase ešte iba rozostavaného Dómu sv. Alžbety. Po požiari Košíc v roku 1556 bola veža zničená, ale zvon bol uložený na radnici. Požiar vtedy zničil takmer celé mesto. Novú zvonicu postavili v roku 1628. V roku 1628 sem zavesili aj veľký zvon sv. Urbana, ktorý odlial olomoucký zvonolejár František Illenfeld. Bolo to v roku 1557.

 

Zvon Urban bol vtedy jedinečným dielom zvonolejárskeho umenia. Zvon bol zasvätený sv. Urbanovi – patrónovi vinohradníkov, lebo Košice najmä vďaka obchodu s vínom dosiahli výrazný hospodársky rast.

V decembri roku 1966 kvôli požiaru transformátora, ktorý bol umiestnený v prízemí veže sa stal jeho obeťou. Zhorela celá drevená konštrukcia Urbanovej veže. Keď prehoreli aj nosné trámy, zvon sa zrútil do horiacich zbytkov. Počas hasenia požiaru sa zvon roztrhal na menšie časti najmä tepelným namáhaním po dotyku žeravej liatiny so studenou vodou. Trosky zvona ležali dlhé roky v depozite Východoslovenského múzea.

Zvon bol rekonštruovaný až po roku 1989. Teraz je vystavený na obdiv obyvateľom priamo pred Urbanovou vežou a Dómom sv. Alžbety. V roku 1970 bol celý komplex stavieb vrátane Kaplnky sv. Michala vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Zdroj:  https://www.keturist.sk/info/kam-za-pamiatkami/urbanova-veza/

Zadanie: Skupinka študentov vytvorí  koncipovaný dokument s názvom:  URBAN  A  FOTOGRAFKA  (FOTOGRAF)

Poznámky k príprave a realizácii filmu:

Ak máme viacero študentov, rozdelíme ich do dvoch, alebo troch konkurenčných tímov a každý jeden tím vytvorí vlastný film.

Náplňou cvičenie je predstaviť zvon URBAN na námestíčku pred dómom sv. Alžbety a pred Urbanovou vežou. Ako prostredník nášho príbehu vystupuje postava fotografky, či fotografa (tiež člena tímu), ktorý zvon akoby dokumentuje. Študenti vychádzajú pritom zo štúdia histórie, a dokumentujú súčasnú podobu bronzového artefaktu. Pri príprave vykonajú spoločnú obhliadku s možnou fotografickou dokumentáciou priestoru. Zamerajú sa pritom najmä na skúmanie vhodného času pre snímanie kvôli svetelnému riešeniu. Objekt je verejne voľne prístupný a študenti ho tak môžu študovať v rôznych svetelných podmienkach.

 

Je potrebné zvoliť vhodné bočné osvetlenie, kedy vynikne písmo a reliéfne detaily skulptúr zvona.

Po viacnásobných obhliadkach a pomocnej fotodokumentácii si študenti pripravia obrázkový scenár (StoryBoard) celej koncipovanej reportáže. Snažia sa pritom dostať do vzťahu figúru aktívnej a dynamickej postavy fotografky dokumentujúcej zvon so statickým objektom artefaktu zvona.

 

Vo vhodnom bočnom, reliéfnom osvetlení sníma zaujímavé časti zvona. Režisér spolu s kameramanom, ale aj so strihačom a zvukárom rozzáberujú dopredu celú sekvenciu. Dbajú pritom aj na zvukové vyjadrenie myšlienky zvona. Zvuk, či echo jeho bronzu, možno aj fiktívne údery zvona, alebo iba echom znejúcich tónov môžu predstavovať významný zvukový leitmotív pre "reč zvona" - v dialógu s postavou človeka-fotografky.

 

Vizuálno-auditívny kontrapunkt môže výrazne zvýšiť účinnosť tohto malého koncipovaného dokumentárneho tvaru. Počas učebného procesu si študenti pod vedením pedagóga uvedomujú možnosti rôznych veľkostí záberov a ich striedanie, rovnako sa kladie dôraz na protibežnosť figúr. Tvár zvona a tvár, či objektív fotografa sú v protiľahlých - opačných obrazových "kantniach" či stranách obrazového poľa. Tieto obrazové protipóly môžu mať medzi sebou obrazovo-zvukový dialóg.

 

Vedieme pritom študentov k tomu, aby vnímali pohľad človeka na zvon, ale aj "tvár zvona" otočenú voči človeku. Tým vznikne montážny-strihový dialóg pravej a ľavej strany obrazu, takmer fiktívny dialóg zvona a človeka s objektívom. Zvukové prejavy závierky fotoaparátu tvoria potom jednu časť dialógu, fiktívne zvuky zvona zase druhú.

Vhodnou auditívno-vizuálnou montážou vznikne dialóg vzťahu neživého objektu a človeka. K vnímaniu tohto vzťahu vedieme študentov a tým prehlbujeme ich chápanie účinkov obrazovej skladby aj vo vzťahu k zvukovej skladbe. Celkový výsledok môže byť až výnimočným filmárskym počinom na rozdiel od bežnej "suchej" reportáže. Ak sa rozhodneme pre fiktívny dialóg zvona, nahráme ho vopred, aby študenti k nemu realizovali vhodné zábery "tváre zvona". Fotografka môže mať tiež dialóg ale skôr formou vnútorného (fiktívneho - mysleného dialógu - možno v podobe otázok) so zvonom a len mimo obraz.

 

Pri realizácii podnecujeme predstavivosť študentov a nenápadne ich  nútime realizovať takmer celý film zo statívu. Precízne komponovať zábery a používať iba pomalé snové pohyby kamerou, možno aj spomalene. Výraznejší pohyb možno realizovať opäť spomalenými zábermi z gimbálu, či steadicamu. Pohyby by mali mať vždy istý začiatok aj koniec, a ten by mal byť objavnejší a vždy atraktívnejší než začiatok záberu. Podnecujeme študentov otázkami, prečo to riešia tak a nie inak.

 

Študenti by mali vo filme dokonale využiť celú škálu veľkostí záberov teda aj veľký celok až makrodetail, lebo tak si vedia lepšie osvojiť tajomstvá filmovej reči... Dôležité je aj striedanie náplne obrazu, teda už spomenutá následná kompozícia pravej a ľavej strany obrazu vo vzťahu k dialógu človeka (fotografky-fotografa) a zvona Urban...

 

Výslednému dielku môžu samozrejme napomôcť reálne ruchy mesta, ak sú zdroje ruchu viditeľné v obraze, jednoduchý hudobný motív, ale najmä syntetizované motívy reči hlboko znejúceho zvona. Postprodukcia predpokladá aj prípadné nahrávanie zvonových motívov veľkého zvona, nakrútených na zvukový záznam separátne - ako fiktívny hlas zvona. Zrejme bude možné v rámci zvukovej tvorby vyraziť na nahrávanie kópie zvona Urban priamo do Urbanovej veže. Tu by bolo vhodné nakrútiť aj obraz zvonenia, ktorý neskôr môžeme aj spomaliť a použiť pod úvodné, či záverečné titulky.

Preprodukcia, produkcia aj postprodukcia predpokladajú aj aktívnu účasť a pomoc študentov produkcie.

Harmonogram realizácie:

 1. PREPRODUKCIA - OBRAZOVÉ NÁPADY A ZVUKOVÝ KONCEPT
 2. PRÍPRAVA STRIHOVEJ SÚPISKY S NÁZNAKMI AKCIÍ FOTOGRAFKY
 3. OBHLIADKA S FOTODOKUMENTÁCIOU ZVONA URBAN VO VHODNOM OSVETLENÍ.
 4. TEORETICKÁ PRÍPRAVA MIZANSCÉNY - CHOREOGRAFIE POHYBU OKOLO ZVONA
 5. STORRY BOARD Z FOTOGRAFIÍ A NÁKRESOV PODĽA NÁPADOV ČLENOV TÍMU
 6. ROZBOR VEĽKOSTÍ ZÁBEROV A SMEROVANIE POHĽADU (TVÁRE) ZVONA A FOTOGRAFKY.
 7. ÚVAHA NAD ZVUKOVÝM DIALÓGOM ECHOVANÝCH KLOPKANÍ ZVONA - MOŽNO AJ SUBJ. HERECKÝ MONOLÓG.
 8. ÚVAHY NAD AUDITÍVNO ZVUKOVÝM KONCEPTOM FILMU A PRÍPRAVA TECHNICKÉHO SCENÁRA.
 9. VÝBER KAMERY A OBJEKTÍVOV (VOĽBA OHNISKA PODĽA POŽADOVANÉHO BOKEHU ?)
 10. VOĽBA PRESNÉHO ČASU REALIZÁCIE PODĽA DOPADAJÚCEHO DENNÉHO SVETLA.
 11. ÚVAHY NAD DOSVETĽOVANÍM BOČNÝM SVETLOM - BATÉRIOVÝMI LED ZDROJMI - PRE MAKRODETAILNÉ SNÍMKY.
 12. PRODUKCIA - VIACDENNÁ REALIZÁCIA V ROVNAKOM OSVETLENÍ (2-4 dni) - KONTINUITA
 13. POKÚSIME SA POMOCOU GIMBÁLU VYTVORIŤ DOLLY ZOOM - VERTIGO EFEKT - VÚTORNÝ HLAS ZVONA ?
 14. ŠTUDENTI ZVUKU REALIZUJÚ ZASE HLASY ZVONA VO VEŽI DÓMU SV. ALŽBETY - ALEBO V URBANOVEJ VEŽI.
 15. KONTROLA A NABERANIE MATERIÁLU DO STRIHU. HRUBÝ ZOSTRIH PODĽA SCENÁRA - DOKRÚTKY ?
 16. PRÍPRAVA ŠTYLIZOVANÝCH HLASOV ZVONA - HEREC - ZVUK ZVONA - ZVUKOVÉ ŠTYLIZÁCIE
 17. JEMNÝ ZOSTRIH, ZVUKOVÝ STRIH A MIXÁŽ FILMU. KONTROLNÁ PROJEKCIA S VIACKANÁLOVÝM POSLUCHOM.
 18. DEFINITÍVNY MIX A COLOR GRADING FARIEB, ČI TRIKOVÉ RIEŠENIA A TITULKY.
 19. EXPORT FILMU V BROADCAST KVALITE PRE VYSIELANIE, PLÁTNO ALE AJ PRE BD, DVD NOSIČE.
 20. POKUSNÝ EXPORT CEZ PROGRAM DCP-O-MATIC, TESTOVACIE PREHRÁVANIE PLAYEROM AJ POKUS V KINE.
 21. MARKETING - REKLAMA - TEASER - PREMIETANIA V RIADNOM KINE, TV, PRIHLÁŠKY NA FESTIVALY - PRODUKCIA

Očakávaná dĺžka:

 • 42 hodín (7 dní) - teoretická príprava obhliadky, čo je bokeh a hĺbka ostrosti  - overenie teoretických zručností a kompetencií
 • 18 hodín (3 dni) - nakrúcanie v exteriéri, overenie praktických znalostí počas nakrúcania
 • 60 hodín (10 dní) - postprodukčný proces, zostrih, titulkovanie, kreatíva zvukovej zložky, mix a export do DCP aj TV formátov

 

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu a pozná veľkosti záberov a ich hodnotu vo filmovom rozprávaní
 • využiť rôzne objektívy podľa ohniskovej vzdialenosti pre dosiahnutie obrazového zámeru
 • nastavenia kamery pre rôzne svetelné pomery a využíva tvorivo teplotu chromatickosti svetla v zábere
 • voliť pohyblivé prostriedky pre jazdu a pohyb kamery ( gimbal, steadicam)
 • využiť tvorivo rakurz kamery voči figúre (nadhľad, podhľad)
 • špecifické nastavenia kamery pre trikové snímky a nasvietenie nálady
 • využiť vlastnosti strihového a zvukového editačného softvéru pre postprodukciu
 • využič vlastnosti trikového softvéru a farebných korekcií obrazu v softvéri DaVinci Studio od BMD

Zručnosti

Žiak vie:
 • v scenáristickej príprave záberov vystihnúť podstatu konania reálnej postavy v príbehu
 • vyhľadať vhodné obrazové prvky pozadia v exteriéri pre vytvorenie DOLLY ZOOM zvona
 • využiť vhodné objektívy pre zábery celku, polocelku, detailu ba aj makrodetailu
 • nastaviť expozičné pomery pre zábery snímané v čase intenzívneho slnečného osvetlenia
 • pracovať dôsledne so statívom
 • využiť zariadenie pre kontrolu videa "Video Assist"  na mieste nakrúcania
 • pracovať v strihovom programe FCP X, DaVinci Studio, Adobe After Effect alebo Fusion Studio
 • pracovať vo zvukovom editore a vytvoriť úspešne zvukový mix aj zvukovú kompozíciu
 • pracovať s mikrofónom, nahrávacím zariadením aj so zvukárskou výbavou v exteriéri
 • vie obsluhovať jednoduché efektové svetelné zdroje typu LED na batériové napájanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálnou gramotnosťou na úrovni filmára digitálneho veku (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosťou myslenia (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť pri realizácii projektu (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie tvorivého zadania P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie realizácie projektu P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická schopnosť - gramotnosť P
 • tímová spolupráca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • podľa svojej špecializácie sa zúčastňuje prípravy projektu aj scenáristickej prípravy, vrátane organizácie - produkcie
 • v spoločnej diskusii prináša obrazové aj zvukové nápady pre zapracovanie do scenára
 • zúčastňuje sa obhliadok exteriérových motívov a obstaráva fotografickú dokumentáciu pre scénosled
 • zúčastňuje sa výtvarnej prípravy kostýmu pre hlavnú hrdinku - fotografku - radšej tmavšie tóny farieb kvôli súladu so zvonom a jeho tonalitou
 • diskutuje a pripravuje výslednú mizanscénu jednotlivých záberov a spolutvorí technický scenár
 •  tvorí možnú zvukovú koncepciu diela, uvažuje o využití reálnych ruchov, efektov a hudobných motívov v kompozícii filmu
 • podieľa sa na voľbe vhodnej snímacej techniky, objektívov, statívu, stabilizátorov
 • pri nakrúcaní tvorí súčasť výrobného štábu na projekte podľa svojej špecializácie
 • v postprodukcii edituje obraz a zvuk podľa tvorivého zadania
 • pracuje v programoch FCP X,  Adobe After Effects, DaVinci Studio od BMD, Fusion Studio, Pro TOOLS či inom zvukovom editore
 • zúčastňuje sa aktívne na záverečných úpravách filmu podľa profesie aj na exporte pre kino, či televíziu
 • pracuje na propagácii, marketingu aj prihláške na festivalové premietania študentskej tvorby a podobne
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia tímového videofilmu s ústnou obhajobou každého člena tímu osobitne

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

PRÍKLAD VNÚTORNÉHO HLASU ZVONA INTERPRETOVANÉHO NAPRÍKLAD HERCOM:

"Som zvon Urban. Zrodil som sa už veľmi dávno. V roku 1557 ma ulial olomoucký zvonolejár František Illenfeld. Vytvoril ma z bronzovej taveniny s utajeným zložením, vraj preto, aby som mal sýty kovový hlas..." - tu sa fantázii medze nekladú a zvon si môže navymýšľať svoj vlastný, až fiktívny príbeh... pointou by potom mohla byť jeho smrť v požiari v roku 1966...aj znovuzrodenie po revolúcii 1989 - reštaurovanie v zvonolejárskej dielni na Morave.

 

AK SA TVORCOVIA ROZHODNÚ IBA PRE HUDOBNO ZVUKOVÚ KOMPOZÍCIU, ODPORÚČAME DAŤ POZOR NA ZVUKOVÚ TÓNINU ÚDEROV ZVUKU ZVONA A HUDOBNÝCH SYNTÉZ, ČI INÝCH MOTÍVOV.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte v tíme kompletný skrátený filmový vizuál rozprávky podľa H. CH. Andersena - "Dievčatko so zápalkami".

Poznámka: táto JVV je obsahovo náročnejšia a je určená pre skupinovú prácu na dlhšie obdobie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – kamera, zvuk, strih

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Teaser hraného príbehu - "Dievčatko so zápalkami"

Úloha: Vytvorte v tíme kompletný skrátený filmový vizuál rozprávky podľa H. CH. Andersena - "Dievčatko so zápalkami".

Cieľ: Vytvoriť skrátený filmový príbeh, ktorý by ukázal schopnosti študentov realizovať krátke rozprávkové útvary.

Využijeme pritom znalosti filmového rozprávania a radenia rôznych veľkostí záberov.

 

Základná verzia príbehu: Dievčatko so zápalkami - (Rozprávka)

 

Bola treskúca zima, padal sneh. Blížil sa tmavý večer. Bolo to v posledný deň v roku, na Silvestra.

V tej zime a tme išlo po ulici malé chudobné dievčatko, prostovlasé a bosé. Z domu vyšlo v pantofliach, ale načo mu aj boli také pantofle! Predtým ich nosievala jeho mama, také boli veľké. Ako dievčatko prebiehalo ulicou, aby sa vyhlo dvom rútiacim sa vozom, stratilo ich. Jednu pantofľu nemohlo nájsť a s druhou odbehol akýsi chlapec. Vravel, že si z nej urobí kolísku, keď bude mať deti.

 

Teraz šlo dievčatko bosé, s nôžkami od zimy červenými, až belasými. V starej zástere malo hromadu sírových zápaliek a jeden zväzok držalo v ruke. Po celý deň si od dievčatka nikto nič nekúpil. Nikto mu nedal ani grajciar. Chodilo po uliciach hladné, premrznuté, a vyzeralo, chúďa, veľmi úboho. Snehový páper mu padal na dlhé plavé vlásky s peknými kučerami na šiji.

Dievčatko však vôbec nemyslelo na to, aké je pekné.

Za všetkými oblokmi sa svietilo a po ulici sa šírila vábivá vôňa husaciny. Veď bol novoročný predvečer, a dievčatko myslelo práve na to. Učupilo sa v kúte medzi dvoma domami, z ktorých jeden trocha vyčnieval do ulice. Drobné nôžky skrčilo pod seba, ale tu mu bola ešte väčšia zima.

Domov sa neopovážilo ísť, lebo zo zápaliek nič nepredalo a nezarobilo ani grajciar. Otec by ho iste vybil. A doma je tiež zima, veď majú sotva strechu nad hlavou a fúka  tam, hoci najväčšie diery vypchali senom a handrami. Dievčatku celkom zmeraveli malé rúčky od zimy. Ach, maličká zápalka by ich zohriala! Len keby si mohlo čo len jednu vziať zo zväzočka. Škrtnúť o múr a zohriať si prsty!

Vytiahlo zápalku a ,,škrt!", ako zapraskala, ako horí! Bol to teplý, jasný plameň ako zo sviečky, ktorý hrial, keď nad ním držala ruku. Aké to bolo zvláštne svetlo! Dievčatku sa zazdalo, že sedí pri veľkých železných kachliach s lesklými mosadznými guľami a mosadznými rúrami. Oheň utešene horel a výborne hrial! - Dievčatko už vystieralo nohy, aby si ich zohrialo, a tu plameň zhasol. Kachle sa stratili, sedelo tu len s vyhorenou zápalkou v ruke.

Škrtlo novou zápalkou, ktorá zahorela, zasvietila a na mieste, kam dopadlo jej svetlo, bol múr priehľadný ako závoj. Videlo rovno do izby, kde bol stôl prestretý bielym obrusom. Na ňom stál jemný porcelán a nádherne sa pariaca pečenáhus, plnená slivkami a jabĺčkami. Ešte krajšie bolo to, že hus vyskočila z misy a drobčila po dlážke s vidličkou a nožom v chrbte. Drobčila dovtedy, až sa dostala k chudobnému dievčatku. Zápalka zrazu zhasla a dievčatko videlo len hrubý, studený múr.

Zažalo novú zápalku. Odrazu sa našlo pred nádherným vianočným stromčekom. Bol ešte väčší a viacej vyzdobený než stromček, ktorý na posledné Vianoce videlo cez sklené dvere u bohatého kupca. Na zelených konároch horelo tisíce sviečok a z nich sa usmievali na dievčatko pestré obrázky, čo inak zdobia výkladné skrine. Dieťa natiahlo obe ruky - vtom zápalka zhasla. Vianočné sviečky vystupovali stále vyššie a vyššie, až sa dievčatku zdalo, že sú to jasné hviezdy. Jedna z nich spadla a urobila po nebi dlhú ohnivú čiaru.

„Teraz niekto zomiera!" povedalo si dievčatko. Tak vravievala jeho nebohá stará mať, ktorá jediná zo všetkých ľudí bola k nemu dobrá: Keď padá hviezda, vždy odchádza nejaká duša do neba. Opäť škrtlo o múr zápalkou, ktorá doširoka zasvietila. V jej lesku stála stará mať, nevýslovne jasná a žiarivá, milá a láskavá.

„Stará mama," zvolalo dievčatko, „vezmi ma k sebe! Ja viem, že sa stratíš, keď zápalka zhasne. Stratíš sa, tak ako teplé kachle, nádherná husacina a veľký, utešený vianočný stromček!" - Dievčatko rýchlo zapálilo celý zvyšok zápaliek v načatom zväzočku, lebo starú mamu chcelo vidieť čo najdlhšie. Zápalky svietili tak jasne, že bolo pri nich svetlejšie než za bieleho dňa. Nikdy predtým nebola stará mama taká pekná a veľká. Vzala si dievčatko do náručia a leteli vysoko, veľmi vysoko, ta, kde niet zimy, hladu ani strachu.

Za studeného rána, v kúte pri dome sedelo malé dievčatko s červenými lícami a s úsmevom na tvári. Bolo mŕtve, zmrzlo v posledný večer starého roka. Novoročné ráno zasvitlo nad malou postavičkou, so zápalkami v lone. Jeden zväzoček temer vyhorel. ,Chcelo sa zohriať,' vraveli ľudia. Ale nikto nevedel, koľkú krásu videlo, v akom jase odišlo so starou mamou do radostí Nového roku. 

Zdroj:  https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/7023/rozvijanie-citatelskej-gramotnosti-3-4-rocnik

Poznámky k príprave a realizácii filmu:

Náplňou cvičenie je realizácia skrátenej dobovej rozprávky v historickom mestskom exteriéri. Okrem Hrnčiarskej ulice možno v Košiciach využiť prípadne aj Orliu ulicu, tá bude ale aj skoro ráno omnoho frekventovanejšia.

Z dôvodu praktickej nemožnosti uzatvoriť uličky pre chodcov musíme voliť čas nakrúcania exteriéru celej uličky v letných mesiacoch okolo 04:00 ráno.

Ideálnym dňom je sobota a nedeľa ráno, lebo ulička je o takomto čase zaručene ľudoprázdna. Využívame pritom aj skoré ranné svetlo - ešte pred východom slnka. Študentov zadelíme do 6-7 členných skupín - filmových štábov podľa preferencií k niektorej filmovej profesii.  Po viacnásobných obhliadkach (jedna obhliadka by mala byť tesne pred nakrúcaním, aby sme si overili ranné svetelné pomery) a fotodokumentácii si študenti pripravia obrázkový scenár (StoryBoard) celého príbehu tak, aby počet záberov neprekročil asi 20. V rannom čase od 05:00-09.00 nenakrútime viac ako 4-5 hraných záberov, tak plánujme naše nakrúcanie na 2 víkendy za sebou, nakrúcame v lete, tak oblečenie aj bosé nohy našej malej herečky by sme mali zvládnuť, (nezabudneme aj na teplé ponožky v čase pauzy nakrúcania).

Snažíme sa už v príprave scénosledu dostať do príbehu skôr vizuálne zaujímavé dejové zvraty opísané rozprávkárom Andersenom. Predpokladom je, že si všetci realizátori spomínanú rozprávku aj prečítajú. Výrazne nám to pomáha pri vizualizácii a nápaditosti obrazovej koncepcie. Zvukový koncept bude pracovať s ruchmi nepríjemnej zimnej meluzíny až víchrice. Práve zvukový podkres atmosféry nám pomôže vyčarovať aj z rannej letnej uličky dokonalú zimnú atmosféru. V záverečnom color gradingu obrazu nezabudnime, celú scénu ladiť do studených podvečerných tónov, čo tiež prispeje k vytvoreniu zimnej nálady. Musíme sa pri nakrúcaní vyhnúť zeleni stromov, ktorá by nás prezradila.

Dôsledná scenáristická príprava je veľmi dôležitým momentom pre nakrútenie Teaseru. Samotná príprava vizualizácie spočíva v úprave a návrhu kostýmu pre hlavnú hrdinku. Hrať môže študentka - spolužiačka, alebo aj sestrička niektorého študenta. Z rekvizít sú dôležité dobové zápalky, študenti môžu spolu s výtvarníkmi vyrobiť vlastné zápalkové škatuľky, ktorých bočné strany polepia škrtacími plochami z bežných funkčných zápaliek. Dávame však pri nakrúcaní pozor na požiarnu bezpečnosť a nenakrúcame v blízkosti horľavých materiálov. Ak budeme výtvarne riešiť zimu v uličke, tak môžeme použiť aj umelý sneh v podobe pár kíl krupice, krupičnej múky a prípadne prírodného expandovaného perlitu v podobe umelého snehového poprašku. Po nakrúcaní zase všetko po sebe upraceme... Nakrúcame v lete, tak dávame pozor na prírodnú zeleň - trsy trávy, či listy na stromoch. Ale aj tie už dnes vieme pomocou moderných programov trikovo upraviť. (DaVinci Resolve Studio, Fusion Studio).

Materiály pre tvorbu umelého snehu by mali byť ekologické a biologicky odbúrateľné, preto už dnes nemožno používať drvený polystyrén. Vhodným trikovaním už dokážeme aj letný asfalt v zábere premeniť na zimný, popraškom snehu pokrytý povrch.

Líčenie hlavnej postavy dnes nemusíme riešiť, bielu pokožku chudobného dievčatka vieme vyriešiť color gradingom v programe BMD DaVinci Resolve Studio - Magic Mask a lokálnym uberaním sýtosti pleťovky. Rovnako záber na zmrznutú figúru dievčatka vieme pomocou Magic Mask cez funkciu HUE na pleťových tónoch dostať až do modravej farby, viz obrazové ukážky v závere z YouTube.

Vo vhodnom faktorovom (rozptýlenom) osvetlení nemusíme ani dosvecovať, možno by sa v prvom okne blízko kamery mohlo svietiť nažlto (použijeme silnejší svetelný zdroj okolo 300-400W LED - alebo 2 x 650 W klasické halogénové svietidlo). Na lampu môžeme predsadiť svetlejší oranžový, či žltý filter. Toto okno v celkovom zábere uličky potom trikovo použijeme aj v dodatočne nasimulovanom zábere vianočnej hostiny so stromčekom. (Ak sa vôbec rozhodneme túto sekvenciu nakrútiť - obtiažnosť si určujeme my sami...)

 

Záber pohľadu cez toto okno si môžeme nakrútiť ešte v predstihu v zime a v reálnom byte snímaním cez kúsok plexiskla, kde sú vyzrážané umelé ľadové kvety - dá sa kúpiť sprej pre realizáciu tohto efektu na skle, či plexiskle). Záber šťastných  Vianoc pri stoloch bohatšej spoločnosti môžeme snímať aj z ruky - subjektívnou kamerou (z pocitu chudobného dievčatka).

Nezabudnime však ľadové kvety na skle v popredí nasvietiť jemne namodro - simulácia podvečerného svitu.

Vizuálno auditívny kontrapunkt môže výrazne zvýšiť účinnosť tohto malého hraného príbehu. Počas učebného procesu si študenti pod vedením pedagóga uvedomujú možnosti rôznych veľkostí záberov, ich striedanie a smerovanie pohľadov a pohybov figúr v našej mizanscéne. Obrazové protipóly môžu mať medzi sebou obrazovo-zvukový dialóg. Dievčatko počuje atmosféru Štedrej večere za oknom, vo zvuku možno zdôrazniť ruchy rolničiek - záprahu, ktorý prejde popri dievčatku - to môžeme odsimulovať rýchlejšou

kamerovou jazdou z gimbálu - okolo dievčatka, ktoré mrzne na zemi. Vo zvuku možno potom pracovať s motívom rolničiek do echa - prichádza pomalá smrť. Obraz sa spomaľuje a vymodruje (vybieľuje).

Vedieme pritom študentov k tomu, aby vnímali rozprávkovosť príbehu a sami navrhli riešenie úvodnej sekvencie - pohľady na dievčatko, detaily zapaľovania zápaliek, dievčatko sa zboku díva do vysvieteného okna, nato nastrihávame predtočený záber z Vianoc. Snažíme sa študentov viesť k obrazovému rozprávaniu príbehu cez vymyslené zábery.

Celkový výsledok môže byť zaujímavým filmárskym počinom cez pohľad na dobovú rozprávku očami súčasnej mladej generácie tvorcov. Pri prípravnom sedení nad realizáciou trochu burcujeme fantáziu a predstavivosť študentov vo vzťahu k čítanému Andersenovmu textu.

Snažíme sa film realizovať v precíznych kompozíciách najmä zo statívu. Ak používame pohyb kamerou, tak radšej spomalený. Môžeme využívať gimbál, či Steadicam na chôdzu okolo úbohého dievčatka. Je vhodné, keď okolo dievčatka prejde dospelá osoba (komparz), ale oblečená v zimnom kožuchu, tým sa zdôrazní chabé oblečenie dievčatka a nastolí atmosféra zimy v obraze.

Študenti by mali vo filme dokonale využiť celú škálu veľkostí záberov teda aj veľký celok až makrodetail (oheň zápalky), lebo cez plameň možno vytvárať rôzne snové prechody do vnútorného sveta hrdinky. Sekvencia spomienok na matku a na šťastné Vianoce môže byť príkladom snovej realizácie obrazu...  Študentom necháme pri hľadaní výrazových snových záberov voľnú ruku.

Nesnažíme sa vyrozprávať celý príbeh, skôr vizuálne zaujímavé torzá, ved točíme TEASER...

 

Výslednému dielku môžu samozrejme napomôcť reálne ruchy, jednoduchý hudobný motív, ale najmä syntetizované motívy rolničiek ako jednoduchého zvukového motívu Vianoc. Film bude realizovaný skupinkou študentov podľa ich osobného zemerania, či preferencie k študovanej profesii, Všetko sa pri realizácii cvičenia konzultuje s pedagógom cvičenia.

Postprodukcia filmu predpokladá aj trikové práce na dokreslení zimnej atmosféry a možno aj obrazové Plug In efekty jemného sneženia. Zdroj PlugInov je v popiske. Z archívu zase vyhľadáme rôzne znejúce rolničky, skúšame ich spomaľovať, echovať.

Študenti sa môžu pokúsiť o zvukovú kompozícii snových obrazov, ktoré podporia obrazové snové pasáže.

 

Harmonogram realizácie:

 1. ZADANIE CVIČENIA – OBJASNENIE ZÁMERU A SPOLOČNÉ ČÍTANIE TEXTU ROZPRÁVKY.
 2.  PREPRODUKCIA - OBRAZOVÉ NÁPADY A ZVUKOVÝ KONCEPT
 3.  PRÍPRAVA STRIHOVEJ SÚPISKY S NÁZNAKMI AKCIÍ DIEVČATKA
 4.  OBHLIADKA S FOTODOKUMENTÁCIOU ULIČKY VO VHODNOM RANNOM OSVETLENÍ
 5.  TEORETICKÁ PRÍPRAVA MIZANSCÉNY - CHOREOGRAFIE POHYBU KOSTÝMOVANÉHO KOMPARZU (KOŽUCHY)
 6.  STORRY BOARD Z FOTOGRAFIÍ A NÁKRESOV PODĽA NÁPADOV ČLENOV TÍMU
 7. ROZBOR VEĽKOSTÍ ZÁBEROV A SMEROVANIE POHĽADU TVÁRE DIEVČATKA A ZÁPALIEK
 8. ÚVAHA NAD ZVUKOVÝM RIEŠENIM - ROLNIČKY, KOLEDY ? - MELUZÍNA NA ULICI
 9. ÚVAHY NAD AUDITÍVNO ZVUKOVÝM KONCEPTOM FILMU A PRÍPRAVA TECHNICKÉHO SCENÁRA.
 10. VÝBER KAMERY A OBJEKTÍVOV (VOĽBA OHNISKA PODĽA POŽADOVANÉHO BOKEHU ?)
 11. VOĽBA PRESNÉHO ČASU REALIZÁCIE PODĽA DOPADAJÚCEHO RANNÉHO SVETLA
 12. ÚVAHY NAD DOSVETĽOVANÍM BATÉRIOVÝMI LED ZDROJMI - PRE EFEKT SVIETIACEHO OKNA
 13. PRODUKCIA - VIACDENNÁ REALIZÁCIA V ROVNAKOM OSVETLENÍ (2-4 dni) - KONTINUITA
 14. POKÚSIME SA POMOCOU GIMBÁLU VYTVORIŤ SIMULÁCIU JAZDY KOČOM S ROLNIČKAMI
 15. ŠTUDENTI ZVUKU REALIZUJÚ ZVUKOVÉ KOMPOZÍCIE SNOVÝCH VIANOČNÝCH PASÁŽÍ
 16. KONTROLA A NABERANIE MATERIÁLU DO STRIHU. HRUBÝ ZOSTRIH PODĽA SCENÁRA - DOKRÚTKY ?
 17. PRÍPRAVA ŠTYLIZOVANÝCH TRIKOVÝCH SEKVENCIÍ - ZVUKOVÉ ŠTYLIZÁCIE VIANOC
 18. JEMNÝ ZOSTRIH, ZVUKOVÝ STRIH A MIXÁŽ FILMU. KONTROLNÁ PROJEKCIA S VIACKANÁLOVÝM POSLUCHOM.
 19. DEFINITÍVNY MIX A COLOR GRADING FARIEB, ČI TRIKOVÉ RIEŠENIA A TITULKY.
 20. EXPORT FILMU V BROADCAST KVALITE PRE VYSIELANIE, PLÁTNO AJ PRE BD, DVD NOSIČE.
 21. POKUSNÝ EXPORT CEZ PROGRAM DCP-O-MATIC, TESTOVACIE PREHRÁVANIE DCP PLAYEROM AJ POKUS PROJEKCIE V KINE.
 22. MARKETING - REKLAMA - TEASER - PREMIETANIA V KINE, TV, PRIHLÁŠKY NA FESTIVALY - PRODUKCIA

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava obhliadky, tvorba rekvizít a kostýmu - overenie teoretických zručností a kompetencií
 • 24 hodín (4 dni) - nakrúcanie v exteriéri, overenie praktických znalostí
 • 60 hodín (10 dní) - postprodukčný proces, zostrih, titulkovanie, kreatíva zvukovej zložky, mix a export do DCP aj TV formátov

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu a pozná veľkosti záberov a ich hodnotu vo filmovom rozprávaní
 • využiť rôzne objektívy podľa ohniskovej vzdialenosti pre dosiahnutie obrazového zámeru
 • nastavenia kamery pre rôzne svetelné pomery a využíva tvorivo teplotu chromatickosti svetla v zábere
 • voliť pohyblivé prostriedky pre jazdu a pohyb kamery ( gimbal, steadicam)
 • využiť tvorivo rakurz kamery voči figúre (nadhľad, podhľad)
 • špecifické nastavenia kamery pre trikové snímky a nasvietenie vianočnej nálady
 • využiť vlastnosti strihového a zvukového editačného softvéru pre postprodukciu
 • využič vlastnosti trikového softvéru a farebných korekcií obrazu v softvéri DaVinci Studio od BMD

Zručnosti

Žiak vie:
 • v scenáristickej príprave záberov vystihnúť podstatu konania postáv v príbehu
 • vyhľadať vhodné scénické prvky v exteriéri pre vytvorenie záberov zimnej uličky
 • využiť vhodné objektívy pre zábery celku, polocelku, detailu ba aj makrodetailu
 • nastaviť expozičné pomery pre podvečerné zábery snímané v čase skorého rána
 • pracovať dôsledne so statívom
 • využiť zariadenie pre kontrolu videa "Video Assist"  na mieste nakrúcania
 • pracovať v strihovom programe FCP X, DaVinci Studio, Adobe After Effect alebo Fusion Studio
 • pracovať vo zvukovom editore a vytvoriť úspešne zvukový mix aj zvukovú kompozíciu
 • pracovať s mikrofónom, nahrávacím zariadením aj so zvukárskou výbavou v exteriéri
 • vie obsluhovať jednoduché efektové svetelné zdroje typu LED na batériové napájanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálnou gramotnosťou na úrovni filmára digitálneho veku (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosťou myslenia (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť pri realizácii projektu (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie tvorivého zadania P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie realizácie projektu P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická schopnosť - gramotnosť P
 • tímová spolupráca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • podľa svojej špecializácie sa zúčastňuje prípravy projektu aj scenáristickej prípravy, vrátane organizácie - produkcie
 • v spoločnej diskusii prináša obrazové aj zvukové nápady pre zapracovanie do scenára
 • zúčastňuje sa obhliadok exteriérových motívov a obstaráva fotografickú dokumentáciu pre scénosled
 • zúčastňuje sa výtvarnej prípravy rekvizít a kostýmu pre hlavnú hrdinku príbehu
 • diskutuje a pripravuje výslednú mizanscénu jednotlivých záberov a spolutvorí technický scenár
 •  tvorí možnú zvukovú koncepciu diela, uvažuje o využití reálnych ruchov, efektov a hudobných motívov v kompozícii filmu
 • podieľa sa na voľbe vhodnej snímacej techniky, objektívov, statívu, stabilizátorov
 • pri nakrúcaní tvorí súčasť výrobného štábu na projekte podľa svojej špecializýcie
 • v postprodukcii edituje obraz a zvuk podľa tvorivého zadania
 • pracuje v programoch FCP X,  Adobe After Effects, DaVinci Studio od BMD, Fusion Studio, Pro TOOLS či inom zvukovom editore
 • zúčastňuje sa aktívne na záverečných úpravách filmu podľa profesie aj na exporte pre kino, či televíziu
 • pracuje na propagácii, marketingu aj prihláške na festivalové premietania študentskej tvorby a podobne
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia tímového videofilmu s ústnou obhajobou každého člena tímu osobitne

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

POZNÁMKY

V príprave si v rámci teórie pozrieme so žiakmi tieto linky na YouTube:

1. cez funkciu HUE na pleťových tónoch sa možno dostať až do modravej (zmrznutej farby pleti).

warp a zmena farby na pleti:

https://www.youtube.com/shorts/IL1Uk9OaYP0

https://www.youtube.com/watch?v=UxZxFWmTYg8

 

Magic Mask na tvári pre vyblednutú pokožku

https://www.youtube.com/watch?v=eca9M-2odzE

 

DAY FOR NIGHT

https://www.youtube.com/watch?v=UxZxFWmTYg8

 

FCP X AND SKIN TONES

https://www.youtube.com/watch?v=0RrJaiO0CVo

 

2. Zdroj PlugInov je tu: PIXEL Film Studios - 5k ProSnow Tool alebo HD ProSnow Tool

https://store.pixelfilmstudios.com/product/prosnow-5k/

na stránke k PlugIn-u je aj niekoľko záberov s ukážkami sneženia

 

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte v tíme študentov viacero VERTIGO & DOLLY ZOOM EFEKTOV podľa zadania  A a B - sú popísané nižšie.

Poznámka: táto JVV je obsahovo náročnejšia a je určená pre skupinovú prácu na dlhšie obdobie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – kamera, zvuk, strih

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3 354

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

OPTIKA A DOLLY ZOOM

Úloha: Vytvorte v tíme študentov viacero VERTIGO & DOLLY ZOOM EFEKTOV podľa zadania  A a B - sú popísané nižšie.

Cieľ: Vytvoriť niekoľko trikových variantov záberu typu DOLLY ZOOM - VERTIGO EFEKT

 

HISTORICKÝ KONTEXT:

 

filmy Psycho a Vertigo od Alfreda Hitchcocka aj filmy od iných svetových tvorcov možno pozerať na linku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeTaIEldM

 

7 Ukážok VERTIGO EFEKTU

 

Je na linku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeTaIEldM

 

 

POPISKA EFEKTOV - UKÁŽKY FILMOV:

 

OBSAH

 

1. Psycho

2. Jaws

3. Poltergeist

4. Quiz Show

5. Marnie

6. Apollo 13

7. Vertigo

 

ÚLOHA  A. ŠKOLSKÁ CHODBA A LIETAJÚCI KOBEREC

 

Náplňou cvičenie je nasnímať efekt Dolly Zoom v zábere úzkej a dlhej školskej chodby. Čím užšiu chodbu zvolíme, tým lepšie sa nám prejaví efekt "nafukovanej perspektívy".

Protagonistom záberu bude študent sediaci uprostred chodby v tureckom sede, možno aj s turbanom na hlave, ktorý spočíva na malom (lietajúcom) koberčeku. V obraze vidíme jeho skrížené nohy, vidíme aj jednoduché kostýmovanie (halenka, nohavice, pantofle) aj torzo lietajúceho červeného koberčeka. Celú zostavu môžeme vypodložiť na menší, asi 50 cm vysoký praktikáblový podstavec, ktorý zakryjeme trikovacou zelenou látkou. Do trikovacej zelenej potom vieme vložiť čistý záber podlahy, ktorý nasnímame predtým, alebo radšej po nakrúcaní postavy. Koberček sa bude vo výsledku potom zdanlivo vznášať nad podlahou.

 

Podstatou záberu je nasnímať Dolly Zoom efekt s tým, že zmenou zobrazenia perspektívy pozadia chodby má divák pocit, že "Turek" naozaj letí. Študenti si môžu vyskúšať obidva pohyby, smerom k figúre "Turka", aj odjazd od figúry. Spolu môžeme na väčšom monitore potom zábery vyhodnotiť a určiť, ktorý pohyb je lepší. Celú dekoráciu po nasnímaní odstránime a nasnímame ešte záber odjazdu a dojazdu rovnakej kompozície bez figúry, iba s podlahou, kompozícia záberu musí byť rovnaká ako predtým, iba bez postavy "Turka" a bez koberca. Ide iba o čistú podlahu, ktorú budeme v zábere kombinovať so zeleným výkrytom podstavca (green screen).

 

REALIZÁCIA PREDPOKLADÁ POUŽITIE MALÉHO DOLLY VOZÍKA ALEBO AJ KOĽAJNÍC A GIMBÁLU

 

s riadením zoomovania napr. typ DJI RONIN RS2. Gimbál nám bude zároveň vyrovnávať a stabilizovať drobné otrasy a nerovnosti jazdy. Ak máme SLIDER dlhší ako 1 meter, môžeme ho použiť. Majme však na pamäti, že dlhšia jazda (2-4 metre) dáva aj lepší výsledný efekt. Oplatí sa teda rozložiť aj podvozok s nízkou plošinou s koľajnicami od školského Jibu. Výška objektívu by mala byť asi len 40 cm od zeme, aby figúra protagonistu bola vždy v miernom podhľade - ten sa nám pri širšom ohnisku prejaví viac a spôsobí, že sa figúra akoby vznáša...

 

https://www.film-technika.com/sk/slidery/

 

Pri realizácii musíme použiť diaľkové bezdrôtové ostrenie s dvomi motormi. Na gimbále DJI RONIN RS2 aj RS3 Pro je možné namontovať dva ostriace motorčeky, jeden (zoomovací) bude riadený automatickým Lidar ostrením od Gimbalu. Druhý motorček budeme ostriť buď pomocou bezdrôtového ostrenia TILTA NUCLEUS: https://videoking.cz/shop/tilta-nucleus-m/ alebo podobným TILTA NUCLEUS NANO za asi 350€.

Môžeme samozrejme použiť ľubovoľný iný typ diaľkového ostrenia a objektívy kamery SONY aj BMD je možné ostriť aj pomocou iOS smartfónu cez program FOCUS PULLER, ktorý za cenu asi 16 € dovoľuje diaľkové BT ovládanie ostrenia podľa smartfónu, ktorý je použitý dokonca ako automatické snímacie čidlo vzdialenosti.

Použijeme radšej kameru s menším čipom, lebo požadujeme pomerne veľkú hĺbku ostrosti a takmer žiadny BOKEH !

 

https://www.youtube.com/watch?v=mz6SANZJd_w&t=309s

 

Pre ZOOM použijeme buď DJI RS3 Pro spolu s LIDAR Range snímačom:

 

https://videoking.cz/shop/dji-lidar-range-finder-for-dji-rs-3/?wcj-currency=EUR

(za cca 600 €)

alebo DJI RS2 so snímačom 3D - DJI 3D FOCUS SYSTEM

(za cca 200€)

https://www.youtube.com/watch?v=DWhm_hpkuWY

 

JE ZREJMÉ, ŽE MOŽNO POUŽIŤ DIAĽKOVÉ DVOJKANÁLOVÉ OSTRENIE A PRACOVAŤ PODĽA ZNAČIEK VZDIALENOSTÍ ODMERANÝCH A VYZNAČENÝCH NA PODLAHE, TAK AKO TO ROBILI FILMÁRI AJ PREDTÝM. POUŽITIE AUTOMATIKY S LIDAROM VŠAK VEDIE K TAKMER DOKONALÝM VÝSLEDKOM.

PODSTATOU TOHTO ZÁBERU JE  PROTIPOHYB - ZOOM DOJAZD ZA SÚČASNÉHO FYZICKÉHO ODJAZDU KAMERY A NAOPAK ZOOM ODJAZD A FYZICKÝ DOJAZD KAMERY. TAK, ABY SA FIGÚRA V ZÁBERE VEĽKOSŤOU NEMENILA, MENÍ SA LEN OKOLIE
A PERSPEKTÍVNY ÚČINOK POZADIA. PERSPEKTÍVA ZDANLIVO DÝCHA - NAFUKUJE SA...

 

ÚLOHA  B. ZVON URBAN:

 

Náplňou cvičenie je nasnímať efekt Dolly Zoom na motíve starého reštaurovaného zvona URBAN, ktorý je umiestnený na námestíčku pred Urbanovou vežou hneď vedľa Dómu sv. Alžbety z podhľadu s optikou asi 60 cm nad úrovňou zeme tak, aby zvon ostal vždy v rovnako veľkom zábere, ale pozadia za ním, (Katedrála s. Alžbety, či Urbanova veža), sa pritom perspektívne menili. Tento záber by sme v tej najlepšej výslednej podobe potom mohli použiť aj do cvičenia III - "Zvon URBAN", ktoré je témou budúceho workshopu. A to vždy pre dramatické zábery - subjektívnej "reči zvona".

 

Jazdu dopredu, či dozadu možno aj improvizovať dôkladným upevnením gimbálu napr. na zdvojený elektrický skateboard. Predpokladá sa prenos obrazu z gimbálu na tablet, či monitor a ovládanie ostrenia a ZOOM-u pomocou dvoch ovládačov, alebo aj automaticky cez LIDAR.

 

V prílohe technického popisu a aj v časti A. nájdeme možnosti použitia týchto najmodernejších technológií v podobe videonávodov (linky) - ide o technológie 3. tisícročia, ktoré študentov iste nadchnú a prinesú všetkým úspešné riešenia.

 

REALIZÁCIA AJ TU PREDPOKLADÁ POUŽITIE MALÉHO DOLLY VOZÍKA a GIMBÁLU s riadením zoomovania napr. typ DJI RONIN RS2 či RS3 Pro. Gimbál nám bude zároveň vyrovnávať a stabilizovať jazdu.

Nie je nutné používať profesionálne koľajnice, na nakrútenie záberu dobre poslúži aj starší vozík, na ktorý pomocou pevných filmárskych úchytov (Magic Arm, Svorky) si dôkladne upevníme gimbál, aby sa neuvoľnil. Dbajme o vyskúšanie uchytenia ešte v priestore školy, aby projekt, kvôli nevhodnej stabilite náhodou nezlyhal.

 

Ak nie je upevnenie dokonalé, radšej použijeme školskú koľajnicovú jazdu s nízkou plošinkou, či dlhší SLIDER.

 

https://www.film-technika.com/sk/smallrig_uurig/flexibilni-rameno-pro-mikrofony-a-kamery/

https://www.film-technika.com/sk/stativy-pro-svetla-a-blesky/spona-na-tycove-tvary-se-spigotem/

https://www.film-technika.com/sk/slidery/

 

Môžeme tu použiť aj pevnejší SLIDER v dĺžke aspoň 1 metra a naň upevniť len hlavu gimbálu s napájacím adaptérom od TILTA - Power Supply Base Plate for DJI RS 2 aj 3. za cca 128€. Napájanie riešime cez D-TAP konektor z vhodnej kamerovej baterky.

 

Os objektívu takto bude iba 40 cm nad povrchom chodníka, čo môže byť výhodou pre podhľadovú  perspektívu záberu zvona URBAN. Na asfalt si kriedou načrtneme značky vzdialenosti od povrchu zvona aj kvôli dvom ovládačom diaľkového bezdrôtového ostrenia, či kvôli kalibrácii Lidar 3D ostrenia. Precízne značky nám ušetria mnoho omylov a chýb. Celý princíp realizácie si vždy najprv overíme v školskej chodbe pri realizácii predošlého záberu A. - ŠKOLSKÁ CHODBA A LIETAJÚCI KOBEREC.

Technický popis a linky na ovládanie gimbálu a ostrenia sú tu:

DJI RS 2 Pro Combo

https://store.dji.com/sk/product/rs-2?vid=96741

DJI RS 3 Pro Combo

https://store.dji.com/sk/product/dji-rs-3?vid=116571

 

DJI Ronin Image Transmitter

 

https://store.dji.com/sk/product/ronin-raveneye-image-transmission-system

 

DJI RS 3D Focus System

 

https://store.dji.com/sk/product/ronin-3d-focus-system

 

DJI Ronin Focus Motor - 2 kusy

 

https://store.dji.com/sk/product/ronin-focus-motor

 

TILTA POWER SUPPLY PLATTE FOR DJI RS2 a RS3:

 

https://videoking.cz/shop/tilta-power-supply-base-plate-for-dji-rs-2/?wcj-currency=EUR

 

Stránky na YouTube sa podrobne venujú tejto špičkovej stabilizačnej technológii.

 

Harmonogram realizácie:

 1. PREPRODUKCIA - OBRAZOVÉ NÁPADY A ZVUKOVÝ KONCEPT
 2. PRÍPRAVA STRIHOVEJ SÚPISKY S NÁZNAKMI AKCIÍ TRIKOVÉHO ZÁBERU
 3. OBHLIADKA S FOTODOKUMENTÁCIOU ZVONA URBAN VO VHODNOM OSVETLENÍ
 4. TEORETICKÁ PRÍPRAVA MIZANSCÉNY - CHOREOGRAFIE POHYBU AKTÉRA NA LIETAJÚCOM KOBERCI
 5. STORRY BOARD Z FOTOGRAFIÍ A NÁKRESOV PODĽA NÁPADOV ČLENOV TÍMU
 6. ROZBOR VEĽKOSTÍ TRIKOVÝCH ZÁBEROV
 7. ÚVAHA NAD ZVUKOVÝM EFEKTOM LETU KOBERCA
 8. ÚVAHY NAD AUDITÍVNO ZVUKOVÝM KONCEPTOM FILMU A PRÍPRAVA TECHNICKÉHO SCENÁRA
 9. VÝBER KAMERY A VHODNÉHO ZOOM OBJEKTÍVU S OVLÁDANÍM
 10. VOĽBA PRESNÉHO ČASU REALIZÁCIE PODĽA DOPADAJÚCEHO DENNÉHO SVETLA PRE VERZIU B
 11. ÚVAHY NAD DOSVETĽOVANÍM BOČNÝM SVETLOM - BATÉRIOVÝMI LED ZDROJMI
 12. PRODUKCIA - VIACDENNÝ NÁCVIK A REALIZÁCIA
 13. POKÚSIME SA POMOCOU GIMBÁLU VYTVORIŤ DOLLY ZOOM - VERTIGO EFEKT - PRE VÚTORNÝ HLAS ZVONA
 14. KONTROLA A NABERANIE MATERIÁLU DO STRIHU. TEST GREEN SCREEN PRE ODSTRÁNENIE PODSTAVCA KOBERCA
 15. TRIKOVANIE V GREEN-SCREEN, ZVUKOVÁ MIXÁŽ FILMU. KONTROLNÁ PROJEKCIA S VIACKANÁLOVÝM POSLUCHOM
 16. DEFINITÍVNY MIX A COLOR GRADING FARIEB, ČI TRIKOVÉ RIEŠENIA A TITULKY
 17. EXPORT FILMU V BROADCAST KVALITE PRE VYSIELANIE, PLÁTNO ALE AJ PRE BD, DVD NOSIČE
 18. POKUSNÝ EXPORT CEZ PROGRAM DCP-O-MATIC, TESTOVACIE PREHRÁVANIE PLAYEROM AJ POKUS V KINE
 19. MARKETING - REKLAMA - PLAGÁTY - PREMIETANIA V RIADNOM KINE, TV, PRIHLÁŠKY NA FESTIVALY - PRODUKCIA

Očakávaná dĺžka:

 • 42 hodín (7 dní) - teoretická príprava - projekcie, čo je VERTIGO EFEKT -  overenie teoretických zručností a kompetencií
 • 18 hodín (3 dni) - nakrúcanie v škole aj v exteriéri, overenie praktických znalostí počas nakrúcania
 • 42 hodín (7 dní) - postprodukčný proces, trikovanie, titulkovanie, kreatíva zvukovej zložky, mix a export do DCP aj TV formátov

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu a pozná veľkosti záberov a ich hodnotu vo filmovom rozprávaní
 • využiť druh ZOOM objektívu podľa možnosti ovládania pre dosiahnutie obrazového zámeru
 • nastavenia kamery pre rôzne svetelné pomery
  a využíva tvorivo teplotu chromatickosti svetla
  v zábere
 • voliť pohyblivé prostriedky pre jazdu a pohyb kamery ( gimbal, steadicam)
 • využiť tvorivo rakurz kamery voči figúre (nadhľad, podhľad)
 • špecifické nastavenia kamery pre trikové snímky a nasvietenie nálady
 • využiť vlastnosti strihového a zvukového editačného softvéru pre postprodukciu
 • využič vlastnosti trikového softvéru a farebných korekcií obrazu v softvéri DaVinci Studio od BMD

Zručnosti

Žiak vie:
 • v scenáristickej príprave záberov vystihnúť podstatu konania trikovej postavy v príbehu
 • vyhľadať vhodné obrazové prvky pozadia v exteriéri pre vytvorenie DOLLY ZOOM zvona
 • nastaviť expozičné pomery pre zábery snímané v čase intenzívneho slnečného osvetlenia
 • pracovať dôsledne so značkami na podlahe
 • využiť zariadenie pre kontrolu videa "Video Assist"  na mieste nakrúcania
 • pracovať v strihovom programe FCP X, DaVinci Studio, Adobe After Effect alebo Fusion Studio
 • pracovať vo zvukovom editore a vytvoriť úspešne zvukový mix aj zvukovú kompozíciu
 • pracovať s mikrofónom, nahrávacím zariadením aj so zvukárskou výbavou v exteriéri
 • vie obsluhovať jednoduché efektové svetelné zdroje typu LED na batériové napájanie

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálnou gramotnosťou na úrovni filmára digitálneho veku (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosťou myslenia (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť pri realizácii projektu (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie tvorivého zadania P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie realizácie projektu P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická schopnosť - gramotnosť P
 • tímová spolupráca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • podľa svojej špecializácie sa zúčastňuje prípravy projektu aj technickej prípravy, vrátane organizácie - produkcie
 • v spoločnej diskusii prináša obrazové aj zvukové nápady pre zapracovanie do scenára
 • zúčastňuje sa obhliadok exteriérových motívov a obstaráva fotografickú dokumentáciu pre realizáciu
 • zúčastňuje sa výtvarnej prípravy kostýmu pre hlavného hrdinu lietajúceho Turka
 • diskutuje a pripravuje výslednú mizanscénu trikových záberov
 • tvorí možnú zvukovú koncepciu diela, uvažuje o využití efektov a hudobných motívov v kompozícii filmu
 • podieľa sa na voľbe vhodnej snímacej techniky, ZOOM objektívov, dolly vozíka, stabilizátorov
 • pri nakrúcaní tvorí súčasť výrobného štábu na projekte podľa svojej špecializácie
 • v postprodukcii edituje obraz (green-screen kľúčovanie) a zvuk podľa tvorivého zadania
 • pracuje v programoch FCP X,  Adobe After Effects, DaVinci Studio od BMD, Fusion Studio, Pro TOOLS či inom zvukovom editore
 • zúčastňuje sa aktívne na záverečných úpravách filmu podľa profesie aj na exporte pre kino, či televíziu
 • pracuje na propagácii, marketingu aj prihláške na festivalové premietania študentskej tvorby a podobne
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia tímového videofilmu s ústnou obhajobou každého člena tímu osobitne

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

TRIKOVÝ ZÁBER TURKA NA LIETAJÚCOM KOBERCI

TRIKOVÉ ZÁBERY VNÚTORNÉHO HLASU ZVONA DO CVIČENIA III.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte v tíme filmové cvičenie s názvom - MOYZESOVA ALEJA

Poznámka: táto JVV je obsahovo náročnejšia a je určená pre skupinovú prácu na dlhšie obdobie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – kamera, zvuk, strih

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

OPTIKA - OSTROSŤ - PERSPEKTÍVA

Úloha: Vytvorte v tíme filmové cvičenie s názvom - MOYZESOVA ALEJA

Cieľ: Vytvoriť skrátený filmový doku-príbeh, ktorý ukáže schopnosti študentov realizovať krátke filmové útvary.

Využijeme pritom znalosti optického zobrazovania a filmového rozprávania s radením rôznych veľkostí záberov.

 

Zadanie: Skupinka študentov vytvorí  krátke dokumentárne cvičenie:  MOYZESOVA ALEJ

Náplňou cvičenie je predstaviť alej parku Moyzesova s dvojicou figúr v objektíve s krátkou aj dlhou ohniskovou vzdialenosťou. Aleja môže byť snímaná od severu - od secesnej budovy Miestneho úradu Košice - Staré Mesto smerom k juhu. Presné miesto nakrúcania zvolíme podľa vhodých lavičiek v obraze a fotogenickosti stromov v aleji. Možno niekde v okolí bývalých kasární, možno až za úrovňou budovy RTVS-Sro, teda za Poštovou ulicou. Cvičenie je nemé, určené pre začiatočníkov z prvých ročníkov, využívame tu najmä okolitý ruch prostredia, či krátke hudobné motívy na zdôraznenie pointy záberu.

 

 

Poznámky k príprave a realizácii filmového cvičenia:

Ak máme viacero študentov, rozdelíme ich do dvoch, alebo troch konkurenčných tímov a každý jeden tím vytvorí vlastný film.

Nakrúcame v jarnom alebo v jesennom slnečnom dni v popoludňajšom čase, tak budeme mať kúzelné protisvetlo od juhu, ktoré pridá záberom atmosféru pohody. Scénou bude lavička s priehľadom na inú lavičku v pozadí tak, aby bolo možné s dlhším objektívom dať do vzťahu dve figúry, ktoré sedia od seba pomerne ďaleko - rozostup lavičiek smerom do aleje je aj 50 m.

V popredí na lavičke blízkej ku kamere sedí mladá dievčina, spolužiačka, ktorá si prezerá módny časopis.

V pozadí, na tej istej strane aleje sedí v diaľke chlapec a číta si zase motoristický časopis.

Najprv nasnímame scénu v širokom objektíve, tak, aby dievčina s časopisom sedela v jednej tretine obrazu a otáčala stránky časopisu, kamera je zhruba vo výške jej očí. Chlapca na lavičke v pozadí máme síce v kompozícii, ale je proporčne pre diváka takmer neviditeľný. Iba keď vstane a rozbehne sa ku kamere a k dievčaťu, zrazu sa prudko približuje až zastaví sa tak, aby sme ešte videli celú figúru (asi 2,5 m od kamery) a osloví dievča.

Dievča nemá záujem a otočí sa aj s časopisom smerom ku kamere tak, že ju stránky časopisu takmer zakryjú, vidíme len rozložené strany časopisu. Chlapec v pozadí najprv stojí, potom prichádza bližšie, až vypadne takmer celkom zo záberu - kamera je statická.
V zábere sú iba jeho ruky s časopisom. Vloží pred dvojstránku módneho časopisu v popredí dvojstránku svojho motoristického magazínu tak, aby prekryl módnu fotografiu na titulke. V obraze vidíme teraz iba titulku a zadnú stranu s motoristickou tematikou.
Tu je koniec záberu. Príbeh by pokračoval zrejme ďalej, neskôr sa môžeme pokúsiť ho rozvinúť do krátkej etudy zoznámenia sa.

 

Našou úlohou je však teraz niečo iné. Vyjadriť možnosti práce s ohniskovou vzdialenosťou. Nakrútime teda variantný záber
v objektíve s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou. Náplňou obrazu sú rovnaké postavy, kamera sa kvôli zhruba rovnakej veľkosti záberu musí výrazne vzdialiť od dievčaťa, možno aj na 5 metrov. Dievča si v rovnakej kompozícii ako predtým číta módny časopis, pozadie je 
takmer neostré.

Naša hrdinka otočí stranu časopisu a pootočí hlavu smerom od kamery, kameraman s jej pohybom preostrí na chlapca, ktorý sedí na druhej lavičke v pozadí. Kamerou pritom nemusíme veľmi dorovnávať, celú kompozíciu postavíme vopred tak, aby dievča v popredí bolo v jednej obrazovej kantni a po preostrení bol v pozadí v inej kantni zase chlapec. Chlapcovi dáme po preostrení režijný pokyn, aby sa pozrel smerom k dievčaťu. Potom vstane, a my sa pokúšame kamerou ho viesť, až kým je možné záber plynulo ostriť.

Kým je to ešte kompozične únosné, vedieme jeho figúru, potom pomerne prudko švenkujeme na dievča, vrátane preostrenia, možno iba v pozadí tušíme, že chlapec sa snaží nadviazať rozhovor. Dievča sa znovu otočí ku kamere až celkom zakryje obraz stránkami časopisov - preostríme na modelku na titulke. Dialógy a zvuk reči prekryje ruch mesta v pozadí. Motoristický časopis opäť môže prekryť modelku v jednom zábere.

Na tomto príklade si pri rozbore záberov v strižni ukážeme rozdiely nakrúcania rovnakého motívu v rôznych ohniskových vzdialenostiach. Ukážeme študentom rozdiely v práci s perspektívnym účinkom obrazu rovnakého prostredia a rôzne zdanlivé rozostupy stromov v aleji. Široký priestor nasnímaný v širokom objektíve. Tu je zdôraznená ostrosť obrazu vpredu aj vzadu, postava vzadu je takmer nečitateľná, pri chôdzi na kameru sa výrazne rýchlo zväčšuje výška figúry, každý pohyb ku kamere je zdôraznený aj pri otočke dievčaťa s časopisom.

 

Rovnaký záber v dlhom objektíve, pôsobí impresívnejšie, stláča sa priestor, stromy aleje sú bližšie k sebe, potláčame tu perspektívny účinok obrazu. Chôdza herca na kameru trvá pomerne dlho a figúra akoby stála na mieste. Sú problémy s ostrením pri chôdzi na kameru, preto je potrebná profesia ostriča obrazu. Pohybom kamery ťažšie nájdeme výslednú kompozíciu záberu, všetko si musíme dobre naskúšať. Vo výslednom filmovom rozprávaní máme ale autorsky lepší pocit, že rozprávame príbeh kamerou - vedenie herca a švenk na dievča s dorovnaním na detail časopisu.

 

Výslednému dielku môžu samozrejme napomôcť reálne ruchy mesta, ak sú zdroje ruchu viditeľné v obraze, jednoduchý hudobný motív.  Postprodukcia predpokladá aj prípadné nahrávanie ruchov mesta.  Preprodukcia, produkcia aj postprodukcia predpokladajú aj aktívnu účasť a pomoc študentov produkcie.

 

Študenti sa aktívne striedajú v roliach režiséra, kameramana, zvukára, ale aj v dôležitej profesii ostriča a navzájom si účinkujú vo svojich skečoch. Našou snahou je pomôcť študentovi nájsť svoj vzťah ku konkrétnej filmovej profesii.

 

Harmonogram realizácie:

 1. PREPRODUKCIA - OBRAZOVÉ NÁPADY A ZVUKOVÝ KONCEPT HUDOBNÝCH AKCENTOV
 2. TEORETICKÁ PRÍPRAVA MIZANSCÉNY - CHOREOGRAFIE POHYBU CHLAPCA
 3. STORRY BOARD Z FOTOGRAFIÍ A NÁKRESOV PODĽA NÁPADOV ČLENOV TÍMU
 4. ROZBOR VEĽKOSTÍ ZÁBEROV A SMEROVANIE POHĽADOV
 5. VÝBER KAMERY A OBJEKTÍVOV (VOĽBA OHNISKA PODĽA POŽADOVANÉHO BOKEHU ?)
 6. VOĽBA PRESNÉHO ČASU REALIZÁCIE PODĽA DOPADAJÚCEHO DENNÉHO SVETLA.
 7. ÚVAHY NAD DOSVETĽOVANÍM PREDNÝM SVETLOM POMOCOU BIELEJ ODRAZKY
 8. PRODUKCIA - JEDNODŇOVÁ REALIZÁCIA V ROVNAKOM OSVETLENÍ - KONTINUITA OBIDVOCH ZÁBEROV
 9. ZOSTRIH AKO POROVNANIE - MOŽNO AJ ZÁBERY VEDĽA SEBA. KONTROLNÁ PROJEKCIA
 10. DEFINITÍVNY COLOR GRADING FARIEB, MIX ZVUKOVEJ ATMOSFÉRY A TITULKY.
 11. EXPORT FILMU V BROADCAST KVALITE PRE VYSIELANIE, PLÁTNO ALE AJ PRE BD, DVD NOSIČE.
 12. POKUSNÝ EXPORT CEZ PROGRAM DCP-O-MATIC, TESTOVACIE PREHRÁVANIE PLAYEROM AJ POKUS V KINE

Očakávaná dĺžka:

 • 24 hodín (4 dni) - teoretická príprava obhliadky, čo je hĺbka ostrosti  - overenie teoretických zručností a kompetencií
 • 12 hodín (2 dni) - nakrúcanie v exteriéri, overenie praktických znalostí počas nakrúcania
 • 24 hodín (4 dni) - postprodukčný proces, zostrih, titulkovanie, kreatíva zvukovej zložky, hodnotenie

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu a pozná veľkosti záberov a ich hodnotu vo filmovom rozprávaní
 • využiť rôzne objektívy podľa ohniskovej vzdialenosti pre dosiahnutie obrazového zámeru
 • nastavenia kamery pre rôzne svetelné pomery a využíva tvorivo teplotu chromatickosti svetla v zábere
 • využiť tvorivo rakurz kamery voči figúre (nadhľad, podhľad)
 • využiť vlastnosti strihového a zvukového editačného softvéru pre postprodukciu
 • využiť vlastnosti strihového softvéru a jeho možností farebných korekcií

Zručnosti

Žiak vie:
 • v scenáristickej príprave záberov vystihnúť podstatu konania reálnej postavy v príbehu
 • nastaviť expozičné pomery pre zábery snímané v čase intenzívneho slnečného osvetlenia
 • pracovať dôsledne so statívom
 • využiť zariadenie pre kontrolu videa "Video Assist"  na mieste nakrúcania
 • pracovať v strihovom programe FCP X, DaVinci Studio, Adobe After Effect alebo Fusion Studio
 • pracovať s mikrofónom, nahrávacím zariadením aj so zvukárskou výbavou v exteriéri
 • vie obsluhovať jednoduché svetelné odrazky na vyjasnenie tieňov v obraze
 • pracovať s kompendiom a na menších kamerách používa slnečnú clonu kvôli protisvetlu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • pružnosťou myslenia (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť pri realizácii projektu (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie tvorivého zadania P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie realizácie projektu P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická schopnosť - gramotnosť P
 • tímová spolupráca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • podľa svojej špecializácie sa zúčastňuje prípravy, vrátane organizácie - produkcie
 • v spoločnej diskusii prináša obrazové aj zvukové nápady pre zapracovanie do scenára
 • zúčastňuje sa obhliadok exteriérových motívov a obstaráva fotografickú dokumentáciu
 • zúčastňuje sa výtvarnej prípravy kostýmov a rekvizít, volíme radšej tmavšie tóny farieb oblečenia
 • diskutuje a pripravuje výslednú mizanscénu jednotlivých záberov
 •  uvažuje o využití reálnych ruchov, efektov a hudobných motívov v kompozícii filmu
 • podieľa sa na voľbe vhodnej snímacej techniky, objektívov, statívu
 • pri nakrúcaní tvorí súčasť výrobného štábu na projekte podľa svojej špecializácie
 • v postprodukcii edituje obraz a zvuk podľa tvorivého zadania
 • pracuje v programoch FCP X,  Adobe After Effects, DaVinci Studio od BMD, Fusion Studio, Pro TOOLS či inom zvukovom editore
 • zúčastňuje sa aktívne na záverečných úpravách filmu podľa profesie aj na exporte pre kino, či televíziu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia tímového videofilmu s ústnou obhajobou každého člena tímu osobitne

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

JEDNODUCHÉ CVIČENIE NA PRÁCU S OHNISKOVÝMI VZDIALENOSŤAMI

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Create a simple conceptual art piece for a media product

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

Making conceptual art, 15 cp

Vocational Qualification in Media and Visual Expression

OPH-2538-2017

 

Explanatory notes: Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Creative Concept art creation

Task: Create a simple conceptual art piece for a media product

Objective: Create Visual concept art piece using different medias in a creative way. Verify the ability to make use of 2d graphic design in media sector. Make use of a Basic digital and classical art media tools to make conceptual art

 

Task Completion Schedule:

 1. Task assignment – clarification of intent
 2. Creating simple piece of conceptual art
 3. creative use of digital and traditional art media
 4. Computer processing, Suitable file formats etc.
 5. Submitting work on for individual and/or group assessment

Očakávaná dĺžka:

 • 14h (10 days) – theoretical instruction, practical training and verification of the knowledge, skills and competences learned

 

Explanatory notes: The proposed number of hours and days is only indicative as the host school may adapt the schedule to the actual student needs and school resources.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • produce visual elements for a media product
 • based on a ready-made plan, produce a storyboard or conceptual images but need guidance at times

(Good 3)

 • design and produce usable visual elements for a media product
 • based on a ready-made plan, produce a storyboard or conceptual images

Zručnosti

Žiak vie:
 • Students use the basic techniques of 3D modelling to the extent required by their work.
 • Students describe the different stages of a 3D modelling work process and understand how it progresses.
 • Students work with a customer-oriented approach and take into account the effects of their work on production costs.
 • Students document key stages of their work and justify their solutions.
 • Students work responsibly and with initiative, and develop and maintain their vocational competence.

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:

Level of competence / Criteria

 • Satisfactory 1
 • Satisfactory 2
 • Good 3
 • Good 4
 • Excellent 5

 

Vocational Qualification in Media and Visual Expression - eRequirements (opintopolku.fi)

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • design simple and usable conceptual art usind digital and traditional arts media
 • use the basic tools of 2D art-applications
 • follow the basics of a software application suitable for a digital creative 2d-artwork
 • understands and exports appropriate file formats and art media
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Presentation of the video included with the oral defence statement.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

Making conceptual art

 

Evaluation notes:

Students are self-sufficient and adapt to peer learning and skill sharing in a fast-paced work process. (approx. 7-14H) multitudes of media is produced from simple pencil sketches to an excellent -level 2D digital art and conceptual works.

Students use traditional art media and common illustration software’s in an satisfactory/good/excellent level. Students are also able to adapt creative use of mobile applications and digital painting to their workflow as well.

Some students have minor problems on finding starting points for their conceptual work. But manage to find key points to conceptualize in a simple but comprehensive manner.

Students have a basic understanding of traditional art composition and colour theory but some key notes on the matters were repeated individually as some interest to the subject matters was raised. some students found freedom of working independently to be a pleasing experience as some were keener on traditional education and guidance.

Examples below: