Animácia

Animácia (z lat. oživenie) je zdanlivé oživovanie napríklad kreslených postavičiek alebo bábok.

Princíp animácie je zaznamenanie sekvencie snímok, ktoré sú samy o sebe statické a zobrazujú pohyb po malých krokoch. Pri rýchlom zobrazovaní týchto snímok za sebou vďaka zotrvačnosti ľudského oka splynú do pohyblivého obrazu. Snímky sa však musia prehrávať takou rýchlosťou, ktorú ľudské oko nepostrehne.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor 2d vektorovú animáciu chôdze.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

virtuálna grafika

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

2D vektorová animácia (vytvorená v MOHO, alebo inom vektorovom animačnom programe)

Úloha: Vytvor 2d vektorovú animáciu chôdze.

Cieľ: Naučiť sa pracovať v 2d vektorovom animačnom programe.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Realizácia – príprava skíc
 3. Realizácia – zanimovanie chôdze v animačnom programe
 4. Spracovanie na počítači – formát HDTV 16:9
 5. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • pri skicovaní pracovať v Adobe Photoshop
 • rozhranie a práca v animačnom vektorovom programe
 • export animácie z animačného programu

Zručnosti

Žiak vie:
 • naskicovať návrh postavy pomocou grafického tabletu
 • naanimovať postavu pomocou grafického tabletu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pripraví skice pre postavu
 • naanimuje chôdzu postavy v animačnom programe
 • vyrenderuje vektorovú 2D animáciu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia premietaním animácie s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor 2d rastrovú animáciu chôdze.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – virtuálna grafika

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

2D rastrová animácia (vytvorená v TVPaint, alebo inom rastrovom animačnom programe)

Úloha: Vytvor 2d rastrovú animáciu chôdze.

Cieľ: Naučiť sa pracovať v 2d rastrovom animačnom programe.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Realizácia – príprava skíc
 3. Realizácia – zanimovanie chôdze v animačnom programe
 4. Spracovanie na počítači – formát HDTV 16:9
 5. Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • pri skicovaní pracovať v Adobe Photoshop
 • rozhranie a práca v animačnom rastrovom programe
 • export animácie z animačného programu

Zručnosti

Žiak vie:
 • naskicovať návrh postavy pomocou grafického tabletu
 • naanimovať postavu pomocou grafického tabletu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pripraví skice pre postavu
 • naanimuje chôdzu postavy v animačnom programe
 • vyrenderuje rastrovú 2D animáciu
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia premietaním animácie s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Komiks, storyboard

Úloha: Vytvorte komiksový príbeh / storyboard. Rozkreslite ho do minimálne 20 záberov, rozličného typu (celok, detail,...).

Cieľ: Vedieť samostatne vymyslieť, rozfázovať a ľubovoľnými technikami výtvarne spracovať kreslený príbeh (formát A3).

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – teoretická príprava, hľadanie zdrojov a inšpirácií, možnosti digitálnych techník aj výtvarných postupov
 2. Skicovanie na papieri, prípadný výber referenčných fotografií a materiálu (vlastné zdroje, internet, príp. dofotenie materiálu)
 3. Práca na komikse ľubovoľnými technikami (kresba ceruzkou, perom, fixkami, akvarel,...), alebo digitálne v softvéroch Adobe Illustrator či Adobe Photoshop
 4. Digitalizácia a archivácia prác, postprodukcia na počítači
 5. Prezentácia prác, hodnotenie, diskusia

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka, vizuálnej komunikácie a filmového príbehu
 • účel kresleného príbehu a jeho genéza v umení
 • možnosti vlastného výtvarného vyjadrenia pomocou množstva rozličných výtvarných prístupov a postupov
 • možnosti práce s referenčnými zdrojmi
 • digitalizácia a postprodukčná príprava prác aj pre virtuálne zobrazovanie a prezentáciu

Zručnosti

Žiak vie:
 • dostupnými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj umelecký zámer v grafickom príbehu
 • zvoliť a použiť vhodný typ príbehu, kresby, a písma v storyboarde
 • použiť výrazové možnosti kresby a jej množenie, variácie, kombinovanie, prelínanie, farebné možnosti práce s obrazom a písmom
 • pracovať v grafických softvéroch (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov V
 • manuálna zručnosť V
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • samostatnosť P
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) P
 • rozhodovanie P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca E
 • fyzická zdatnosť E
 • informačná gramotnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • pochopí základy výtvarného vyjadrovacieho jazyka a filmového príbehu
 • prejde procesom od hľadania vlastných námetov grafických príbehov a autorského výtvarného vyjadrenia sa až ku finálnym prácam s aplikovaným výtvarným zámerom
 • pri tvorbe so zdrojmi, kresbou a písmom dokáže pracovať s rozličnými výtvarnými technikami (aj v digitálnom priestore)
 • pri postrodukcii (prípadne počas celej tvorby komiksu) pracuje v programoch Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop
 • zvládne odprezentovať svoje práce v kolektíve, diskusiu k procesu či samotným umeleckým výstupom
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia storyboardu aj v digitálnej verzii s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor zo statických fotografií animované video akvária.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Akvárium (slučka, animovaná koláž referenčných fotografií autorsky výtvarne riešená)

Úloha: Vytvor zo statických fotografií animované video akvária.

Cieľ: Naučiť sa používať animačný softvér. Vytvoriť zo statických fotografií animované video akvária pomocou softvéru.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Realizácia – príprava obrázkov v Adobe Photoshop
 3. Realizácia – príprava obrázkov v Adobe After Effects
 4. Realizácia – animovanie akvária
 5. Spracovanie na počítači – formát HDTV 16:9

Odovzdanie na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné princípy skladby obrazu
 • vyhľadanie, použitie a príprava optimálnych obrázkov
 • možnosti a funkcie počítačového softvéru Adobe After Effects
 • technické nastavenia výstupu animovaného videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • editovať obrázky v programe Adobe Photoshop pomocou grafického tabletu
 • editovať obrázky v programe Adobe After Effects pomocou grafického tabletu
 • upraviť obrázky v programe Adobe Photoshop
 • vkladať obrázky do programu Adobe After Effects
 • vytvoriť hierarchie v programe Adobe After Effects
 • animovať obrázky v programe Adobe After Effects
 • nastaviť výstupy v programe Adobe After Effects
 • renderovať v programe Adobe After Effects

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vyhľadá optimálne obrázky pre animáciu
 • pripraví obrázky v Adobe Photoshope pre program Adobe After Effects
 • spracuje obrázky v programe Adobe After Effects
 • zanimuje obrázky v programe Adobe After Effects
 • pracuje v programe Adobe After Effects pri exporte animácie

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia premietaním animácie s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor video, v ktorom odprezentuješ vlastnú tvorbu- showreel. Využi ukážky a sekvencie vlastných videí, animácií a výtvarných prác. Ukážky edituj do pútavého videoklipu a doplň ho o logo a titulky.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Showreel

Úloha: Vytvor video, v ktorom odprezentuješ vlastnú tvorbu- showreel. Využi ukážky a sekvencie vlastných videí, animácií a výtvarných prác. Ukážky edituj do pútavého videoklipu a doplň ho o logo a titulky.

Cieľ: Vytvoriť digitálne portfólio vlastnej tvorby- showreel. Overiť schopnosť spracovať ukážky a sekvencie do videoklipu. Pracovať s typografiou a titulkami vo videu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava konceptu vlastného showreelu
 3. Výber podkladov do prezentácie
 4. Realizácia – využitie vhodného softvéru na editáciu podkladov
 5. Spracovanie na počítači, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Pracovať s vybranými výtvarnými prácami a videami
 • Princípy vytvárania showreelu
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na editáciu podkladov do showreelu
 • Možnosti práce s textom vo vhodnom softvéry
 • O postupoch editovania videa a titulkov v programe Adobe Photoshop, Adobe After Effects a iné, pri tvorbe showreelu
 • Export zostrihu ukážok do videa 

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť showreel z vlastnej tvorby
 • Pripraviť koncept pútavého showreelu
 • Vybrať vhodné podklady do prezentácie
 • Vytvoriť showreel editáciou podkladov vo vybranom softvéry
 • Technicky správne exportovať podklady a text do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne koncept vlastného showreelu
 • vyberie súbor vlastných prác, ktoré následne spracuje
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na prácu s textom
 • vytvorí zostrih z videí, výtvarných diel a animácií a doplní ich o titulky
 • technicky správne exportuje podklady do videa
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, Adobe After Effect, a iné

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor námet na krátku animovanú sekvenciu v dĺžke 5 sekúnd, ktorú zakreslíš priamo na 35mm filmový pás v požadovanej metráži (125 políčok). Navrhni jednoduché výtvarné riešenie pomocou kresby tenkým perom, alebo vyškrabávaním ihlou priamo do celuloidu.  Kreslenú animáciu realizuj „frame by frame“ na negatív. Negatív zdigitalizuj pomocou filmového skenera.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Animácia kreslená na 35 mm filmový pás

Úloha: Vytvor námet na krátku animovanú sekvenciu v dĺžke 5 sekúnd, ktorú zakreslíš priamo na 35mm filmový pás v požadovanej metráži (125 políčok). Navrhni jednoduché výtvarné riešenie pomocou kresby tenkým perom, alebo vyškrabávaním ihlou priamo do celuloidu.  Kreslenú animáciu realizuj „frame by frame“ na negatív. Negatív zdigitalizuj pomocou filmového skenera.

Cieľ: Vytvoriť krátku animáciu kreslenú priamo na filmový 35 mm pás. Overiť schopnosť zachytiť pohybové fázy priamo na filmové políčka 35 mm negatívu. Vedieť zdigitalizovať animáciu pomocou skenera.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Navrhni vhodnú výtvarnú štylizáciu
 3. Zakreslenie animovanej sekvencie na filmové políčka 35 mm negatívu
 4. Digitalizácia/skenovanie negatívu
 5. Spracovanie na počítači – editácia snímkov
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby fázovania kreslenej animácie
 • Princípy fázovania pohybu v 2D animácií „frame by frame“
 • O zakreslení jednoduchých pohybových fáz priamo na filmový pás
 • Ovládať skener na digitalizáciu filmových políčok
 • Editovať animovanú sekvenciu do videa
 • pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animácie

Zručnosti

Žiak vie:
 • Navrhnúť vhodný námet na krátku animáciu realizovanú „frame by frame“ priamo na filmový pás
 • Zakresliť námet prostredníctvom série obrázkov- vytvoriť storyboard
 • Základné princípy fázovania pohybu v plošnej animácií
 • Ovládať skener na digitalizáciu klasickej animácie kreslenej na 35mm filmovom páse
 • Editovať animáciu v strihovom programe
 • Previesť export projektu do videoformátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne námet na krátku animáciu kreslenú priamo na 35mm filmový pás
 • vytvorí vhodnú výtvarnú štylizáciu
 • realizuje krátku animáciu zakreslením „frame by frame“ na 35mm negatív
 • pracuje s filmovým skenerom na digitalizáciu animácie
 • edituje snímky animácie v programe Adobe Premiere pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Animácia kreslená na 35 mm filmový pás

            https://www.youtube.com/watch?v=4mRlODjXB1w

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor námet na krátku animovanú sekvenciu, ktorú zakomponuješ do videa. Zvoľ si  hraný film podľa vlastného výberu a skombinuj ho s vlastnou animovanou sekvenciou.  Animáciu realizuj vhodnou 2D technikou animácie.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3 354

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Animácia do videa

Úloha: Vytvor námet na krátku animovanú sekvenciu, ktorú zakomponuješ do videa. Zvoľ si  hraný film podľa vlastného výberu a skombinuj ho s vlastnou animovanou sekvenciou.  Animáciu realizuj vhodnou 2D technikou animácie.

Cieľ: Vytvoriť krátku animáciu a vložiť ju do videa. Overiť schopnosť zaznamenať pohybové fázy v ľubovoľnej technike plošnej animácie. Vedieť vhodne zakomponovať animáciu do filmu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Výber hraného filmu a príprava námetu krátkej animovanej sekvencie
 3. Zakreslenie animovanej sekvencie do stroryboardu
 4. Realizácia – animácia 2D sekvencie
 5. Spracovanie na počítači – editácia snímkov a dosadenie animácie do videa
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby plošnej animácie
 • Princípy fázovania pohybu v 2D animácii
 • O zakreslení jednoduchých záberov animovanej sekvencie do storyboardu
 • Ovládať digitálny softvér na vytvorenie snímkov animácie
 • Editovať animovanú a hranú sekvenciu do videa
 • pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animácie do filmu

Zručnosti

Žiak vie:
 • Navrhnúť vhodný námet na krátku animovanú sekvenciu
 • Zakresliť námet prostredníctvom série obrázkov- vytvoriť storyboard
 • Základné princípy fázovania pohybu v plošnej animácií
 • Editovať animáciu a hranú sekvenciu do celku v strihovom programe
 • Previesť export projektu do videoformátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

 

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne námet na krátku animovanú sekvenciu vodnú do videa
 • vytvorí vizuálny koncept pre animovanú sekvenciu
 • animuje krátku sekvenciu v ľubovoľnej 2D technike
 • pracuje s editačným softvérom na úpravu videa
 • využije počítačový softvér na realizáciu animácie
 • pracuje v programe Adobe Premiere pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Animácia do videa

 

            https://www.youtube.com/watch?v=nook43Irtkg

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor návrh na televíznu grafiku s využitím animácie a typografie. Navrhni vlastný text pre fiktívnu televíznu reláciu. Titulok animuj v digitálnom prostredí.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Televízna grafika

Úloha: Vytvor návrh na televíznu grafiku s využitím animácie a typografie. Navrhni vlastný text pre fiktívnu televíznu reláciu. Titulok animuj v digitálnom prostredí.

Cieľ: Vytvoriť digitálne animovanú televíznu grafiku, v ktorej bude použitý titulok a banner s textom. Overiť schopnosť navrhnúť a zrealizovať typografickú kompozíciu prostredníctvom grafického a postprodukčného softwéru. Využiť vhodný digitálny nástroj na realizáciu návrhu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava konceptu televíznej grafiky s využitím typografie a animácie
 3. Zakreslenie titulku do podoby lay-out
 4. Príprava výtvarného návrhu televíznej grafiky
 5. Realizácia – využitie vhodného softvéru na digitálnu grafiku a animáciu
 6. Spracovanie na počítači, príprava videa
 7. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby televíznej grafiky
 • Princípy kompozície televíznej typografie
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu grafiku a animáciu
 • Vyjadriť sa digitálnou grafikou a typografiou vhodne pre televízny titulok a banner
 • Postup vytvárania v programe Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Blender a iné, pri tvorbe digitálnej televíznej grafiky a animácie
 • Export videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť vhodný návrh na digitálnu televíznu grafiku s využitím typografie
 • Zakresliť návrh do lay-outu
 • Ovládať základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu grafiku a animáciu
 • Esteticky a vizuálne vhodne vytvoriť televízny titulok a banner
 • Technicky správne exportovať televíznu grafiku a animáciu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vytvorí návrh vhodný na digitálnu televíznu grafiku s využitím typografie
 • zakreslí návrh do lay-outu
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu grafiku a animáciu
 • esteticky a vizuálne vhodne vytvorí televízny titulok a banner
 • technicky správne exportuje televíznu grafiku a animáciu
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Blender a iné

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Televízna grafika

               https://www.youtube.com/watch?v=l1FOXFKdrxw

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie plošnej bábky. Animáciu nasnímaj z plochy na digitálny fotoaparát.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Plôšková animácia

Úloha: Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie plošnej bábky. Animáciu nasnímaj z plochy na digitálny fotoaparát.

Cieľ: Vytvoriť krátku plôškovú animáciu. Overiť schopnosť zaznamenať pohybové fázy vytvorené plošnou bábkou a vedieť vyjadriť v animácii jednoduchú pointu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu krátkej animovanej etudy s pointou
 3. Zakreslenie etudy do stroryboardu
 4. Príprava výtvarného návrhu plošnej bábky a scény
 5. Realizácia – nasnímanie jednotlivých pohybových fáz na pripravenej scéne
 6. Spracovanie na počítači – editácia snímkov a export videa
 7. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby animácie na ploche pomocou plošnej bábky
 • Princípy fázovania pohybu v plôškovej animácii
 • O zakresľovaní jednoduchých záberov animovanej etudy do storyboardu
 • Možnosti využitia digitálneho fotoaparátu na zachytenie snímkov animácie
 • Optimálne svetelné podmienky v ateliéri pri snímaní z plochy
 • Pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animovanej etudy

Zručnosti

Žiak vie:
 • Navrhnúť vhodný námet na krátku animovanú etudu
 • Zakresliť námet prostredníctvom série obrázkov- vytvoriť storyboard
 • Základné princípy fázovania pohybu plošnej bábky
 • Technicky správne nasnímať fázy animácie na digitálny fotoaparát
 • Editovať sériu snímkov v strihovom programe
 • Previesť export projektu do videoformátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne námet na krátku etudu vytvorenú plôškovou animáciou
 • vytvorí na ploche scénu vhodnú pre plôškovú animáciu
 • animuje krátku etudu v technike plôškovej animácie -animácia plošnej bábky na scéne
 • pracuje s digitálnym fotoaparátom
 • využije počítačový softvér na nasnímanie animácie
 • pracuje v programe Adobe Premiere pri postprodukcii

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor krátku kreslenú animáciu s využitím digitálnych prostriedkov. Sériu kreslených pohybových fáz spoj do plynulého pohybu s jednoduchou pointou.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Kreslená animácia s využitím digitálnych prostriedkov

Úloha: Vytvor krátku kreslenú animáciu s využitím digitálnych prostriedkov. Sériu kreslených pohybových fáz spoj do plynulého pohybu s jednoduchou pointou.

Cieľ: Vytvoriť krátku kreslenú animáciu. Overiť schopnosť zachytiť v kresbe správne pohybové fázy a spojiť ich do plynulej animácie s pointou.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu krátkej kreslenej animácie
 3. Zachytenie kreslenej animácie do stroryboardu
 4. Realizácia – kresba animačných fáz v digitálnom prostredí (doporučený SW: TVPaint Animation, Krita, Adobe Photoshop)
 5. Spracovanie na počítači – editácia snímkov a export videa
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby kreslenej animácie
 • Princípy fázovania pohybu v plošnej animácii
 • Zakresliť jednoduché zábery kreslenej  animovanej do storyboardu
 • Ovládať digitálny softvér vhodný na kreslenú animáciu (doporučený SW: TVPaint Animation, Krita, Adobe Photoshop)
 • Editovať súbor kreslených fáz animácie do výsledného videa
 • pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animovanej etudy

Zručnosti

Žiak vie:
 • Navrhnúť vhodný námet na krátku kreslenú animáciu
 • Zaznamenať námet kreslenej animácie prostredníctvom série záberov- vytvoriť storyboard
 • Zachytiť základné animáčné fázy pohybu kresbou v digitálnom prostredí (doporučený SW: TVPaint Animation, Krita, Adobe Photoshop)
 • Spracovať kreslené fázy animácie do plynulého pohybu
 • Editovať sériu snímkov v strihovom programe
 • Previesť export projektu do videoformátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodný námet na krátku kreslenú animáciu
 • pripraví storyboard pre kreslenú animáciu
 • animuje krátku kreslenú animáciu v digitálnom prostredí (doporučený SW: TVPaint Animation, Krita, Adobe Photoshop)
 • pracuje s grafickým a animačným softvérom
 • pracuje s programom na postprodukciu finálneho videa
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor koncept charakterovej postavy vhodnej do animácie. Koncept preveď kresbou a zdigitalizuj skenerom alebo vytvor pomocou grafického počítačového programu .

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Charakterový dizajn

Úloha: Vytvor koncept charakterovej postavy vhodnej do animácie. Koncept preveď kresbou a zdigitalizuj skenerom alebo vytvor pomocou grafického počítačového programu .

Cieľ: Vytvoriť charakterovú postavu vhodnú do animácie. Overiť schopnosť navrhnúť a zrealizovať návrh figúry vyjadrujúcej charakter, pohyb, mimiku a gestiku.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava konceptu charakterovej postavy
 3. Zakreslenie postavy v pohybe do podoby skice
 4. Príprava výtvarného prevedenia postavy
 5. Realizácia – využitie vhodného softvéru na digitálnu realizáciu postavy
 6. Spracovanie na počítači, digitalizácia skice
 7. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby charakterovej postavy
 • Princípy charakterového dizajnu vhodného do animácie
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu kresbu
 • Vyjadriť klasickou, alebo digitálnou kresbou mimiku, gestiku a pohyb postavy
 • Postup vytvárania v programe Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Krita a iné, pri tvorbe digitálnej kresby
 • Editáciu konceptu do finálnej podoby

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť vhodný návrh na klasicky, alebo digitálne kreslenú charakterovú postavu
 • Zakresliť návrh do podoby klasicky, alebo digitálne kreslenej skice
 • Ovládať základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu kresbu
 • Vizuálne vhodne vyjadriť pohyb, mimiku a gestiku postavy vhodnej do animácie
 • Technicky správne exportovať kresbu do vhodného formátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vytvorí návrh charakterovej postavy vhodnej do animácie
 • zakreslí návrh do podoby klasicky, alebo digitálne kreslenej skice
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu kresbu
 • vizuálne vhodne vyjadrí pohyb, mimiku a gestiku postavy vhodnej do animácie
 • technicky správne exportuje kresbu do vhodného formátu
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Krita, a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

  

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor koncept plagátu na divadelné predstavenie, realizovaný technikou digitálnej maľby. Plagát vytlač farebne na formát A3.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

 0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Digitálna maľba- divadelný plagát

Úloha: Vytvor koncept plagátu na divadelné predstavenie, realizovaný technikou digitálnej maľby. Plagát vytlač farebne na formát A3.

Cieľ: Vytvoriť digitálne maľovaný divadelný plagát. Overiť schopnosť navrhnúť a zrealizovať výtvarnú kompozíciu prostredníctvom koncept-art. Využiť vhodný digitálny nástroj na maľbu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava konceptu digitálne maľovaného posteru
 3. Zakreslenie posteru do podoby lay-out
 4. Príprava výtvarného návrhu digitálnej maľby
 5. Realizácia – využitie vhodného softvéru na digitálnu maľbu
 6. Spracovanie na počítači, príprava do tlače
 7. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby koncept-art
 • Princípy kompozície posteru
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu maľbu
 • Vyjadriť sa digitálnou maľbou vhodne pre divadelný plagát
 • Postup vytvárania v programe Adobe Photoshop, Krita a iné, pri tvorbe digitálnej maľby
 • Editáciu posteru do tlače

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť vhodný návrh na digitálne maľovaný divadelný plagát
 • Zakresliť návrh do lay-outu
 • Ovládať základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu maľbu
 • Esteticky a vizuálne vhodne vytvoriť divadelný poster technikou koncept-art
 • Technicky správne exportovať poster do tlače

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • vytvorí návrh vhodný na digitálne maľovaný divadelný plagát
 • zakreslí návrh do lay-outu
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu maľbu
 • esteticky a vizuálne vhodne vytvorí divadelný poster technikou koncept-art
 • technicky správne exportuje poster do tlače
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, Krita, a iné

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie priestorovej bábky. Animáciu nasnímaj z priestorovej scény na digitálny fotoaparát.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Bábková animácia

Úloha: Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie priestorovej bábky. Animáciu nasnímaj z priestorovej scény na digitálny fotoaparát.

Cieľ: Vytvoriť krátku bábkovú animáciu. Overiť schopnosť zaznamenať pohybové fázy vytvorené priestorovou bábkou a vedieť vyjadriť v bábkovej animácii jednoduchú pointu.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu krátkej animovanej etudy s pointou
 3. Zakreslenie etudy do stroryboardu
 4. Príprava výtvarného návrhu priestorovej bábky a 3D scény
 5. Realizácia – nasnímanie jednotlivých pohybových fáz na pripravenej 3D scéne
 6. Spracovanie na počítači – editácia snímkov a export videa
 7. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby animácie v priestore pomocou 3D bábky
 • Princípy fázovania pohybu v bábkovej animácii
 • O zakresľovaní jednoduchých záberov animovanej etudy do storyboardu
 • Možnosti využitia digitálneho fotoaparátu na zachytenie snímkov animácie v priestore
 • Optimálne svetelné podmienky v ateliéri pri snímaní 3D scény
 • Pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animovanej etudy

Zručnosti

Žiak vie:
 • Navrhnúť vhodný námet na krátku animovanú etudu
 • Zakresliť námet prostredníctvom série obrázkov- vytvoriť storyboard
 • Základné princípy fázovania pohybu 3D bábky
 • Technicky správne nasnímať fázy animácie na digitálny fotoaparát
 • Editovať sériu snímkov v strihovom programe
 • Previesť export projektu do videoformátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne námet na krátku etudu vytvorenú bábkovou animáciou
 • vytvorí priestorovú scénu vhodnú pre bábkovú animáciu
 • animuje krátku etudu v technike bábkovej animácie -animácia priestorovej bábky na scéne
 • pracuje s digitálnym fotoaparátom
 • využije počítačový softvér na nasnímanie animácie
 • pracuje v programe Adobe Premiere pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor animované logo. Využi už existujúce grafické logo svojej školy, alebo navrhni nové logo. Logo animuj digitálne alebo klasickou animáciou.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Animované logo

Úloha: Vytvor animované logo. Využi už existujúce grafické logo svojej školy, alebo navrhni nové logo. Logo animuj digitálne alebo klasickou animáciou.

Cieľ: Vytvoriť digitálne alebo klasicky animované logo. Overiť schopnosť využiť plošnú grafiku v animácií. Využiť vhodný digitálny nástroj na realizáciu animácie, alebo animovať vhodnou klasickou metódou.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava konceptu animácie loga
 3. Zakreslenie animácie loga do storyboardu
 4. Realizácia – využitie vhodného softvéru na digitálnu animáciu, alebo využitie vhodného klasického postupu animácie
 5. Spracovanie na počítači, export videoformátu
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • Základné postupy použitia 2D grafiky v animácií
 • Princípy digitálnej alebo klasickej jednoduchej animácie loga
 • Možnosti využitia softvéru vhodného na digitálnu animáciu 2D loga
 • Možnosti animovania loga klasickou technikou animácie
 • O postupoch vytvárania animácie v programe Adobe Photoshop, Adobe After Effects a iné, pri tvorbe digitálnej animácie loga
 • Export animácie loga do videa

Zručnosti

Žiak vie:
 • Vytvoriť vhodnú animáciu grafického loga
 • Zakresliť návrh animácie loga do storyboardu
 • Využiť základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu animáciu
 • Vytvoriť animáciu loga klasickou technikou animácie
 • Technicky správne exportovať animované logo do videa

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne vhodnú animáciu loga digitálnou alebo klasickou technikou animácie
 • zakreslí návrh animácie loga do storyboardu
 • ovláda základné princípy práce v softvéry vhodnom na digitálnu animáciu
 • vytvorí animáciu loga klasickou technikou animácie
 • technicky správne exportuje animáciu do videa
 • pracuje v programe Adobe Photoshop, Adobe After Effect, a iné
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie piesku. Animáciu pomocou techniky manipulácie sypkého materiálu na sklenenej ploche, nasnímaj na digitálny fotoaparát.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Animácia piesku

Úloha: Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie piesku. Animáciu pomocou techniky manipulácie sypkého materiálu na sklenenej ploche, nasnímaj na digitálny fotoaparát.

Cieľ: Vytvoriť krátku etudu pomocou animácie piesku. Overiť schopnosť vytvoriť prostredníctvom piesku pohybové fázy, ktoré nasnímaním z plochy na digitálny fotoaparát vytvoria plynulý pohyb.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu krátkej animovanej etudy s pointou
 3. Zakreslenie etudy do storyboardu
 4. Vytvorenie výtvarného návrhu animácie
 5. Realizácia – vytváranie jednotlivých pohybových fáz na sklenenej ploche sypkým materiálom a snímanie na digitálny fotoaparát
 6. Spracovanie na počítači – editácia snímkov a export videa
 7. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné postupy tvorby animácie piesku
 • princípy fázovania pohybu v animácii prostredníctvom sypkých materiálov
 • o zakreslovaní záberov animovanej etudy do storyboardu
 • možnosti použitia digitálneho fotoaparátu na snímanie animácie z plochy
 • optimálne svetelné podmienky v ateliéri pre snímanie animácie z plochy

Zručnosti

Žiak vie:
 • navrhnúť vhodný námet na krátku animovanú etudu
 • zakresliť námet prostredníctvom série obrázkov - vytvoriť storyboard
 • vytvoriť výtvarný návrh animácie
 • technicky správne nasnímať fázy animácie na digitálny fotoaparát
 • editovať sériu snímkov v strihovom programe
 • previesť export projektu do videoformátu
 • pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animovanej etudy

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne námet na krátku animovanú etudu vytvorenú technikou animácie piesku
 • pripraví jednoduchý storyboard
 • vytvorí výtvarný návrh
 • animuje krátku etudu technikou vytvárania pohybových fáz sypkými materiálmi na sklenenej ploche
 • pracuje s digitálnym fotoaparátom
 • využije počítačový softvér na nasnímanie animácie
 • pracuje v programe Adobe Premiere pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

 • Animácia piesku

 

        https://www.youtube.com/watch?v=PXdKfbeVKjk

 

 

 

 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie maľby. Námet pomocou techniky  manipulácie pomaly schnúcej olejovej farby na sklenenej ploche, nasnímaj na digitálny fotoaparát.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

ANIMÁCIA

02 Umenia a humanitné odbory

021 Umenia

0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia

0210 Umenia ďalej nedefinované

0213 Výtvarné umenia

 

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3, 4, 5

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Animácia maľby

Úloha: Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie maľby. Námet pomocou techniky  manipulácie pomaly schnúcej olejovej farby na sklenenej ploche, nasnímaj na digitálny fotoaparát.

Cieľ: Vytvoriť krátku etudu pomocou animácie maľby. Overiť schopnosť vytvoriť prostredníctvom maľby pohybové fázy, ktoré nasnímaním z plochy na digitálny fotoaparát vytvoria plynulý pohyb.

 

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu krátkej animovanej etudy s pointou
 3. Zakreslenie etudy do storyboardu
 4. Vytvorenie výtvarného návrhu animácie
 5. Realizácia – maľovanie jednotlivých pohybových fáz na sklenenej ploche a snímanie na digitálny fotoaparát
 6. Spracovanie na počítači – editácia snímkov a export videa
 7. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

 • 60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

 

Vysvetlivky: Navrhnutý počet hodín a dní má iba indikatívny charakter. Hostiteľská škola si môže časový harmonogram prispôsobiť aktuálnym potrebám študentov a možnostiam školy.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

Žiak vie:
 • základné postupy tvorby animácie maľby
 • princípy fázovania pohybu v animácii prostredníctvom maľby olejovými farbami
 • o zakreslovaní záberov animovanej etudy do storyboardu
 • možnosti použitia digitálneho fotoaparátu na snímanie animácie z plochy
 • optimálne svetelné podmienky v ateliéri pre snímanie animácie z plochy

Zručnosti

Žiak vie:
 • navrhnúť vhodný námet na krátku animovanú etudu
 • zakresliť námet prostredníctvom série obrázkov - vytvoriť storyboard
 • vytvoriť výtvarný návrh animácie
 • technicky správne nasnímať fázy animácie na digitálny fotoaparát
 • editovať sériu snímkov v strihovom programe
 • previesť export projektu do videoformátu
 • pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animovanej etudy

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne námet na krátku animovanú etudu vytvorenú technikou animácie maľby
 • pripraví jednoduchý storyboard
 • vytvorí výtvarný návrh
 • animuje krátku etudu technikou vytvárania pohybových fáz na sklenenej ploche olejovými farbami
 • pracuje s digitálnym fotoaparátom
 • využije počítačový softvér na nasnímanie animácie
 • pracuje v programe Adobe Premiere pri postprodukcii

 

 

 

 

Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania:

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
V OBLASTI MULTIMÉDIÍ

Sprievodný text úlohy:

Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie objektov v reálom prostredí- pixiláciou. Námet pomocou stoptriku nasímaj na digitálny fotoaparát.

Termín na vypracovanie: bude stanovený

JEDNOTKA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/JEDNOTKA VÝSLEDKOV UČENIA

Názov odboru / kvalifikácia

8630 M ANIMOVANÁ TVORBA

 • 02 Umenia a humanitné odbory
 • 021 Umenia
 • 0211 Audiovizuálna technika a mediálna produkcia
 • 0210 Umenia ďalej nedefinované
 • 0213 Výtvarné umenia

Vysvetlivky: skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013, https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

Úroveň EQF

3
354

Názov jednotky výsledkov vzdelávania / učenia JVV/JVU

Vysvetlivky:
JVV/JVU = ucelená časť kvalifikácie, skladá sa zo sady vzdelávacích výstupov, samostatne „nadobud-nuteľná“ a samostatne hodnotiteľná

Animácia objektov v reálnom prostredí - pixilácia/stopmotion

Úloha: Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie objektov v reálom prostredí- pixiláciou. Námet pomocou stoptriku nasímaj na digitálny fotoaparát. Cieľ: Vytvoriť krátku animáciu pomocou stoptriku. Overiť schopnosť zaznamenať pohybové fázy a vedieť vyjadriť v priestore a čase jednoduchú pointu.

Harmonogram realizácie:

 1. Zadanie cvičenia – objasnenie zámeru
 2. Príprava námetu krátkej animovanej etudy s pointou
 3. Zakreslenie etudy do stroryboardu
 4. Realizácia – nasnímanie jednotlivých pohybových fáz na pripravenej scéne
 5. Spracovanie na počítači – editácia snímkov a export videa
 6. Odovzdanie videa na USB kľúči – hodnotenie

Očakávaná dĺžka:

60 hodín (10 dní) - teoretická príprava, prax a overenie získaných znalostí, zručností a kompetencií

Vysvetlivky: Vytvor námet na krátku etudu realizovanú technikou animácie objektov v reálom prostredí- pixiláciou. Námet pomocou stoptriku nasímaj na digitálny fotoaparát. Cieľ: Vytvoriť krátku animáciu pomocou stoptriku. Overiť schopnosť zaznamenať pohybové fázy a vedieť vyjadriť v priestore a čase jednoduchú pointu.

Očakávané výsledky/výstupy učenia/vzdelávania v členení:

Vedomosti

(Poznatky nadobudnuté v priebehu vzdelávania, učenia sa alebo skúsenosťou, osvojené a pochopené informácie (fakty, teórie, postupy atď.), všeobecné alebo odborné (faktické).)

Žiak vie:
 • Základné postupy tvorby animácie v priestore
 • Princípy fázovania pohybu v animácii reálnych predmetov
 • Zakresliť jednoduché zábery animovanej etudy do storyboardu
 • Ovládať digitálny fotoaparát na zachytenie snímkov animácie
 • Nastaviť si optimálne svetelné podmienky v ateliéri
 • Pracovať v programe Adobe Premiere pri postprodukcii animovanej etudy

Zručnosti

(Motorická/intelektová schopnosť jedinca uplatniť vedomosti, materiály, prostriedky a nástroje v praxi (napr. pri výkone určitej špecifickej činnosti.)

Žiak vie:
 • Navrhnúť vhodný námet na krátku animovanú etudu
 • Zakresliť námet prostredníctvom série obrázkov- vytvoriť storyboard
 • Základné princípy fázovania pohybu reálnych predmetov
 • Technicky správne nasnímať fázy animácie na digitálny fotoaparát
 • Editovať sériu snímkov v strihovom programe
 • Previesť export projektu do videoformátu

Kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie

(Také rozumové/zmyslové/motorické kvality/vlastnosti jednotlivca, ktoré sú nevyhnutným predpokladom využitia nadobudnutých vedomostí a zručností na kvalitné vykonanie požadovanej činnosti v určitom prostredí (pracovnom, študijnom, osobnom) a za určitých okolností, napr. interakcia s ľuďmi.)
https://www.sustavapovolani.sk

Žiak sa vyznačuje:
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) V
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) V
 • tvorivosť (kreativita) V
 • umelecký talent, analyzovanie a riešenie problémov P
 • informačná gramotnosť P
 • manuálna zručnosť P
 • organizovanie a plánovanie práce P
 • osobnostný rozvoj P
 • rozhodovanie P
 • samostatnosť P
 • technická gramotnosť P
 • tímová práca P
 • fyzická zdatnosť E
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi) E
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa E

Vysvetlivky: Úroveň ovládania:

 • E - elementárna
 • P - pokročilá
 • V - vysoká

Očakávané výsledky učenia/vzdelávania – vedomosti, zručnosti, kompetencie/miera samostatnosti, zodpovednosti a sociálne kompetencie:

Účastník mobility:
 • navrhne námet na krátku animovanú etudu vytvorenú stoptrikom
 • naaranžuje scénu v ateliéri vhodnú pre animáciu pomocou stoptriku
 • animuje krátku etudu v technike stoptrik -animácia reálnych predmetov na scéne
 • pracuje s digitálnym fotoaparátom
 • využije počítačový softvér na nasnímanie animácie
 • pracuje v programe Adobe Premiere pri postprodukcii
Overenie výsledkov jednotky učenia/vzdelávania:

Prezentácia videa s ústnou obhajobou.

Ukážka správne zvládnutého výsledku/výstupu jednotky učenia/vzdelávania: